Lužice - CZ042.3508.4209.0217.02 - stav 2004

 1. Obec

  Lužice

  Číslo obce PRVKUK 0217
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0217
  Kód obce 567281
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0217.02 Svinčice 08933 89338
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Svinčice leží na úpatí Českého středohoří. Zástavba je souvislá tvořená rodinnými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 280 – 300 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících. Obcí protéká bezejmenný potok. Obec náleží do povodí Ohře. Předpokládá se velmi mírný pokles počtu trvale bydlících obyvatel. V obci jsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 73 72 71 70 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 73 72 71 70 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   73 72 71 70 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Svinčice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Patokryje OP-SK-MO.004 vodovodem OP-SK-MO.004.2. Zdrojem vody je přívodní řad DN 600 z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do roku 2005 je nutné rekonstruovat přívodní řad od obce Patokryje.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   62 62 61 59 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Svinčice má oddílný kanalizační systém K-MO.008-S.C s čištěním splaškových vod od 85 % trvale bydlících obyvatel na ČOV Svinčice. Odpadní vody jsou od 15 % trvale bydlících obyvatel předčištěny v septicích s odtokem do vodoteče.

   Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 1.3.1994 pod č.j.: 235/94/Tk/J-2198/229
   Limity:

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   N anorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   -
   -
   50
   -
   40
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí: není uvedeno.

   ČOV je mechanicko biologická na principu nízkozatěžované aktivace s částečnou nebo úplnou stabilizací kalu.
   Základem je ocelová nádrž rozdělená nornými stěnami na aktivační a dosazovací prostor. Jedná se o výrobek VHS Ústí nad Labem typu MČOV II/k. Objem aktivačního prostoru je 67.0 m3, objem dosazovacího prostoru je 14.6 m3. Odpadní voda přitéká do aktivačního prostoru středem nádrže, která je provzdušňována provzdušňovacím zařízením typu Kessener. Kessener slouží jednak k provzdušňování odpadní vody v aktivační nádrži, ale také s pomocí dělících stěn a jimi vytvořené komunikační štěrbiny k určení směru pohybu odpadní vody. V této části nádrže dochází pomocí aktivovaného kalu /směs mikroorganizmů/ k odbourávání jejího znečištění. Odpadní voda pokračuje přes komunikační štěrbinu a otvory v dělící stěně do dosazovacího prostoru, kde se oddělí aktivovaný kal a vyčištěná voda odtéká přes přepadové hrany do odtoku z ČOV. Sedimentovaný kal z dosazovacího prostoru je přisáván pohybem vody zpět do aktivačního prostoru, čímž se udržuje potřebná koncentrace aktivovaného kalu. Při vyšší koncentraci aktivovaného kalu se přebytečný kal odčerpá. Způsob likvidace kalu – odvoz na ČOV Most. Roční produkce stabilizovaného kalu je 317 m3 (1.426 t sušiny/rok).

   Projektované parametry:
   Počet EO=112
   Q    =0,2    l/s
   Qroční    = 6022    m3/rok
   BSK5přítok=364    mg/l
   BSK5 přítok=2,20    t/rok
   NL přítok=272    mg/l
   NL přítok=1,60    t/rok
   BSK5    odtok    =36,40    mg/l
   BSK5 odtok=0,20    t/rok
   NL odtok=27,20    mg/rok
   NL odtok=0,16    t/rok

   Výkonové parametry:
               přítok            odtok
   Počet EO    =307
   Qroční            =27 943m3/r    
   Qdenní        =76,55    m3/d
   Q        =0,886    l/s
   BSK5prům.    =77    mg/l    5mg/l
   BSK5        =2,15    t/rok    0,14t/rok
   CHSK prům.    =198    mg/l    30,50mg/l
   CHSK        =5,53    t/rok    0,85t/rok
   NL prům.    =72    mg/l    8,20mg/l
   NL         =2,01    t/rok    0,23t/rok

   Recipientem je Lužický potok.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Svinčice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 550,0 550,0

  Mapa