Huntířov - CZ042.3502.4202.0021.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Huntířov

  Číslo obce PRVKUK 0021
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0021
  Kód obce 562521
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0021.01 Huntířov 04952 49522
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Huntířov leží východně od Děčína, v nadmořských výškách 314,00 – 450,00 m n.m., v CHKO České středohoří. Zástavba je soustředěná podél místních komunikací a potoka, bydlení individuální. Obcí protéká potok Olešnička a další čtyři místní potoky, vše v povodí řeky Labe, v CHKO České středohoří, CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída, část zastavěného území se nachází v OPVZ. V letních měsících se v této rekreační oblasti zvětšuje počet návštěvníků.
   Rozvoj obce se nepředpokládá.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 404 404 474 453 462 469
   přechodně bydlící 40 40 34 40 40 40
   celkem 444 444 508 493 502 509
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   404 404 404 493 502 509
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Huntířov je zásobován pitnou vodou z místního vodovodu Huntířov (M-DC.033.1). Vodovodní systém je rozdělen na tři tlaková pásma a je napájen z několika zdrojů :

   • z prameniště u kostela, z vrtu s ČS „U Veseckých“ a ze zdroje Ludvíkovice do VDJ Nad školou 80 m3 (418,01/415,81 m n.m.) – střední tlakové pásmo
   • další zdroj se nachází v severovýchodní části obce, kde je z prameniště U Chaloupků čerpána voda do VDJ U Chaloupků 10 m3 (338,76/337,16 m n.m.) – dolní tlakové pásmo.
   • Horní tlakové pásmo je zásobováno z VDJ Františkův vrch 30 m3 (472,50/470,00 m n.m.). Voda do tohoto VDJ je čerpána z blízkého vrtu.
   • VDJ Nad slepičárnou 30 m3  je mimo provoz

   Vlastní lokální vodovod má obalovna a zemědělský areál. 

   V současné době je zásobována většina obyvatel. Kvalita pitné vody je vyhovující, pouze u zdroje VP neodpovídala v roce 2018 dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. se změnami 187/2005 Sb., 293/2006 Sb.,83/2014 Sb., 70/2018 Sb. v parametrech Mg. Dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. jsou hodnoty Ca a Mg pouze doporučené. Zdroj lze provozovat bez návrhu na opatření.

   Majitelem a provozovatelem vodovodu je obec. 

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Zdroj Ludvíkovice ponechat jako rezervní. V návrhu je propojení  vodojemu u Chaloupků dolního tlakového pásma Huntířova se středním pásmem pro umožnění posilování. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.DC 033/1 U VESECKÝCH PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 033/2 ZD.DC 033/2 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 033/2 VDJ-U CHALOUPKŮ 10 10 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 033/1 VDJ-NAD ŠKOLOU - Huntířov - Na 80 80 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 033/1A,1B ZD.DC 033/1A,1B PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Huntířově není vybudovaná splašková kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny převážně do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Česká Kamenice – 10 km (63%), 10% obyvatel má bezodtokové jímky s odvozem na pole, 30% obyvatel má septiky s přepadem do vodoteče, 3% obyvatel odvádí nečištěné odpadní vody do dešťové kanalizace a 2% přímo do vodoteče.
   V obci je vybudovaná částečná dešťová kanalizace, která je ve správě obce.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Je zpracována studie pro výstavbu kanalizace a ČOV 700 EO, která bude sloužit pro části obce Huntířov, Stará Oleška a Huntířov- Františkův Vrch. Výstavba kanalizace je navržena po etapách. I.etapa DN 300 dl. 2,0 km, II.etapa DN 300 dl. 2,0 km + ČSOV s výtlačným řadem DN 150 dl. 150 m. Realizace výstavby bude po roce 2030.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 344,0 9 096,0 10 440,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Děčín OZP/15419/2015/Pis Revitalizace PBP Bynoveckého potoka
  18. 2. 2015