Huntířov - CZ042.3502.4202.0021.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Huntířov

  Číslo obce PRVKUK 0021
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0021
  Kód obce 562521
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0021.02 Františkův Vrch 40764 407640
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Huntířov – Františkův vrch leží východně od Děčína, v nadmořských výškách 444,00 – 496,00 m n.m. Jedná se o obec s 76 trvale žijících obyvatel se 4 rekreačními objekty, zástavba je soustředěná podél místní komunikace, bydlení individuální a navazuje na zástavbu Huntířova. Obec spadá do CHKO České středohoří. Přímo v obci není vodoteč, ale ve vzdálenosti 0,5 km od zástavby Olešnička, která spadá do povodí Labe.
   Rozvoj obce se nepředpokládá.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 55 58 65 73 79 84
   přechodně bydlící 19 19 17 20 20 20
   celkem 74 77 82 93 99 104
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   40 43 49 93 99 104
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Františkův vrch je zásobován pitnou vodou z místního vodovodu Huntířov (M-DC.033.2). Voda ze studny Františkův vrch je čerpána přes síť potrubím DN 100 do VDJ Františkův vrch 30 m3 (472,50/470,00 m n.m.). Zdroj Františkův vrch je propojen rovněž gravitačně do VDJ „Nad školou.“ Kvalita pitné vody je vyhovující, pouze u zdroje VP neodpovídala v roce 2019 dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. se změnami 187/2005 Sb., 293/2006 Sb.,83/2014 Sb., 70/2018 Sb. v parametrech Mg. Dle vyhlášky 252/2004 Sb. jsou hodnoty Ca a Mg pouze doporučené. Zdroj lze provozovat bez návrhu na opatření.

   Z vodovodní sítě je zásobována většina obyvatel. Ostatní obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní. V letních měsících byl zaznamenán pokles vody v soukromých i veřejných zdrojích.
   Majitelem a provozovatelem vodovodu je obec.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Huntířov- Františkův Vrch předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.DC 033/2 U CHALOUPKŮ PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 033/3 ZD.DC 033/3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 033/3 VDJ-FRANTIŠKŮV VRCH 30 30 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V této části obce není vybudovaná kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Česká Kamenice –10 km.
   Dešťové vody jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Je zpracována studie pro výstavbu kanalizace a ČOV 700 EO v Huntířově, která bude sloužit pro části obce Huntířov, Stará Oleška a Huntířov- Františkův Vrch.  pro 700 EO. Výstavba kanalizace je navržena po etapách, napojení vybudováním stoky DN 300 dl. 0,8 km.  Realizace výstavby bude po roce 2030.


  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2 066,0 0,0 2 066,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Děčín OZP/15419/2015/Pis Revitalizace PBP Bynoveckého potoka
  18. 2. 2015