Obrnice - CZ042.3508.4209.0220.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Obrnice

  Číslo obce PRVKUK 0220
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0220
  Kód obce 567337
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0220.01 Obrnice 10875 108758
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Obrnice leží v hnědouhelné pánvi na úpatí Českého středohoří. Svým územím obec zasahuje do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů Zaječice II. stupně. Zástavba je souvislá tvořená rodinnými a bytovými domy panelového typu podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 210 - 250 m n. m. Obcí protéká potok Srpina a řeka Bílina. Obec náleží do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 2 351 2 354 2 106 2 022 1 948 1 896
   přechodně bydlící 80 80 0 0 0 0
   celkem 2 431 2 434 2 106 2 022 1 948 1 896
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   2 301 2 315 2 337 1 837 1 844 1 858
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Obrnice je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Obrnice OP-M-MO.003 vodovodem OP-M-MO.003.1. Zdrojem vody je VDJ Obrnice – 2 x 250 m3 (278,00 / 281,30 m n. m.), který je zásobován z Vodárenské soustavy Přísečnice řadem DN 500. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 881 1 884 1 888 1 901 1 832 1 896
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Obrnice má jednotnou kanalizaci K-MO.010.4-S.C zakončenou ČOV. Potrubí je z trub různých typů materiálu v profilech DN 200 až DN 800 v celkové délce cca 5,55 km.  Menší část území ( severní část obce na levém břehu Bíliny ) je svedená do ČS Obrnice 1 a odtud čerpána výtlakem PE DN100 dl. 94 m do ČS Obrnice 2 na pravém břehu Bíliny. Převážná  část území je gravitačně odkanalizována do ČS Obrnice 2, odkud jsou odpadní vody čerpány výtlačným řadem OC DN 200 v dl. 0,5 km a následně vedeny gravitační stokou v dl. 0,7 km, zaústěnou do kanalizační sítě města Most - část Chanov. Odpadní vody z obce Obrnice jsou likvidovány na ČOV Most.

   Na kanalizaci je napojeno 94 % trvale bydlících obyvatel, 6 % trvale bydlících obyvatel předčišťuje odpadní vody v septicích s odtokem do vodoteče.

   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť dostatečná, je připravená o rozšíření uličních stok v místech nové zástavby dle územního plánu.  Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.MO 010/10 Obrnice 1 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.MO 010/10 Obrnice 2 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory