Lišnice - CZ042.3508.4209.0216.01 - stav 2004

 1. Obec

  Lišnice

  Číslo obce PRVKUK 0216
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0216
  Kód obce 567248
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0216.01 Lišnice 08507 85073
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lišnice leží v hnědouhelné pánvi. Zástavba je souvislá tvořená rodinnými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 210 – 250 m n. m.. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel a 4 rekreačních objektů. Obcí protéká potok Srpina Obec náleží do povodí Ohře. Předpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 90 96 108 120 - - -
   přechodně bydlící 8 8 10 12 - - -
   celkem 98 104 118 132 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   90 96 108 120 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lišnice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Most OF-SK-MO.019 vodovodem OF-SK-MO.019.6. Zdrojem vody je VDJ Lišnice – 1 x 250 m3 (274,00 / 279,00 m n. m.), do kterého přitéká voda z VDJ Hněvín IV a VDJ Hněvín V. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna uvažovat s rekonstrukcí řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.MO 019/1 VDJ.MO 019/1 Lišnice 1x250m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Lišnice má jednotnou kanalizaci K-MO.006-J.N, do které odtékají odpadní vody předčištěné v septicích od 15 % trvale bydlících obyvatel a od 16 % obyvatel vlastnících mikročistírny s odtokem do kanalizace. Od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody předčištěny v septicích s odtokem do vod povrchových a od 12 % se vsakováním. 7 % obyvatel má bezodtokové jímky vyvážené na pole.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   U nové výstavby bude nutné do roku 2015 zajistit čištění odpadních vod v domovních ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV a bezodtoké jímky rekonstruovány s vyvážením na ČOV Most.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 275,0 1 275,0

  Mapa