Huntířov - CZ042.3502.4202.0021.02 - stav 2004

 1. Obec

  Huntířov

  Číslo obce PRVKUK 0021
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0021
  Kód obce 562521
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0021.02 Františkův Vrch 40764 407640
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Huntířov – Františkův vrch leží východně od Děčína, v nadmořských výškách 444,00 – 496,00 m n.m. Jedná se o obec do 60 trvale žijících obyvatel se 4 rekreačními objekty, zástavba je soustředěná podél místní komunikace, bydlení individuální a navazuje na zástavbu Huntířova. Obec spadá do CHKO České středohoří. Přímo v obci není vodoteč, ale ve vzdálenosti 0,5 km od zástavby Olešnička, která spadá do povodí Labe.
   Rozvoj obce se nepředpokládá.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 55 58 63 69 - - -
   přechodně bydlící 19 19 19 19 - - -
   celkem 74 77 82 88 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   40 43 49 56 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Františkův vrch je zásobován pitnou vodou z místního vodovodu Huntířov (M-DC.033.2). Voda ze studny Františkův vrch je čerpána přes síť potrubím DN 80 do VDJ Františkův vrch 30 m3 (472,50/470,00 m n.m.). Zdroj Františkův vrch je propojen rovněž gravitačně do VDJ „Nad školou.“ Kvalita pitné vody je vyhovující, pouze u zdroje VP neodpovídala v roce 2002 dle vyhlášky 376/2000Sb. v parametrech Mg. Dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. jsou hodnoty Ca a Mg pouze doporučené. Zdroj lze provozovat bez návrhu na opatření.
   Z vodovodní sítě je zásobováno 73% obyvatel. Ostatní obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní.
   Majitelem vodovodu je obec a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Rekonstrukce výtlačného řadu DN 80 dl. 0,6 km a vodního zdroje Františkův vrch.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.DC 033/2 CS.DC 033/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 033/2 ZD.DC 033/2 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V této části obce není vybudovaná kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Česká Kamenice –10 km (90%), nebo s vyvážením na pole (10%).
   Dešťové vody jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Veškeré nečištěné vody budou odváženy na ČOV Děčín, vyvážení na pole je v rozporu se zákonem č. 185/2001 sb. a prováděcích vyhlášek o odpadech.
   V případě vybudování kanalizace v Huntířově bude možné napojení vybudováním stoky DN 300 dl. 0,8 km. Výstavba po roce 2015.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  277,0 4 884,0 5 161,0

  Mapa