Most - CZ042.3508.4209.0219.05 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Most

  Číslo obce PRVKUK 0219
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0219
  Kód obce 567027
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0219.05
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Třebušice ležela v hnědouhelné pánvi. Obec byla vyuhlena.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící - - - - - -
   přechodně bydlící - - - - - -
   celkem - - - - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   - - - - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Není nutné zásobovat.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu


  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Není nutné zásobování.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Není kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu


  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Most MmM/035675/2017/OSÚ/EV Jez Chánov I
  24. 3. 2017
  Most MmM/045401/2017/OSÚ/EV Povolení k nakládání s povrchovými vodami (vzdouvání a akumu
  20. 4. 2017
  Most MmM/130904/2017/OSÚ/EF Výstavba inženýrských sítí v prostoru Slatinice: IO 03 - odvodnění území, IO 05 - přeložka průmyslového vodovodu _ stavební povolení a povolení k jinému nakládání
  30. 11. 2017
  Ústecký kraj KUUK/80231/2019/ZPZ Revitalizace břehové linie jezera Matylda
  13. 6. 2019
  Ústecký kraj 3807/ZPZ/2017/A-022.14 jezero Most řešení odtokových poměrů
  12. 10. 2017
  Most MmM/054638/2014/OSÚ/EF Schválení manipulačního řádu vodního díla - VN Bettynka
  24. 4. 2014
  Most MmM/136925/2018/OSÚ/EH areál kostelního hřbitova - odvodnění pozemků, č. p. 1246, u
  28. 12. 2018
  Ústecký kraj KUUK/010329/2020/ZPZ MŘ jezero Most
  15. 1. 2020
  Ústecký kraj 4308/ZPZ/2014/MŘ schválení MŘ pro ověření provozu Jezero Most
  22. 12. 2014
  Most MmM/143014/2013/OSÚ/IT Rekultivace OM - bývalé kolejiště - 1. část - SO 01 odvodnění
  4. 12. 2013
  Most MmM/081698/2018/OSÚ/KZ Rekultivace DJŠ - vnitřní výsypka - 18. část - KAMENNÝ SKLUZ
  31. 7. 2018
  Most MmM/066303/2014/OSÚ/EF Revitalizace řeky Bíliny (revitalizace zatrubněné části a spojovacího koryta) - prodloužení platnosti SP -
  29. 5. 2014
  Most MmM/088883/2015/OSÚ/EV Schválení manipulačního řádu vodního díla - Malá vodní nádr
  28. 7. 2015
  Most MmM/053468/2014/OSÚ/EF Povolení k nakládání s povrchovými vodami - akumulace - VN Bettynka
  24. 4. 2014
  Ústecký kraj 2328/ZPZ/2012-13/A-22.I.1 Jezero Most - změna akumulace, stavební povolení, manipulační řády
  5. 11. 2012
  Most MmM/129106/2016/OSÚ/EF Havarijní plán ČS PHM ROBIN OIL 84 - Čepirohy
  21. 11. 2016
  Ústecký kraj 1973/ZPZ/2014/MŘ Jezero Most - manipulační řád
  6. 5. 2014
  Ústecký kraj 2679/ZPZ/2016/MŘ Jezero Most - manipulační řád pro napouštění z průmyslového vodovodu Nechranice
  10. 8. 2016
  Most MmM/048654/2018/OSÚ/EH Hydrogeologické vrty - Uhelný pilíř Most, hydrogeologický mo
  9. 5. 2018
  Most MmM/102809/2018/OSÚ/EF Povrchová retenční a vsakovací nádrž včetně sběrného potrubí - Tambur, s.r.o. - společné povolení a povolení k nakládání s vodami
  4. 10. 2018
  Ústecký kraj KUUK/168804/2019/ZPZ Schválení MŘ SHP a VD Jirkov
  6. 12. 2019
  Ústecký kraj KUUK/075586/2020/ZPZ/A-113.1 Revitalizace břehové linie jezera Matylda, změna dok. stavby
  5. 5. 2020