Patokryje - CZ042.3508.4209.0221.01 - stav 2010

 1. Obec

  Patokryje

  Číslo obce PRVKUK 0221
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0221
  Kód obce 567345
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0221.01 Patokryje 11830 118303
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Patokryje leží na úpatí Českého středohoří a menší část obce zasahuje do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů Zaječice II. stupně. Zástavba je souvislá tvořená rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 210 – 240 m n. m. Jedná se o obec do 500 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká potok Srpina. Obec náleží do povodí Ohře. Předpokládá se výrazný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel v souvislosti s výstavbou rodinných domků. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 402 482 616 750 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 402 482 616 750 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   402 482 616 750 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Patokryje je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Patokryje OPSKMO.004 vodovodem OP-SK-MO.004.1. Zdrojem vody je VDJ Patokryje– 1 x 50 m3 (247,00 / 250,00 m n. m.), který je zásobován z Vodárenské soustavy Přísečnice řadem DN 600. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna uvažovat s rekonstrukcí řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.MO 004/1 VDJ.MO 004/1 Patokryje 1x50m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   281 338 431 524 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Patokryje má oddílný kanalizační systém K-MO.012-S.C zakončený mechanicko-biologickou ČOV Patokryje. Na ČOV jsou likvidovány odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel, 27 % trvale bydlících obyvatel předčišťuje odpadní vody v septicích s odtokem do vodoteče a 3 % obyvatel mají domovní čistírny.
   Oddílný kanalizační systém obce je tvořen rozvětveným páteřním kanalizačním sběračem „A“ zakončeným ČOV. Na tento sběrač jsou napojeny hlavní rozvětvené gravitační sběrače „B“ a „C“. Před napojením sběrače „A“ na ČOV je odlehčovací komora.
   Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 19.4.1993 pod č.j.: 235/93/Tk/J-2116/945/2
   Limity:

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   N anorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   -
   -
   60
   -
   55
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí je do 31.12.2004.

   ČOV je mechanicko biologická na principu nízko zatěžované aktivace s částečnou nebo úplnou stabilizací kalu.
   Základem je jedna ocelová nádrž rozdělená nornými stěnami na aktivační a dosazovací prostor. Jedná se o výrobek VHS Ústí nad Labem typu MČOV II/k. Objem aktivačního prostoru je 67.0 m3, objem dosazovacího prostoru je 15.7 m3.
   Odpadní voda přitéká do aktivačního prostoru středem nádrže, která je provzdušňována provzdušňovacím zařízením typu Kessener. Kessener slouží jednak k provzdušňování odpadní vody v aktivační nádrži, ale také s pomocí dělících stěn a jimi vytvořené komunikační štěrbiny k určení směru pohybu odpadní vody. V této části nádrže dochází pomocí aktivovaného kalu /směs mikroorganizmů/ k odbourávání jejího znečištění. Odpadní voda pokračuje přes komunikační štěrbinu a otvory v dělící stěně do dosazovacího prostoru, kde se oddělí aktivovaný kal a vyčištěná voda odtéká přes přepadové hrany do odtoku z ČOV. Sedimentovaný kal z dosazovacího prostoru je přisáván pohybem vody zpět do aktivačního prostoru, čímž se udržuje potřebná koncentrace aktivovaného kalu. Při vyšší koncentraci aktivovaného kalu se přebytečný kal odčerpá. Způsob likvidace kalu – odvoz na ČOV Most. Roční produkce stabilizovaného kalu je 389 m (1.7505 t sušiny/rok).
   Další stupeň dočištění byl nově vybudován pískový filtr. Vyčištěné odpadní vody jsou zaústěny do Srpiny.

   Projektované parametry:
   Počet EO=400
   Q    =0,6    l/s
   Qroční    = 20 755    m3
   BSK5přítok=24    kg/den
   NL odtok=8    mg/l
   NL odtok=0,16    t/rok
   BSK5    odtok    =22    mg/l
   BSK5 odtok=0,16    t/rok

   Výkonové parametry:
               přítok            odtok
   Počet EO    =109
   Qroční            =5 494    m3/r    
   Qdenní        =14,7    m3/d
   Q        =0,17    l/s
   BSK5prům.    =108    mg/l    10mg/l
   BSK5        =0,59    t/rok    0,05t/rok
   CHSK prům.    =271    mg/l    58mg/l
   CHSK        =1,49    t/rok    0,32t/rok
   NL prům.    =100    mg/l    20,2mg/l
   NL        =0,55    t/rok    0,11t/rok

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   ČOV Patokryje svojí polohou neumožňuje napojení objektů centrální zástavby obce, její kapacita však umožňuje napojení části nových navrhovaných rodinných domků. Řešením je vybudování nové ČOV po roce 2016.

   V dosud neodkanalizované části obce je navržena nová tlaková kanalizace odvádějící splaškové vody do stávající gravitační splaškové kanalizace zakončené ČOV Patokryje s dostatečnou kapacitou pro toto řešení. Budou vybudovány výtlačné řady PE HD 100 DN 80 v délce 298m, DN 50 v délce 1910 m a domovní čerpací stanice v počtu 89 ks.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Patokryje PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Patokryje ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  12,0 0,0 12,0

  Mapa