Skršín - CZ042.3508.4209.0223.01 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Skršín

  Číslo obce PRVKUK 0223
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0223
  Kód obce 567361
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0223.01 Skršín 14870 148709
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Skršín leží v na úpatí Českého středohoří v  CHKO České středohoří. Zástavba je souvislá tvořená rodinnými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 310 – 340 m n. m. Území obce náleží do povodí Ohře. V obci jsou pracovní příležitosti ve společnosti Tanatex a Liprapork, další pracovní příležitosti nabízí Obecní úřad Skršín.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 97 96 108 144 289 394
   přechodně bydlící 8 8 0 0 0 0
   celkem 105 104 108 144 289 394
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   80 80 80 122 260 374
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Skršín je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Bečov OP-SK-MO.002 vodovodem OP-SK-MO.002.9. Zdrojem vody je VDJ Skršín – 1 x 100 m3 (357,70 / 361,00 m n. m.), do kterého se dodává voda z VDJ Bečov. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

   V případě výpadku elektrické energie je nutné vyřešit spouštění agregátu v bodovém objektu čerpací stanice, který zapojí dotlačovací čerpadla pro novou obytnou oblast, která disponuje při těchto výpadcích nízkým tlakem vody.

   Dle ÚP se předpokládá nárůst o cca 50 RD. Předpokládaná realizace je po roce 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.MO 002/5 CS.MO 002/5 Skršín 024/14Z/2022
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 002/6 VDJ.MO 002/6 Skršín 100 1x100 m3 024/14Z/2022
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 75 151 200
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Skršín nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 40 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV, 15% obyvatel odvádí odpadní vody do domovních mikročistíren s odtokem do dešťové kanalizace.

   Nová výstavba v obytné zóně Skršín v severovýchodní části obce ( 45 % trvale bydlících obyvatel ) má vlastní systém splaškové kanalizace ukončené ČOV. Vlastníkem i provozovatelem jsou EKOSTAVBY Louny s.r.o.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů.

   Dle územního plánu je navržena výstavba splaškové kanalizace z plastového potrubí DN 250 v délce 1561 m a mechanicko-biologické ČOV Skršín pro 200 EO s kalojemem a s odtokem zaústěným do bezejmenné vodoteče, pravostranného přítoku Zaječického potoka. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá.

   S ohledem na majetkoprávní stav pro stavbu splaškové kanalizace a ČOV je alternativním řešením napojení 45% trvale bydlících obyvatel na domovní mikročistírny.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV Skršín 024/14Z/2022
  ČOV Návrh ČOV Skršín 024/14Z/2022
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 5 508,0 5 508,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory