Malé Březno - CZ042.3508.4209.0218.02 - stav 2004

 1. Obec

  Malé Březno

  Číslo obce PRVKUK 0218
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0218
  Kód obce 567299
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0218.02 Vysoké Březno 09045 90450
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vysoké Březno leží v hnědouhelné pánvi. Zástavba je souvislá tvořená rodinnými a obytnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 250 - 260 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel. Obec náleží do povodí Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 22 23 26 30 - - -
   přechodně bydlící 51 51 51 51 - - -
   celkem 73 74 77 81 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   22 23 26 30 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vysoké Březno je zásobována z místního vodovodu Malé Březno OP-M-MO.001 vodovodem OP-M-MO.001.2. Zdrojem vody je rozvodná síť obce Malé Březno, do které je dodávána voda z Vodárenská soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna uvažovat s rekonstrukcí řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   22 23 26 30 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Vysoké Březno má jednotnou kanalizaci K-MO.009.2-J.C zakončenou společnou mechanicko-biologickou ČOV i pro Malé Březno. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou likvidovány na ČOV Malé Březno, která je podrobně popsána v kartě Malé Březno.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizace je bez větších provozních problémů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2,0 0,0 2,0

  Mapa