Most - CZ042.3508.4209.0219.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Most

  Číslo obce PRVKUK 0219
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0219
  Kód obce 567027
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0219.01 Most 40916 409162
  CZ042.3508.4209.0219.08 Starý Most 09935 99350
  CZ042.3508.4209.0219.08 Rudolice 09968 99686
  CZ042.3508.4209.0219.08 Souš 15252 152528
  CZ042.3508.4209.0219.09 Čepirohy 01960 19607
  CZ042.3508.4209.0219.10 Komořany 06889 68896
  CZ042.3508.4209.0219.11 Velebudice 14921 149217
  CZ042.3508.4209.0219.12 Vtelno 18750 187500
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Most je položeno v hnědouhelné pánvi na úpatí Českého středohoří. Zástavba je tvořena obytnými domy a sídlištními domy panelového typu na okrajích města. Město se rozkládá v nadmořské výšce 225 – 340 m n. m. Obcí protéká řeka Bílina. Obec náleží do povodí Ohře. V obci jsou pracovní příležitosti.

   Obec Čepirohy leží v hnědouhelné pánvi. Zástavba je souvislá tvořená rodinnými a obytnými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 230 - 240 m n. m. Obcí protéká bezejmenný potok. Obec náleží do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

   Obec Komořany leží v hnědouhelné pánvi. Zástavba je souvislá tvořená průmyslovými objekty. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 220 - 235 m n. m. Obcí protéká Hutní potok a řeka Bílina. Obec náleží do povodí Ohře. V obci jsou dobré pracovní příležitosti.

   Obec Velebudice je položena v hnědouhelné pánvi na úpatí Českého středohoří. Zástavba je tvořena průmyslovými objekty. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 243 - 250 m n. m. Obcí protéká bezejmenný potok. Obec náleží do povodí Ohře. V obci jsou pracovní příležitosti.

   Obec Vtelno je položena na úpatí Českého středohoří. Svým územím obec zasahuje do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů Zaječice I. a II. stupně. Zástavba je souvislá tvořena rodinnými a bytovými domy. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 280 - 310 m n. m. Obcí protéká Zaječický potok. Obec náleží do povodí Ohře. V obci jsou pracovní příležitosti.

   Obec Třebušice ležela v hnědouhelné pánvi. Obec ustoupila těžbě hnědého uhlí.

   Obec Kopisty ležela v hnědouhelné pánvi. Zástavba není, obec ustoupila těžbě hnědého uhlí.


