Korozluky - CZ042.3508.4209.0215.02 - stav 2010

 1. Obec

  Korozluky

  Číslo obce PRVKUK 0215
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0215
  Kód obce 567221
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0215.02 Sedlec 06962 69621
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Sedlec leží na úpatí Českého středohoří. Svým územím obec zasahuje do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů Zaječice I. a II. stupně. Zástavba je souvislá tvořená rodinnými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 210 – 230 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel a 4 rekreačních objektů. Obcí protéká potok Srpina, který náleží do povodí Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci jsou velmi dobré pracovní příležitosti. Obec se nachází v těsné blízkosti průmyslové zóny.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 22 26 33 40 -
   přechodně bydlící 8 8 8 8 -
   celkem 30 34 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   22 26 33 40 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Sedlec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Bečov OP-SK-MO.002 vodovodem OP-SK-MO.002.2. Zdrojem vody je VDJ Sedlec I 1 x 150 m3 (270,00 / 275,00 m n. m.), do kterého přitéká voda z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna uvažovat s rekonstrukcí řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   0 0 0 0 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Sedlec nemá kanalizační systém, odpadní vody jsou od 100 % trvale bydlících obyvatel akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Most.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Po roce 2016 budou stávající bezodtoké jímky rekonstruovány s vyvážením na ČOV Most.

   Pro zajištění odkanalizování obce Sedlec je navržena tlaková kanalizace. Jednotlivé domy budou vybaveny samostatnými čerpacími stanicemi s přípojkou do tlakových kanalizačních řadů. Tlaková kanalizace odvádí splaškové odpadní vody na nově navrženou ČOV Korozluky o kapacitě 200 EO.Stavba představuje vybudování tlakových řadů z PE HD 100 DN 50 v celkové délce 691m, PE HD 32 v celkové délce 220 m a domovní čerpací stanice v počtu 11ks.Vyvážené jímky a odtoky nečištěných vod budou v rámci výstavby splaškové kanalizace zrušeny.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 552,0 552,0

  Mapa