Obrnice - CZ042.3508.4209.0220.03 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Obrnice

  Číslo obce PRVKUK 0220
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0220
  Kód obce 567337
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0220.03 Chanov 10874 108740
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Chanov leží v hnědouhelné pánvi na úpatí Českého středohoří. Svým územím obec zasahuje do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů Zaječice II. stupně. Zástavba je souvislá tvořená rodinnými domy a domy panelového typu podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 210 – 220 m n. m. Obcí protéká řeka Bílina. Obec náleží do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 104 104 94 90 86 84
   přechodně bydlící 0 0 1 1 1 1
   celkem 104 104 95 91 87 85
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   90 90 90 91 87 85
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Chanov je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Obrnice OP-M-MO.003 vodovodem OP-M-MO.003.2. Zdrojem vody je řad DN 500 Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Chanov předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 003/1 VDJ.MO 003/1 Obrnice 500 2x250 m3 024/14Z/2022
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Chanov nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou předčištěny v septicích s odtokem do vodoteče a od 50 % v septicích se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu


   V obci Chanov je navrženo vybudování gravitační splaškové kanalizace z plastového potrubí DN 250 v délce 0,49 km, s jednou čerpací stanicí a s výtlakem DN 80 v délce 380 m se zaústěním do stávající gravitační stoky, kterou jsou odváděny odpadní vody z obce Obrnice  do stávající kanalizační sítě města Most s následným čištěním na ČOV Most.

   Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá a uvažuje se  i nadále s individuálním likvidováním odpadních vod. Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů.


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČSOV Chanov 024/14Z/2022
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  4 357,0 0,0 4 357,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory