Huntířov - CZ042.3502.4202.0021.01 - stav 2004

 1. Obec

  Huntířov

  Číslo obce PRVKUK 0021
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0021
  Kód obce 562521
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0021.01 Huntířov 04952 49522
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Huntířov leží východně od Děčína, v nadmořských výškách 314,00 – 450,00 m n.m., v CHKO České středohoří. Jedná se o obec do 410 trvale žijících obyvatel s 10 rekreačními objekty, zástavba je soustředěná podél místních komunikací a potoka, bydlení individuální. Obcí protéká potok Olešnička a další čtyři místní potoky, vše v povodí řeky Labe, v CHKO České středohoří, CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída. V letních měsících se v této rekreační oblasti zvětšuje počet návštěvníků.
   Rozvoj obce se nepředpokládá.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 404 404 404 405 - - -
   přechodně bydlící 40 40 40 40 - - -
   celkem 444 444 444 445 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   404 404 404 405 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Huntířov je zásobován pitnou vodou z místního vodovodu Huntířov (M-DC.033/1). Vodovodní systém je rozdělen na tři tlaková pásma a je napájen z několika zdrojů :

   • z prameniště u kostela, z vrtu s ČS „U Veseckých“ a ze zdroje Ludvíkovice do VDJ Nad školou 80 m3 (418,01/415,81 m n.m.) – střední tlakové pásmo
   • další zdroj se nachází v severovýchodní části obce, kde je z prameniště U Chaloupků čerpána voda do VDJ U Chaloupků 10 m3 (338,76/337,16 m n.m.) – dolní tlakové pásmo.
   • Horní tlakové pásmo je zásobováno z VDJ Františkův vrch 30 m3 (472,50/470,00 m n.m.). Voda do tohoto VDJ je čerpána z blízkého vrtu.

   Vlastní lokální vodovod má obalovna a zemědělský areál.
   V současné době je zásobováno 100% obyvatel. Kapacitu místních zdrojů je nutné dotovat vodou z Ludvíkovic. Kvalita pitné vody je vyhovující, pouze u zdroje VP neodpovídala v roce 2002 dle vyhlášky 376/2000Sb. v parametrech Mg. Dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. jsou hodnoty Ca a Mg pouze doporučené. Zdroj lze provozovat bez návrhu na opatření.
   Majitelem vodovodu je obec a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Rekonstrukce hlavního řadu přes obec, DN 150 v délce 1,5 km a doplnění rozvodné sítě DN 80 v délce 1,0 km řadů.
   Obec připravuje do budoucna, po roce 2015, využití (po ověření) prameniště Pod Sokolím vrchem s vybudováním potřebné akumulace vody cca10 m3 a vystrojením vrtů. Zdroj Ludvíkovice ponechat jako rezervní. Vodojem u Chaloupků dolního tlakového pásma Huntířova propojit se středním pásmem pro umožnění posilování (v úvahu přichází po posílení zdrojů).

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.DC 033/1 CS.DC 033/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 033/1A,1B ZD.DC 033/1A,1B PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 033/2 VDJ.DC 033/2 10 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 033/4 VDJ.DC 033/4-mimo provoz 30 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 033/1 VDJ.DC 033/1 80 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kámen 1a ZD.DC 001/18A-mimo provoz PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kámen 1b ZD.DC 001/18B-mimo provoz PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Huntířově není vybudovaná splašková kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny převážně do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Česká Kamenice – 10 km (63%), 10% obyvatel má bezodtokové jímky s odvozem na pole, 30% obyvatel má septiky s přepadem do vodoteče, 3% obyvatel odvádí nečištěné odpadní vody do dešťové kanalizace a 2% přímo do vodoteče.
   V obci je vybudovaná částečná dešťová kanalizace, která je ve správě obce.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Veškeré nečištěné vody budou odváženy na ČOV Děčín, vyvážení na pole je v rozporu se zákonem č. 185/2001 sb. a prováděcích vyhlášek o odpadech.
   Dle ÚS se navrhuje vybudování splaškové kanalizace zakončená ČOV pro 700 EO. Výstavba kanalizace je navržena po etapách. I.etapa DN 300 dl. 2,0 km, II.etapa DN 300 dl. 2,0 km + ČSOV s výtlačným řadem DN 150 dl. 150 m. Realizace výstavby se doporučuje po roce 2015.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  223,0 17 575,0 17 798,0

  Mapa