Skršín - CZ042.3508.4209.0223.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Skršín

  Číslo obce PRVKUK 0223
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0223
  Kód obce 567361
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0223.02 Dobrčice 14868 148687
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dobrčice leží v na úpatí Českého středohoří v CHKO České středohoří. Zástavba je souvislá tvořená rodinnými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 360 – 380 m n. m. Obcí protéká bezejmenný potok Území obce náleží do povodí Ohře. V obci jsou předpokládané pracovní příležitosti v oblasti poskytování pohostinských a stravovacích služeb.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 50 49 56 43 50 56
   přechodně bydlící 186 186 136 160 148 140
   celkem 236 235 192 203 198 196
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   35 35 37 63 70 76
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Dobrčice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Bečov OP-SK-MO.002 vodovodem OP-SK-MO.002.10. Zdrojem vody je VDJ Dobrčice – 1 x 100 m3 (392,50 / 395,80 m n. m.), do kterého se voda čerpá z VDJ Skršín. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V roce 2016 došlo k připojení k vodovodnímu řadu pro celou rekreační oblast. Po napojení nových 5 RD dochází k nízkému tlaku v síti. Z tohoto důvodu je plánována výměna stávající dimenze za větší a to cca v úseku 150m. Předpokládaná realizace výstavby je po roce 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 002/7 VDJ Dobrčice - VDJ.MO 002/7 100 1x100 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 56
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Dobrčice nemá kanalizační systém. 90 % trvale bydlících obyvatel odvádí odpadní vody  do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Most, 10% obyvatel odvádí odpadní vody do domovních mikročistíren se zasakováním ( s podmínkou připojení na kanalizační systém po jeho vybudování ).

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů.

   Dle územního plánu je navržena výstavba splaškové kanalizace z plastového potrubí DN 250 v délce 0,9 km, s čerpací stanicí a výtlakem z níže položené části obce v délce 66 m a mechanicko-biologické ČOV Dobrčice pro 75 EO s odtokem zaústěným do bezejmenné vodoteče, levostraného přítoku Lužického potoka.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Dobrčice PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS Dobrčice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 11 236,0 11 236,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory