Obrnice - CZ042.3508.4209.0220.03 - stav 2009

 1. Obec

  Obrnice

  Číslo obce PRVKUK 0220
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0220
  Kód obce 567337
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0220.03 Chanov 10874 108740
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Chanov leží v hnědouhelné pánvi na úpatí Českého středohoří. Svým územím obec zasahuje do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů Zaječice II. stupně. Zástavba je souvislá tvořená rodinnými domy a domy panelového typu podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 210 – 220 m n. m. Jedná se o obec do 110 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká řeka Bílina. Obec náleží do povodí Ohře. Nárůst ani pokles počtu trvale bydlících obyvatel se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 104 104 104 104 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 104 104 104 104 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   90 90 90 90 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Chanov je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Obrnice OP-M-MO.003 vodovodem OP-M-MO.003.2. Zdrojem vody je řad DN 500 Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna uvažovat s rekonstrukcí řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.MO 003/1 VDJ.MO 003/1 Obrnice 2x250m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Chanov nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou předčištěny v septicích s odtokem do vodoteče a od 50 % v septicích se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Po roce 2016 vystavět splaškovou kanalizaci napojenou na ČOV Most.

   V obci Chanov se navrhuje vybudovat gravitační kanalizaci z plastového potrubí DN 250 v délce 478 m, s jednou čerpací stanicí a s výtlakem DN 80 v délce 380 m se zaústěním do stávající kanalizace s odvodem a čištěním na stávající ČOV Most.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČSOV Chanov PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1,0 0,0 1,0

  Mapa