Polerady - CZ042.3508.4209.0222.01 - stav 2004

 1. Obec

  Polerady

  Číslo obce PRVKUK 0222
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0222
  Kód obce 567353
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0222.01 Polerady 12522 125229
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Polerady leží v hnědouhelné pánvi. Zástavba je souvislá tvořená rodinnými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 210 – 240 m n. m. Jedná se o obec do 250 trvale bydlících obyvatel, 2 rekreačních objektů a ubytovacího zařízení s kapacitou 15 lůžek. Obcí protéká potok Srpina Obec náleží do povodí Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 215 220 230 240 - - -
   přechodně bydlící 4 4 4 4 - - -
   celkem 219 224 234 244 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   215 220 230 240 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Polerady je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Most OF-SK-MO.019 vodovodem OF-SK-MO.019.9. Zdrojem vody je VDJ Hněvín IV – 2 x 3000 m3 (335,00 / 340,00 m n. m.) a VDJ Hněvín V- 2 x 5000 m3 (333,70 / 340,50 m n. m.), do kterých přitéká voda z Vodárenské soustavy severní Čechy - Fláje, vodojemy jsou mezi sebou propojeny. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Polerady nemá kanalizační síť, odpadní vody od 55 % trvale bydlících obyvatel jsou předčištěny v septicích s odtokem do dešťové kanalizace. Od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody čištěny v domovních mikročistírnách s odtokem do kanalizace, 9 % trvale bydlících obyvatel má bezodtokové jímky vyvážené na pole, 4 % na ČOV Most a ostatní 2 % mají septiky se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   U nové výstavby bude nutné do roku 2015 zajistit čištění odpadních vod v domovních ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV a bezodtoké jímky rekonstruovány s vyvážením na ČOV Most.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  ČOV Návrh ČOV Polerady PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 515,0 2 515,0

  Mapa