Korozluky - CZ042.3508.4209.0215.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Korozluky

  Číslo obce PRVKUK 0215
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0215
  Kód obce 567221
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0215.01 Korozluky 06961 69612
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Korozluky leží na úpatí Českého středohoří v CHKO České středohoří. Svým územím také zasahuje do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů Zaječice I. a II. stupně. V katastrálním území se nachází ochranná pásma 1. a 2.stupně zdrojů Korozluky studny.

   Zástavba je souvislá tvořená rodinnými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 240 – 280 m n. m.. Obcí protéká Korozlucký potok, na kterém je nádrž o rozloze 900 m. Území obce náleží do povodí Ohře. V obci jsou malé pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 101 116 149 182 187 192
   přechodně bydlící 22 22 4 4 4 4
   celkem 123 138 153 186 191 196
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   101 116 143 156 169 182
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Korozluky je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Bečov OP-SK-MO.002 vodovodem OP-SK-MO.002.3. Zdrojem vody je VDJ Sedlec I 2 x 400 m3 (270,00 / 275,00 m n. m.), do kterého přitéká voda z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Korozluky předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.MO 002/2 CS.MO 002/2 Korozluky PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.MO 002/30 CS.MO 002/30 Korozluky ATS PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 002/10 VDJ.MO 002/10 Sedlec 2 3000 3000 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 002/9 VDJ.MO 002/9 Sedlec 1 800 2x400 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 170 175 172
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Korozluky má vybudovanou splaškovou kanalizaci ukončenou ČOV. Jedná se o tlakovou kanalizaci z potrubí PEHD100 v profilech DN 80 a DN 50 v celkové délce cca 2,3 km. 

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 98% obyvatel,  2%  odvádí odpadní vody do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Most.

   Dešťové vody systémem příkopů, struh a propustků odtékají do vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.  

   Majitelem a provozovatelem kanalizace a ČOV je obec Korozluky.

   Kanalizace je zakončena v ČOV Korozluky. Kapacita je 45 m3/den. ČOV navržena na 200 EO.

   Čistírna odpadních vod je mechanicko biologická s anaerobní stabilizací kalu. Mechanické předčištění tvoří ručně vybíraný česlicový koš, biologické čištění je tvořeno jednou linkou pracující v režimu nízkozatížené aktivace. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Korozluckého potoka.  

   Na ČOV Korozluky jsou přiváděny výtlačným řadem také odpadní vody z místní části Sedlec.
  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť dostatečná, je připravená o rozšíření uličních stok v místech nové zástavby dle územního plánu.  Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Korozluky PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  5 844,0 1 056,0 6 900,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Most MmM/026669/2019/OSÚ/EH Revitalizace Lužického potoka od říčního km 0,00000 do říční
  7. 3. 2019
  Most MmM/078771/2018/OSÚ/EH schválení kanalizačního řádu pro splaškovou kanalizaci zako
  23. 7. 2018