Malé Březno - CZ042.3508.4209.0218.01 - stav 2004

 1. Obec

  Malé Březno

  Číslo obce PRVKUK 0218
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0218
  Kód obce 567299
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0218.01 Malé Březno 09044 90441
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Malé Březno leží v hnědouhelné pánvi. Zástavba je souvislá tvořená rodinnými a obytnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 245 - 260 m n. m. Jedná se o obec do 200 trvale bydlících obyvatel a 152 rekreačních objektů. Obcí protéká potok Srpina. Obec náleží do povodí Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci jsou malé pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 162 170 185 200 - - -
   přechodně bydlící 330 330 330 330 - - -
   celkem 492 500 515 530 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   159 167 182 196 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Malé Březno je zásobována vodou z místního vodovodu Malé Březno OP-M-MO.001 vodovodem OP-M-MO.001.1. Zdrojem vody Vodárenská soustava Přísečnice řad DN 800, ze kterého je v AK Malé Březno odbočka pro obec. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna uvažovat s rekonstrukcí řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   162 170 185 200 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Malé Březno má jednotnou kanalizaci K-MO.009.1-J.C zakončenou mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod i pro Vysoké Březno. ČOV je určena k čištění odpadních vod od 100 % trvale bydlících obyvatel. Část obce Malé Březno je svedená do ČS a odtud čerpadlem 80 GFHÚ čerpána na ČOV. Před napojením na ČOV je odlehčovací komora. Vyčištěné odpadní vody jsou odváděny do recipientu Srpina.
   Vlastníkem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Vlastníkem ČOV je obec Malé Březno a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 19.8.2002 pod č.j.: Vod 231-2/02/Tk/J-2300/924
   Limity:

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   N anorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   80
   -
   20
   -
   20
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí je do 31.12.2012.
   ČOV typu VHS II/k je mechanicko- biologická na principu nízko-zatěžované aktivace s částečnou nebo úplnou stabilizací kalu. Odpadní voda přitéká do aktivačního prostoru středem nádrže, která je provzdušňována provzdušňovacím zařízením typu Kessener. Kessener slouží jednak k provzdušňování odpadní vody v aktivační nádrži, ale také s pomocí dělících stěn a jimi vytvořené komunikační štěrbiny k určení směru pohybu odpadní vody .V této části nádrže dochází pomocí aktivovaného kalu k odbourávání jejího znečištění. Odpadní voda pokračuje přes komunikační štěrbinu a otvory v dělící stěně do dosazovacího prostoru,kde se oddělí aktivovaný kal a vyčištěná voda odtéká přes přepadové hrany do odtoku z ČOV. Sedimentovaný kal z dosazovacího prostoru je přisáván pohybem vody zpět do aktivačního prostoru, čímž se udržuje potřebná koncentrace aktivovaného kalu. Při vyšší koncentraci aktivovaného kalu se přebytečný kal odčerpá do kalojemu. Způsob likvidace kalu – odvoz na ČOV Most. Roční produkce stabilizovaného kalu je 173 m3 (0,7785 t sušiny/rok).
   Čistírna je určena k čištění odpadních vod z obce Malé a Vysoké Březno. Jedná se o komunální odpadní vody převáděné na ČOV jednotnou kanalizací. Část obce Malé Březno je svedená do ČS a odtud čerpadlem 80 GFHÚ čerpána na ČOV v určitých časových intervalech. Vyčištěné odpadní vody jsou odváděny do recipientu Srpina.
   Projektované parametry:
   Počet EO=400
   Q    =0,6    l/s
   Qroční    = 19 165    m3
   Qdenní    =53    m3
   BSK5přítok=24    kg/den

   Výkonové parametry:
               přítok            odtok
   Počet EO    =149
   Qroční            =15 433m3/r    
   Q        =0,489    l/s
   BSK5prům.    =259    mg/l    7,10mg/l
   BSK5        =4    t/rok    0,11t/rok
   CHSK prům.    =652    mg/l    64mg/l
   CHSK        =10,06    t/rok    0,99t/rok
   NL prům.    =108    mg/l    9,70mg/l
   NL        =1,67    t/rok    0,15t/rok

   ČOV je mechanicko biologická čistírna typu VHS II/k na principu nízko-zatěžované aktivace s částečnou nebo úplnou stabilizací kalu. Při vyšší koncentraci aktivovaného kalu se přebytečný kal odčerpá do kalojemu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizace je bez větších provozních problémů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Malé Březno PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Malé Březno PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Malé Březno ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  8,0 0,0 8,0

  Mapa