Lužice - CZ042.3508.4209.0217.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Lužice

  Číslo obce PRVKUK 0217
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0217
  Kód obce 567281
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0217.01 Lužice 08932 89320
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lužice leží na úpatí Českého středohoří v  CHKO České středohoří. Zástavba je souvislá tvořená rodinnými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 240 – 275 m n. m. Obcí protéká Lužický potok. Území obce náleží do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 349 383 372 357 344 335
   přechodně bydlící 0 0 125 147 147 147
   celkem 349 383 497 504 491 482
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   347 381 438 504 491 482
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lužice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Patokryje OP-SK-MO.004 vodovodem OP-SK-MO.004.3. Zdrojem vody je VDJ Lužice I 1 x 150 m3 (276,80 / 280,00 m n. m.), do kterého přitéká voda z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 004/2 VDJ.MO 004/2 Lužice 150 150 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   328 360 415 336 324 335
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Lužice má vybudovanou jednotnou kanalizaci ukončenou ČOV. V malé části obce ( nová zástavba v severní části ) je kanalizace oddílná K.MIO.007-S.C. Potrubí je převážně z PVC trub v profilech DN 200 až DN 400 v celkové délce cca 3,5 km.
   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 94 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 6 % trvale bydlících obyvatel  jsou akumulovány v bezodtokových jímkách.

   Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

   Kanalizace je zakončena v ČOV Lužice. Kapacita je 60 m3/den. ČOV navržena na 400 EO, BSK5  24 kg/den. ČOV je mechanicko - biologická na principu nízko-zatěžované aktivace.  Způsob likvidace kalu – odvoz na ČOV Most. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Lužického potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť dostatečná, je připravená o rozšíření uličních stok v místech nové zástavby dle územního plánu.  Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.MO 0071/1/K Lužice u Mostu PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Lužice u Mostu ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Most MmM/068937/2020/OSÚ/EF Oprava obecních rybníků Lužice III. - změna stavby před dokončením
  3. 8. 2020
  Most MmM/020360/2020/OSÚ/EH protipovodňová opatření na Lužickém potoce - oprava vodní ná
  10. 3. 2020
  Most MmM/129852/2018/OSÚ/EH Oprava obecních rybníků Lužice III., obec Lužice
  6. 12. 2018
  Most MmM/110627/2014/OSÚ/EF Oprava břehů Lužického potoka - ř.km 2,593-2,550 - k.ú. Lužice u Mostu - obec Lužice
  2. 9. 2014