Obrnice - CZ042.3508.4209.0220.01 - stav 2004

 1. Obec

  Obrnice

  Číslo obce PRVKUK 0220
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0220
  Kód obce 567337
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0220.01 Obrnice 10875 108758
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Obrnice leží v hnědouhelné pánvi na úpatí Českého středohoří. Svým územím obec zasahuje do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů Zaječice II. stupně. Zástavba je souvislá tvořená rodinnými a bytovými domy panelového typu podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 210 - 250 m n. m. Jedná se o obec do 2500 trvale bydlících obyvatel, 40 rekreačních objektů a ubytovací kapacity v počtu 40 lůžek. Obcí protéká potok Srpina a řeka Bílina. Obec náleží do povodí Ohře. Předpokládá se velmi mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 2 351 2 354 2 359 2 365 - - -
   přechodně bydlící 80 80 80 80 - - -
   celkem 2 431 2 434 2 439 2 445 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   2 301 2 315 2 337 2 365 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Obrnice je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Obrnice OP-M-MO.003 vodovodem OP-M-MO.003.1. Zdrojem vody je VDJ Obrnice – 2 x 250 m3 (278,00 / 281,30 m n. m.), který je zásobován z Vodárenské soustavy Přísečnice řadem DN 600. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna uvažovat s rekonstrukcí řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 881 1 884 1 888 2 365 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Obrnice má oddílný kanalizační systém K-MO.010.4-S.C zakončený ČOV Most. Na ČOV Most jsou likvidovány odpadní vody od 80 % trvale bydlících obyvatel, 20 % trvale bydlících obyvatel předčišťuje odpadní vody v septicích s odtokem do vodoteče. Majitelem kanalizace i ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Popis ČOV Most je uveden v kartě 219.01 Most.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2015 septiky přepojit na splaškovou kanalizaci s čištěním na ČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav České Zlatníky PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Obrnice 1 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Obrnice 2 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav České Zlatníky ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  25,0 0,0 25,0

  Mapa