Patokryje - CZ042.3508.4209.0221.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Patokryje

  Číslo obce PRVKUK 0221
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0221
  Kód obce 567345
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0221.01 Patokryje 11830 118303
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Patokryje leží na úpatí Českého středohoří a menší část obce zasahuje do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů Zaječice II. stupně. Zástavba je souvislá tvořená rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 210 – 240 m n. m. Obcí protéká potok Srpina. Obec náleží do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 402 482 417 437 510 563
   přechodně bydlící 0 0 11 12 12 12
   celkem 402 482 428 449 522 575
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   402 482 616 449 522 575
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Patokryje je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Patokryje OP-SK-MO.004 vodovodem OP-SK-MO.004.1. Zdrojem vody je VDJ Patokryje– 1 x 50 m3 (247,00 / 250,00 m n. m.), který je zásobován z Vodárenské soustavy Přísečnice řadem DN 500. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 004/1 VDJ.MO 004/1 Patokryje 50 1x50 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   281 338 431 127 332 366
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Patokryje má  vybudovanou jednotnou kanalizaci K-MO.012-S.C zakončenou ČOV. Potrubí je z kameninových trub v profilech DN 200 a DN 300 v celkové délce 1,1 km. 

   Na kanalizaci a ČOV jsou likvidovány odpadní vody od 30 % trvale bydlících obyvatel, 67 % trvale bydlících obyvatel předčišťuje odpadní vody v septicích s odtokem do vodoteče a 3 % obyvatel mají domovní čistírny.

   Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

   Kanalizace je zakončena v ČOV Patokryje. Kapacita je 57 m3/den. ČOV navržena na 400 EO, BSK5  24 kg/den. ČOV je mechanicko - biologická na principu nízko-zatěžované aktivace. Způsob likvidace kalu – odvoz na ČOV Most. Vyčištěné odpadní vody jsou zaústěny do Srpiny.


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V dosud neodkanalizované části obce je navržena nová tlaková kanalizace odvádějící splaškové vody do stávající gravitační splaškové kanalizace zakončené ČOV Patokryje s dostatečnou kapacitou pro toto řešení. Budou vybudovány výtlačné řady PE HD 100 DN 80 v délce 0,3 km a DN 50 v délce 1,9 km. Součástí tlakového systému kanalizace bude 93 domovních čerpacích stanic s kanalizačními přípojkami z PE HD 100 DN 40  v celk. délce 1,2 km.

   Stavba tlakové kanalizace je v současné době připravována k realizaci, vydáno Společné povolení pro stavbu, realizován výběr dodavatele. Předpokládaný termín výstavby 2020/2021.  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.MO 012/1/K Patokryje PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Patokryje ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 9 682,0 9 682,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory