Obrnice - CZ042.3508.4209.0220.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Obrnice

  Číslo obce PRVKUK 0220
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0220
  Kód obce 567337
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0220.02 České Zlatníky 10873 108731
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec České Zlatníky leží v hnědouhelné pánvi na úpatí Českého středohoří. Zástavba je souvislá tvořená rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 200 - 220 m n. m. Obcí protéká potok Srpina a řeka Bílina. Obec náleží do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 168 167 151 145 139 136
   přechodně bydlící 236 236 24 28 28 28
   celkem 404 403 175 173 167 164
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   168 167 166 173 167 164
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec České Zlatníky je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu České Zlatníky OP-M-MO.005. Zdrojem vody je VDJ České Zlatníky – 2 x 100 m3 (250,00 / 253,00 m n. m.), který je zásobován z Vodárenské soustavy Přísečnice řadem DN 500. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci České Zlatníky předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 005/1 VDJ České Zlatníky - VDJ.MO 005/1 200 2x100 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   168 167 166 173 167 164
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec České Zlatníky má vybudovanou splaškovou kanalizaci (K-MO.025-S.C) ukončenou ČOV.  Potrubí je z PVC trub v profilech DN 200 až DN 300 v celkové délce 1,6 km. Níže položená část obce je svedená do ČSOV  a odtud čerpána výtlačným řadem PE DN 80 v dl. 0,2km do gravitační kanalizační sítě.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel.

   Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

   Kanalizace je zakončena v ČOV České Zlatníky. Kapacita je 51 m3/den. ČOV navržena na 300 EO, BSK5  18 kg/den. ČOV je mechanicko - biologická na principu nízko-zatěžované aktivace.  Způsob likvidace kalu – odvoz na ČOV Most. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Srpiny.


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizace je bez větších provozních problémů.
   V obci České Zlatníky se navrhuje dobudovat gravitační kanalizaci pro 45 obyvatel (cca 1/4 obce) z plastového potrubí DN 250 v délce 311 m, s jednou čerpací stanicí a s výtlakem DN 80 v délce 203 m se zaústěním do stávající kanalizace s odvodem a čištěním na stávající ČOV České Zlatníky. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.MO 025/1/K České Zlatníky PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav České Zlatníky PRVK\2021
  Výústní objekt Stav České Zlatníky ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  6 574,0 0,0 6 574,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory