Korozluky - CZ042.3508.4209.0215.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Korozluky

  Číslo obce PRVKUK 0215
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0215
  Kód obce 567221
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0215.02 Sedlec 06962 69621
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Sedlec leží na úpatí Českého středohoří. Svým územím obec zasahuje do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů Zaječice I. a II. stupně. Zástavba je souvislá tvořená rodinnými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 210 – 230 m n. m. Obcí protéká potok Srpina, který náleží do povodí Ohře. V obci jsou velmi dobré pracovní příležitosti. Obec se nachází v těsné blízkosti průmyslové zóny.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 22 26 33 26 30 33
   přechodně bydlící 8 8 24 28 18 12
   celkem 30 34 57 54 48 45
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   22 26 33 42 43 45
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Sedlec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Bečov OP-SK-MO.002 vodovodem OP-SK-MO.002.2. Zdrojem vody je VDJ Sedlec I 2 x 400 m3 (270,00 / 275,00 m n. m.), do kterého přitéká voda z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Sedlec předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 20 24 22
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Sedlec má vybudovanou splaškovou kanalizaci ukončenou ČOV. Jedná se o tlakovou kanalizaci z potrubí PEHD100  DN 50 v celkové délce cca 0,7 km. Odpadní vody jsou čerpány do kanalizační sítě obce Korozluky a následně čištěny na ČOV Korozluky.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 90% obyvatel,  10%  odvádí odpadní vody do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Most.

   Dešťové vody systémem příkopů, struh a propustků odtékají do vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.  

   Majitelem a provozovatelem kanalizace je obec Korozluky.  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2 534,0 0,0 2 534,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Most MmM/026669/2019/OSÚ/EH Revitalizace Lužického potoka od říčního km 0,00000 do říční
  7. 3. 2019
  Most MmM/078771/2018/OSÚ/EH schválení kanalizačního řádu pro splaškovou kanalizaci zako
  23. 7. 2018