Lišnice - CZ042.3508.4209.0216.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Lišnice

  Číslo obce PRVKUK 0216
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0216
  Kód obce 567248
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0216.01 Lišnice 08507 85073
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lišnice leží v hnědouhelné pánvi. Zástavba je souvislá tvořená rodinnými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 210 – 250 m n. m. Obcí protéká potok Srpina Obec náleží do povodí Ohře. Předpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 90 96 112 108 103 101
   přechodně bydlící 8 8 0 0 0 0
   celkem 98 104 112 108 103 101
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   90 96 108 105 103 101
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lišnice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Most OF-SK-MO.019 vodovodem OF-SK-MO.019.6. Zdrojem vody je VDJ Lišnice – 1 x 250 m3 (274,00 / 279,00 m n. m.), do kterého přitéká voda z VDJ Most - Liščí Vrch. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Lišnice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 019/1 VDJ.MO 019/1 Lišnice 250 1x250 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Lišnice má dešťovou kanalizaci, do které odtékají odpadní vody předčištěné v septicích od 15 % trvale bydlících obyvatel a od 16 % obyvatel vlastnících mikročistírny s odtokem do kanalizace. Od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody předčištěny v septicích s odtokem do vod povrchových a od 12 % se vsakováním. 7 % obyvatel má bezodtokové jímky.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním odpadních vod. Jedná se o území s  malým počtem trvale žijících obyvatel. Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů.

   Dle územního plánu je navrženo vybudování splaškové kanalizace s ČOV, do které budou přiváděny odpadní vody také z obcí Nemilkov a Koporeč. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2 143,0 0,0 2 143,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Most SÚ 2451/2007-231/J-2512-E Veselí-CˇOV-kol. (100-120-121)
  5. 9. 2007