  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 66 979 67 040 66 690 63 591 63 693 63 767
   přechodně bydlící 0 0 2 591 2 727 2 727 2 727
   celkem 66 979 67 040 69 281 66 318 66 420 66 494
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   66 367 66 559 66 880 66 318 66 420 66 494
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Město Most je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Most OF-SK-MO.019 vodovodem OF-SK-MO.019.1. Zdrojem vody je VDJ Hněvín IV – 2 x 3000 m3 (335,00 / 340,00 m n. m.) a VDJ Hněvín V- 2 x 5000 m3 (333,70 / 340,50 m n. m.), do kterých přitéká voda z Vodárenské soustavy severní Čechy - Fláje, vodojemy jsou mezi sebou propojeny a zásobují převážnou část města DTP. Z VDJ Hněvín V se voda čerpá do VDJ Hněvín III – 2 x 1000 m3 (358,00 / 362,00 m n. m.), ze kterého je zásobována část Mostu – Zahražany. VDJ Hněvín III je možné dotovat z AK Čepirohy umístěné na přívodním řadu DN 700 vodárenské soustavy Přísečnice. Část Mostu okrsek 23-24-25 - HTP je zásobována z VDJ Ressl – 2 x 6000 m3 (385,00 / 390,00 m n. m.). Do VDJ Ressl je voda čerpána z ČS Ressl – 347 m n. m., do které přitéká voda z AK Čepirohy řadem DN 500 z vodárenské soustavy Přísečnice.
   Vodovod města Most je rozdělen do tří tlakových pásem.
   Do území sídelního útvaru Most je přiveden Průmyslový vodovod Nechranice (PVN), který byl vybudován pro průmysl, energetiku, zemědělství a výrobu pitné vody 2 x DN 1200. Do Mostu je vedena samostatná větev DN 700 odbočující z hlavních řadů pod Čepirohy, která zásobuje vodou VDJ Liščí Vrch užitkový – 2 x 2000 m3 (335,00 / 340,00 m n. m.) a zároveň je v případě potřeby upravována v ÚV Velebudice odkud teče přes AK Liščí Vrch do VDJ Liščí Vrch – 4 x 4000 m3 (335,00 / 340,00 m n. m.). Potrubí pro zásobení VDJ Liščí Vrch Užitkový 2 x 2000 m3 je v současnosti odstaveno. ÚV Velebudice je zakonzervovaná, v případě nutnosti použití je třeba ji zprovoznit. Potrubí pitné vody z ÚV Velebudice do VDJ Liščí Vrch 4 x 4000 m3 je aktuálně odstaveno.
   Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Obec Čepirohy je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Most OF-SK-MO.019 vodovodem OF-SK-MO.019.2. Zdrojem vody je VDJ Liščí Vrch, do kterého přitéká voda z Vodárenské soustavy severní Čechy - Fláje. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Obec Komořany je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Šumná SK-MO.013 vodovodem SK-MO.013.3. Zdrojem vody je ÚV Litvínov nebo VDJ Hněvín IV. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Obec Velebudice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Bečov OP-SK-MO.002 vodovodem OP-SK-MO.002.13. Zdrojem vody je VDJ Liščí vrch – 4 x 4000 m3 (335,00 / 340,00 m n. m.), do kterého přitéká voda z Vodárenské soustavy Přísečnice. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Obec Vtelno je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Bečov OP-SK-MO.002 vodovodem OP-SK-MO.002.1. Zdrojem vody je VDJ Vtelno – 1 x 150 m3 (319,50 / 324,00 m n. m.), a dále VDJ Liščí vrch přes ČS Vtelno. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Obec Třebušice - bez vodovodních řadů.

   Obec Kopisty - bez vodovodních řadů.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby MO027293 "Most, ČSA, pod Lunou" je navrhována rekonstrukce vodovodního přivaděče TLT 200 v délce 667m. Případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby MO027286 "Most, Louny, u Srpiny" je navrhována rekonstrukce vodovodního přivaděče TLT DN500 v délce 64m a TLT DN300 v délce 76m. Případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se ve městě Most předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v městě.


  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.MO 002/7 002/7 Velebudice - užitková voda (neprovozuje se) PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 019/8 VDJ HIPODROM neprovozuje SčVK) - VDJ.MO 019/8 250 250 m3 PRVK\2021
  Úpravna vody Stav UV.LN 002/1 UV.LN 002/1 ÚV Velebudice (140 l/s) - odstaveno PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.MO 002/1 CS.MO 002/1 Vtelno ATS PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 002/11 VDJ.MO 002/11 Vtelno 150 150 m3 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.MO 019/4 CS.MO 019/4 Most - Hněvín 5 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 019/7 VDJ.MO 019/7 Hořany (neprovozuje SčVK) 250 250 m3 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.MO 018/1 CS.MO 018/1 Most - Resl PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 002/14 VDJ.MO 002/14 Most - Liščí Vrch TK 1 1 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 002/15 VDJ.MO 002/15 Most - Liščí Vrch - užitkový 400 400 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 019/4 VDJ.MO 019/4 Most - Hněvín 4 6000 6000 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 018/1 VDJ.MO 018/1 Most - Resl 12000 12000 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 019/3 VDJ.MO 019/3 Most - Hněvín 3 2000 2000 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 019/6 VDJ.MO 019/6 Most - Hněvín 4 TK 1 1 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 019/5 VDJ.MO 019/5 Most - Hněvín 5 10000 10000 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 002/12 VDJ.MO 002/12 Most - Liščí Vrch starý 8000 8000 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 002/13 VDJ.MO 002/13 Most - Liščí Vrch 8000 8000 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   66 309 66 370 66 472 65 682 65 783 66 494
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Mostě je v současnosti vybudována převážně jednotná kanalizační síť K-MO.010.6-S.C ukončená ČOV. Pouze ve čtvrti Zahražany je vybudována oddílná kanalizační síť. Na kanalizaci a ČOV je napojeno 99 % obyvatel, 1 % má septiky se vsakováním.

