Lužice - CZ042.3508.4209.0217.02 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Lužice

  Číslo obce PRVKUK 0217
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0217
  Kód obce 567281
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0217.02 Svinčice 08933 89338
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Svinčice leží na úpatí Českého středohoří. Zástavba je souvislá tvořená rodinnými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 280 – 300 m n. m. Obcí protéká bezejmenný potok. Obec náleží do povodí Ohře. V obci jsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 73 72 78 75 72 70
   přechodně bydlící 0 0 36 42 42 42
   celkem 73 72 114 117 114 112
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   73 72 71 117 114 112
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Svinčice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Patokryje OP-SK-MO.004 vodovodem OP-SK-MO.004.2. Zdrojem vody je VDJ Most - Liščí vrch, VDJ Hněvín IV a VDJ Hněvín V zásobený z vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Svinčice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   62 62 61 106 104 101
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Svinčice má jednotný kanalizační systém K-MO.008-S.C ukončený ČOV. Potrubí je z trub různých typů materiálu v profilech DN 200 až DN 300 v celkové délce 0,95 km. 

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 90 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 10 % trvale bydlících obyvatel  jsou předčištěny v septicích s odtokem do vodoteče.

   Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

   Kanalizace je zakončena v ČOV Svinčice. Kapacita je 16 m3/den. ČOV navržena na 112 EO, BSK5  7 kg/den. ČOV je mechanicko - biologická na principu nízko-zatěžované aktivace.  Způsob likvidace kalu – odvoz na ČOV Most. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do pravostranného bezejmenného přítoku Lužického potoka.


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť dostatečná, je připravená o rozšíření uličních stok v místech nové zástavby dle územního plánu.  Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.MO 008/1/K Svinčice 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav Svinčice ČOV 024/14Z/2022
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  5 988,0 0,0 5 988,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Most MmM/068937/2020/OSÚ/EF Oprava obecních rybníků Lužice III. - změna stavby před dokončením
  3. 8. 2020
  Most MmM/020360/2020/OSÚ/EH protipovodňová opatření na Lužickém potoce - oprava vodní ná
  10. 3. 2020
  Most MmM/129852/2018/OSÚ/EH Oprava obecních rybníků Lužice III., obec Lužice
  6. 12. 2018
  Most MmM/110627/2014/OSÚ/EF Oprava břehů Lužického potoka - ř.km 2,593-2,550 - k.ú. Lužice u Mostu - obec Lužice
  2. 9. 2014