Skršín - CZ042.3508.4209.0223.01 - stav 2009

 1. Obec

  Skršín

  Číslo obce PRVKUK 0223
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0223
  Kód obce 567361
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0223.01 Skršín 14870 148709
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Skršín leží v na úpatí Českého středohoří v  CHKO České středohoří. Zástavba je souvislá tvořená rodinnými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 310 – 340 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel a 3 rekreačních objektů. Území obce náleží do povodí Ohře. Předpokládá se velmi mírný pokles počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 97 96 95 94 - - -
   přechodně bydlící 8 8 8 8 - - -
   celkem 105 104 103 102 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   80 80 80 80 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Skršín je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Bečov OP-SK-MO.002 vodovodem OP-SK-MO.002.9. Zdrojem vody je VDJ Skršín – 1 x 100 m3 (357,70 / 361,00 m n. m.), do kterého se dodává voda z VDJ Bedřichův Světec. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.MO 002/5 CS.MO 002/5 Skršín PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.MO 002/6 VDJ.MO 002/6 Skršín 1x100m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Skršín nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 65 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole, od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou předčištěny v septicích se vsakováním a od 5 % trvale bydlících obyvatel jsou likvidovány v domovních mikročistírnách s odtokem do dešťové kanalizace, která je v majetku a správě obce Skršín.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV a bezodtoké jímky rekonstruovány s vyvážením na ČOV Most.
   V obci Skršín se navrhuje vybudovat gravitační kanalizaci z plastového potrubí DN 250 v délce 1561 m a mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod pro 200 EO s kalojemem, s odtokem zaústěným do bezejmenné vodoteče, pravého přítoku Zaječického potoka.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV Skršín PRVK/2020
  ČOV Návrh ČOV Skršín PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 485,0 2 485,0

  Mapa