Lišnice - CZ042.3508.4209.0216.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Lišnice

  Číslo obce PRVKUK 0216
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0216
  Kód obce 567248
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0216.03 Nemilkov 08508 85081
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Nemilkov leží v hnědouhelné pánvi. Zástavba je souvislá tvořená rodinnými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 210 – 225 m n. m. Obcí protéká potok Srpina, který náleží do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 58 60 72 69 66 65
   přechodně bydlící 6 6 0 0 0 0
   celkem 64 66 72 69 66 65
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   58 60 65 62 62 62
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Nemilkov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Most OF-SK-MO.019 vodovodem OF-SK-MO.019.5. Zdrojem vody je VDJ Most - Liščí Vrch, do kterého přitéká voda z Vodárenské soustavy severní Čechy - Fláje. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Nemilkov nemá kanalizační systém, odpadní vody jsou od 63 % trvale bydlících obyvatel předčištěny v septicích se vsakováním. Ostatních 37 % trvale bydlících obyvatel akumuluje odpadní vody v bezodtokových jímkách.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním odpadních vod. Jedná se o území s  malým počtem trvale žijících obyvatel. Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů.

   Dle územního plánu je navrženo vybudování splaškové kanalizace a odvedení odpadních vod na ČOV Lišnice, která je navrhována jako společná  pro obce Lišnice, Nemilkov a Koporeč. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Most SÚ 2451/2007-231/J-2512-E Veselí-CˇOV-kol. (100-120-121)
  5. 9. 2007