Malé Březno - CZ042.3508.4209.0218.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Malé Březno

  Číslo obce PRVKUK 0218
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0218
  Kód obce 567299
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0218.01 Malé Březno 09044 90441
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Malé Březno leží v hnědouhelné pánvi. Zástavba je souvislá tvořená rodinnými a obytnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 245 - 260 m n. m. Obcí protéká potok Srpina. Obec náleží do povodí Ohře. V obci jsou malé pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 162 170 200 216 363 469
   přechodně bydlící 330 330 380 400 400 400
   celkem 492 500 580 616 763 869
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   159 167 182 186 329 445
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Malé Březno je zásobována vodou z místního vodovodu Malé Březno OP-M-MO.001 vodovodem OP-M-MO.001.1. Zdrojem vody Vodárenská soustava Přísečnice řad DN 800, ze kterého je v AK Malé Březno odbočka pro obec. Majitelem vodárenského zařízení je obec Malé Březno a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   162 170 185 216 363 469
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Malé Březno má splaškovou kanalizaci K-MO.009.1-J.C zakončenou ČOV. Potrubí je převážně z PVC trub DN 300 v celkové délce 2,1 km. Jižní část obce na pravém břehu Srpiny je svedená do ČS Malé Březno ( H=4m, Q=14l/s ) a odtud čerpána výtlakem HDPE DN150 dl. 23 m do gravitační kanalizační sítě na levém břehu Srpiny. Před napojením na ČOV je odlehčovací komora. Do kanalizační sítě obce Malé Březno jsou dále přiváděny odpadní vody z obce Vysoké Březno.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel.

   Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací případně systémem příkopů, struh a propustků odtékají do vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.  


   Vlastníkem kanalizace a ČOV je obec Malé Březno,  provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.


   Kanalizace je zakončena v ČOV Malé Březno. Kapacita je 53 m3/den, 400 EO, BSK5  24 kg/den. ČOV je typová VHS I/k, mechanicko - biologická pracující na principu nízko-zatěžované aktivace s částečnou stabilizací kalu, doplněná o sdružený objekt předčištění, zahušťovací nádrž, čerpací šachtu, dva kalojemy, měrný objekt, pískový filtr a obslužný domek. Způsob likvidace kalu – odvoz na ČOV Most. Vyčištěné odpadní vody jsou odváděny do recipientu Srpina. 


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizace je bez větších provozních problémů.

   V současné době je zpracovávána projektová dokumentace na rekonstrukci ČSOV a ČOV Malé Březno s navrhovanou kapacitou 499 EO. Předpokládá se realizace rekonstrukce do r. 2025.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.MO 009/1/K Malé Březno PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.MO 009/1 Malé Březno PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Malé Březno ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  ČOV Rekonstrukce COV.MO 009/1/K Malé Březno-rekonstrukce PRVK\2021
  Čerpací stanice Rekonstrukce CSOV.MO 009/1 Malé Březno PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 9 621,0 9 621,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Most MmM/074331/2019/OSÚ/EF Přeložka gravitačního odvodnění Malé Březno
  7. 10. 2019