Obrnice - CZ042.3508.4209.0220.02 - stav 2009

 1. Obec

  Obrnice

  Číslo obce PRVKUK 0220
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0220
  Kód obce 567337
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0220.02 České Zlatníky 10873 108731
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec České Zlatníky leží v hnědouhelné pánvi na úpatí Českého středohoří. Zástavba je souvislá tvořená rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 200 - 220 m n. m. Jedná se o obec do 200 trvale bydlících obyvatel a 118 rekreačních objektů. Obcí protéká potok Srpina a řeka Bílina. Obec náleží do povodí Ohře. Předpokládá se velmi mírný pokles počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 168 167 166 166 - - -
   přechodně bydlící 236 236 236 236 - - -
   celkem 404 403 402 402 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   168 167 166 166 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec České zlatníky je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu České Zlatníky OPM-MO.005. Zdrojem vody je VDJ České Zlatníky – 2 x 100 m3 (250,00 / 253,00 m n. m.), který je zásobován z Vodárenské soustavy Přísečnice řadem DN 600. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna uvažovat s rekonstrukcí řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.MO 005/1 VDJ České Zlatníky - VDJ.MO 005/1 2x100m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   168 167 166 166 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec České Zlatníky má oddílný kanalizační systém K-MO.025-S.C zakončenou mechanicko-biologickou ČOV České Zlatníky. Na ČOV jsou likvidovány odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel.

   Vlastníkem ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 1.3.1994 pod č.j.: Vod235/94/No/J-2231/234
   Limity:

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   N anorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   -
   -
   60
   -
   50
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí je do 31.12.2004.

   ČOV je mechanicko biologická na principu nízko-zatěžované aktivace s částečnou nebo úplnou stabilizací kalu. Základem je jedna ocelová nádrž rozdělená nornými stěnami na aktivační a dosazovací prostor. Jedná se o výrobek VHS Ústí nad Labem typu MČOV I/k. Objem aktivačního prostoru je 51.2 m3, objem dosazovacího prostoru je 11.2 m3. Odpadní voda přitéká do aktivačního prostoru středem nádrže, která je provzdušňována provzdušňovacím zařízením typu Kessener. Kessener slouží jednak k provzdušňování odpadní vody v aktivační nádrži, ale také s pomocí dělících stěn a jimi vytvořené komunikační štěrbiny k určení směru pohybu odpadní vody. V této části nádrže dochází pomocí aktivovaného kalu /směs mikroorganizmů/ k odbourávání jejího znečištění. Odpadní voda pokračuje přes komunikační štěrbinu a otvory v dělící stěně do dosazovacího prostoru, kde se oddělí aktivovaný kal a vyčištěná voda odtéká přes přepadové hrany do odtoku z ČOV. Sedimentovaný kal z dosazovacího prostoru je přisáván pohybem vody zpět do aktivačního prostoru, čímž se udržuje potřebná koncentrace aktivovaného kalu. Při vyšší koncentraci aktivovaného kalu se přebytečný kal odčerpá. Způsob likvidace kalu – odvoz na ČOV Most. Roční produkce stabilizovaného kalu je 232 m (1.044 t sušiny/rok).
   Projektované parametry:
   Počet EO    =300
   Qroční            =18 615m3/r
   Q        =0, 6    l/s
   Qdenní        =51    m3/den
   BSK5            =18    kg/den
   Výkonové parametry:
               přítok            odtok
   Počet EO    =55
   Qroční            =3 225m3/r    
   Qdenní        =14,7m3/d
   Q        =0,102l/s
   BSK5prům.    =128    mg/l    9mg/l
   BSK5        =0,41    t/rok    0,03t/rok
   CHSK prům.    =481    mg/l    52mg/l
   CHSK        =1,55    t/rok    0,17t/rok
   NL prům.    =248    mg/l    12,50mg/l
   NL        =0,80    t/rok    0,04t/rok

   Vodohosp. aktivita=365    dnů/rok

   Recipientem je vodoteč Srpina.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizace je bez větších provozních problémů.
   V obci České Zlatníky se navrhuje dobudovat gravitační kanalizaci pro 45 obyvatel (cca 1/4 obce) z plastového potrubí DN 250 v délce 311 m, s jednou čerpací stanicí a s výtlakem DN 80 v délce 203 m se zaústěním do stávající kanalizace s odvodem a čištěním na stávající ČOV České Zlatníky.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav České Zlatníky PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  4,0 0,0 4,0

  Mapa