   Majitelem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Ve městě Most je rozsáhlá síť uličních stok. Potrubí je z trub různých typů materiálu v profilech DN 200 až DN 1800. Z celého území odvádí odpadní vody několik páteřních sběračů. Součástí celého systému je 8 čerpacích stanic a 17 odlehčovacích komor.

   Kmenový sběrač „A“ začíná v ulici Čs. Armády, kterou prochází směrem k Bílině a dál podél toku souběžně s řekou do ČOV Most. Do kmenového sběrače ústí všechny další hlavní sběrače. Severní část města je spádována k řece Bílině, menší část je spádována do Lučního potoka směrem k jihu.

   Hlavní sběrač „B“ odvodňuje část města pod Moskevskou ulicí.

   Sběrače „C“ a „D“ odvodňují zástavbu podél třídy Budovatelů. Do sběrače „D“ jsou přečerpávány vody z dílčího povodí Lučního potoka centrální ČSOV Velebudice.

   Sběrač „E“ odvodňuje oblast okolo ulice Pionýrů.

   Sběrač „F“ pochycuje odpadní vody v a nad ulicí Zd. Štěpánka.

   Sběrač „G“ pochycuje odpadní vody z prostoru ulice Jana Palacha a J. Průchy.

   Sběrač „H“ pochycuje odpadní vody z prostoru čtvrtě č. 8.

   Sběrač „CH“ začíná v Mostecké ulici, kterou prochází až do prostoru železniční stanice Most.

   Sběrač „K“ odvodňuje výstavbu nad ulicí Pod Lajsníkem.

   Sběrač „L“ odvodňuje povodí přilehlé ulicím V. Talicha a J. Kubelíka.

   Sběrač „M“ odvodňuje zástavbu v prostoru Liščího vrchu a Lajsníku.

   Splaškové odpadní vody z prostoru Zahražanské čtvrti jsou přečerpány čerpací stanicí Slovanská do gravitační stoky pod nemocnicí.

   Obec Čepirohy má oddílnou kanalizační síť K-MO.010.1-S.C zakončenou ČSOV Čepirohy. Odpadní vody jsou čerpány výtlakem PE/ocel DN150 v dl. 0,9 km do gravitační sítě obce Velebudice a odtud dále čerpány z ČSOV Velebudice do gravitačního systému Mostu.

   Obec Komořany nemá kanalizační systém.

   Obec Rudolice má jednotnou kanalizační síť, která odvádí odpadní vody gravitačního systému Mostu. Součástí kanalizační sítě je ČSOV Rudolice.

   Obec Velebudice má jednotnou kanalizační síť K-MO.010.2-J.C ukončenou ČSOV Velebudice, z níž jsou odpadní vody čerpány výtlakem LT DN300 v dl. 1,1 km do gravitačního systému Mostu. Do kanalizační sítě Velebudic jsou přiváděny odpadní vody z obce Havraň.

   Obec Souš má jednotnou kanalizací KMO.011J.C zakončenou ČSOV Souš. Odpadní vody jsou čerpány výtlakem PE100 d140 v dl. 1,9 km do ČSOV Slovanská a dále do gravitačního systému Mostu.

   Obec Vtelno má oddílnou kanalizační síť K-MO.010.3-S.C ukončenou ČSOV Vtelno. Odpadní vody jsou čerpány výtlakem v dl. 2,5 km přímo na ČOV Most.

   Obec Třebušice - byla vyuhlena, není kanalizace.

