Lužice - CZ042.3508.4209.0217.01 - stav 2004

 1. Obec

  Lužice

  Číslo obce PRVKUK 0217
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0217
  Kód obce 567281
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0217.01 Lužice 08932 89320
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lužice leží na úpatí Českého středohoří v  CHKO České středohoří. Zástavba je souvislá tvořená rodinnými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 240 – 275 m n. m. Jedná se o obec do 500 trvale bydlících. Obcí protéká Lužický potok. Území obce náleží do povodí Ohře. Předpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 349 383 441 500 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 349 383 441 500 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   347 381 438 497 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lužice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Patokryje OP-SK-MO.004 vodovodem OP-SK-MO.004.3. Zdrojem vody je VDJ Lužice I 1 x 150 m3 (276,80 / 280,00 m n. m.), do kterého přitéká voda z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.MO 004/2 VDJ.MO 004/2 Lužice 150m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   328 360 415 470 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Lužice má oddílný kanalizační systém K.MIO.007-S.C s čištěním splaškových vod od 94 % trvale bydlících obyvatel na ČOV Lužice. Odpadní vody jsou od 6 % trvale bydlících obyvatel akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na pole.

   Vlastníkem ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 31.12.2000 pod č.j.: Vod 231-2/00/Tk/J-2246/1845
   Limity:

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   N anorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   -
   -
   20
   -
   20
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí je do 31.12.2005.

   ČOV je mechanicko - biologická na principu nízko-zatěžované aktivace s částečnou nebo úplnou stabilizací kalu.
   Základem je jedna ocelová nádrž rozdělená nornými stěnami na aktivační a dosazovací prostor. Jedná se o výrobek VHS Ústí nad Labem typu MČOV II/k. Objem aktivačního prostoru je 67,0 m3, objem dosazovacího prostoru je 15,7 m3.
   Odpadní voda přitéká do aktivačního prostoru středem nádrže, která je provzdušňována provzdušňovacím zařízením typu Kessener. Kessener slouží jednak k provzdušňování odpadní vody v aktivační nádrži, ale také s pomocí dělících stěn a jimi vytvořené komunikační štěrbiny k určení směru pohybu odpadní vody. V této části nádrže dochází pomocí aktivovaného kalu k odbourávání jejího znečištění. Odpadní voda pokračuje přes komunikační štěrbinu a otvory v dělící stěně do dosazovacího prostoru, kde se oddělí aktivovaný kal a vyčištěná voda odtéká přes přepadové hrany do odtoku z ČOV. Sedimentovaný kal z dosazovacího prostoru je přisáván pohybem vody zpět do aktivačního prostoru, čímž se udržuje potřebná koncentrace aktivovaného kalu. Při vyšší koncentraci aktivovaného kalu se přebytečný kal odčerpá. Způsob likvidace kalu – odvoz na ČOV Most. Roční produkce stabilizovaného kalu je 350 m3 (1.575 t sušiny/rok).

   Projektovaná kapacita ČOV: 400 EO
   Projektovaný průtok:         0,7 l/s, 60 m3/d, 21 900 m3/rok
   Projektovaný přítok BSK5:    24 kg/den

   Výkonové parametry:
               přítok            odtok
   Počet EO    =181
   Qroční            =42 724m3/r    
   Qdenní        =117,05m3/d
   Q        =1,35    l/s
   BSK5prům.    =185    mg/l    8,6mg/l
   BSK5        =7,9    t/rok    0,37t/rok
   CHSK prům.    =425    mg/l    48mg/l
   CHSK        =18,16    t/rok    2,05t/rok
   NL prům.    =131    mg/l    11mg/l
   NL         =5,6    t/rok    0,47t/rok

   Recipientem je Lužický potok.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Po roce 2016 budou stávající bezodtoké jímky rekonstruovány s vyvážením na ČOV Most. Nové objekty navrhujeme napojit na stávající kanalizaci. Z důvodu nedostatečné kapacity ČOV při předpokládané nárůstu počtu obyvatel, navrhujeme její rekonstrukci pro dosažení dostatečné kapacity.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Lužice u Mostu PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Lužice u Mostu ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Svinčice ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 734,0 734,0

  Mapa