   Obec Kopisty - byla vyuhlena, není kanalizace.

   Odpadní vody jsou čištěny na mechanicko - biologické ČOV Most umístěné ve čtvrti Chanov. Čistírna odpadních vod Most je klasickou středně zatíženou mechanicko-biologickou čistírnou s primární sedimentací a mezofilní anaerobní stabilizací vyprodukovaných kalů. Kapacita je 22260 m3/den. ČOV navržena na 95 000 EO, BSK5  5700 kg/den.

   Na ČOV Most jsou čištěny odpadní vody z města Most a přilehlých obcí Čepirohy, Rudolice, Velebudice, Souš, Vtelno a dále z obcí Obrnice a Havraň.

   Mechanická část čistírny obsahuje lapák štěrku se strojním vybavením pro těžení a nakládání zachycených hrubých částic do přistaveného kontejneru. Ve sdruženém objektu strojoven jsou umístěny v přítokovém kanálu strojně stírané jemné česle a lis na shrabky s částečným propíráním shrabků s odpadním potrubím do kontejneru. Za česlemi je čerpací stanice, která odpadní vodu načerpávává do provzdušňovaného lapáku písku . Za lapákem písku je rozdělovací objekt , umožňující obtok celé biologické části ČOV nebo jedné poloviny. Mechanické čištění je dále tvořeno dvojicí usazovacích nádrží s odtahem primárního kalu a stíráním plovoucích nečistot. Usazovací nádrže jsou součástí sdruženého objektu biologické jednotky. 
   Dovoz fekálních kalů je fekálním vozem do fekální stanice v objektu česlovny.

   Biologické čištění odpadních vod zahrnuje dvě linky tvořené z regenerace kalu, denitrifikačního selektoru, denitrifikace a nitrifikace s odplyňovací zónou. Pro eliminaci fosforu je prováděno simultánní odstraňování - chemické srážení síranem železitým, který je dávkován na začátek a konec nitrifikace. Aktivovaný kal je separován ve 2 podélných dosazovacích nádržích. Na odtoku je umístěn měrný objekt - Parshallův žlab a zařízení pro odběr vzorků. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Bíliny.

   Kalové hospodářství – dvě vyhnívací nádrže a otevřená uskladňovací nádrž. Vyhnilý kal z uskladňovací homogenizační nádrže nebo vyhnívacích nádrží se odpouští potrubím do jímky vyhnilého kalu, ze které je čerpán na kalovou lagunu Vtelno nebo na odvodňovací odstředivku.

   Plynové hospodářství - kombinovaný plynojem s membránou a ocelovým pláštěm, strojovna plynojemu, plynová kompresorovna. Přebytky bioplynu jsou spalovány v zařízení na likvidaci bioplynu, ve strojovně kalového hospodářství je osazena kogenerační jednotka, zajišťující výrobu elektrické energie a v  zimě i ohřev topné vody pro tepelné potřeby provozu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Město Most je vybaveno dostatečně rozvinutou kanalizační sítí a pro připojení případné další zástavby na stokovou síť postačuje realizovat jen kanalizační přípojky. Stávající kanalizační síť je připravená o rozšíření uličních stok v místech nové zástavby dle územního plánu.  Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá.

   Doporučujeme, aby do roku 2030 byly napojeny objekty, které v současné době využívají k odvádění splaškových vod septiky.

   Pro připojení dalších obyvatel obce Havraň na kanalizační síť je navrhováno zkapacitnění stávající ČSOV Velebudice.

   Vzhledem ke stáří kanalizace navrhujeme postupnou rekonstrukci do roku 2030.

   Do stávající gravitační stoky, kterou jsou odváděny odpadní vody z obce Obrnice  do stávající kanalizační sítě města Most, budou přiváděny odpadní vody z obce Chánov. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá.
  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Čepirohy PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.MO 010/6 ČSOV MOST II PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.MO 010/8 Rudolice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.MO 010/3 Velebudice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Čerpací stanice Rekonstrukce CSOV.MO 010/3 Velebudice rekonstrukce PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.MO 010/9 Souš u Mostu PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.MO 010/5 ČSOV VTELNO - LAGUNY PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.MO 010/4 Vtelno 1 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  ČOV Stav COV.MO 010/1/K Most - Chanov PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.MO 010/2 Most - Slovanská PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.MO 010/7 Most - Pionýrů PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Most - Chanov ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  96 272,0 144 726,0 240 998,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Most MmM/035675/2017/OSÚ/EV Jez Chánov I
  24. 3. 2017
  Most MmM/045401/2017/OSÚ/EV Povolení k nakládání s povrchovými vodami (vzdouvání a akumu
  20. 4. 2017
  Most MmM/130904/2017/OSÚ/EF Výstavba inženýrských sítí v prostoru Slatinice: IO 03 - odvodnění území, IO 05 - přeložka průmyslového vodovodu _ stavební povolení a povolení k jinému nakládání
  30. 11. 2017
  Ústecký kraj KUUK/80231/2019/ZPZ Revitalizace břehové linie jezera Matylda
  13. 6. 2019
  Ústecký kraj 3807/ZPZ/2017/A-022.14 jezero Most řešení odtokových poměrů
  12. 10. 2017
  Most MmM/054638/2014/OSÚ/EF Schválení manipulačního řádu vodního díla - VN Bettynka
  24. 4. 2014
  Most MmM/136925/2018/OSÚ/EH areál kostelního hřbitova - odvodnění pozemků, č. p. 1246, u
  28. 12. 2018
  Ústecký kraj KUUK/010329/2020/ZPZ MŘ jezero Most
  15. 1. 2020
  Ústecký kraj 4308/ZPZ/2014/MŘ schválení MŘ pro ověření provozu Jezero Most
  22. 12. 2014
  Most MmM/143014/2013/OSÚ/IT Rekultivace OM - bývalé kolejiště - 1. část - SO 01 odvodnění
  4. 12. 2013
  Most MmM/081698/2018/OSÚ/KZ Rekultivace DJŠ - vnitřní výsypka - 18. část - KAMENNÝ SKLUZ
  31. 7. 2018
  Most MmM/066303/2014/OSÚ/EF Revitalizace řeky Bíliny (revitalizace zatrubněné části a spojovacího koryta) - prodloužení platnosti SP -
  29. 5. 2014
  Most MmM/088883/2015/OSÚ/EV Schválení manipulačního řádu vodního díla - Malá vodní nádr
  28. 7. 2015
  Most MmM/053468/2014/OSÚ/EF Povolení k nakládání s povrchovými vodami - akumulace - VN Bettynka
  24. 4. 2014
  Ústecký kraj 2328/ZPZ/2012-13/A-22.I.1 Jezero Most - změna akumulace, stavební povolení, manipulační řády
  5. 11. 2012
  Most MmM/129106/2016/OSÚ/EF Havarijní plán ČS PHM ROBIN OIL 84 - Čepirohy
  21. 11. 2016
  Ústecký kraj 1973/ZPZ/2014/MŘ Jezero Most - manipulační řád
  6. 5. 2014
  Ústecký kraj 2679/ZPZ/2016/MŘ Jezero Most - manipulační řád pro napouštění z průmyslového vodovodu Nechranice
  10. 8. 2016
  Most MmM/048654/2018/OSÚ/EH Hydrogeologické vrty - Uhelný pilíř Most, hydrogeologický mo
  9. 5. 2018
  Most MmM/102809/2018/OSÚ/EF Povrchová retenční a vsakovací nádrž včetně sběrného potrubí - Tambur, s.r.o. - společné povolení a povolení k nakládání s vodami
  4. 10. 2018
  Ústecký kraj KUUK/168804/2019/ZPZ Schválení MŘ SHP a VD Jirkov
  6. 12. 2019
  Ústecký kraj KUUK/075586/2020/ZPZ/A-113.1 Revitalizace břehové linie jezera Matylda, změna dok. stavby
  5. 5. 2020