Korozluky - CZ042.3508.4209.0215.01 - stav 2010

 1. Obec

  Korozluky

  Číslo obce PRVKUK 0215
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0215
  Kód obce 567221
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0215.01 Korozluky 06961 69612
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Korozluky leží na úpatí Českého středohoří v CHKO České středohoří. Svým územím také zasahuje do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů Zaječice I. a II. stupně. Zástavba je souvislá tvořená rodinnými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 240 – 280 m n. m.. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel a 11 rekreačních objektů. Obcí protéká Korozlucký potok, na kterém je nádrž o rozloze 900 m. Území obce náleží do povodí Ohře. Předpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci jsou malé pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 101 116 143 170 - - -
   přechodně bydlící 22 22 22 22 - - -
   celkem 123 138 165 192 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   101 116 143 170 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Korozluky je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Bečov OP-SK-MO.002 vodovodem OP-SK-MO.002.3. Zdrojem vody je VDJ Sedlec I 1 x 150 m3 (270,00 / 275,00 m n. m.), do kterého přitéká voda z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna uvažovat s rekonstrukcí řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.MO 002/2 CS.MO 002/2 Korozluky PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.MO 002/30 CS.MO 002/30 Korozluky ATS PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.MO 002/10 VDJ.MO 002/10 Sedlec 2 3000m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.MO 002/9 VDJ.MO 002/9 Sedlec 1 2x400m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Korozluky nemá kanalizační systém, odpadní vody jsou od 87 % trvale bydlících obyvatel akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Most. 10 % obyvatel má mikročistírny se vsakováním a 3 % mikročistírny s odtokem do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   U nové výstavby bude nutné do roku 2015 zajistit čištění odpadních vod v domovních ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtoké jímky rekonstruovány s vyvážením na ČOV Most.

   Na základě změny řešení odvedení a čištění odpadních vod podle návrhu z 2010 bude v obci vybudována tlaková kanalizace a ČOV pro 200 EO, která bude také zajišťovat čištění odpadních vod z místní části Sedlec. Vyčištěná voda z ČOV je zaústěna do Korozluckého potoka. Kanalizace zahrnuje vybudování tlakové kanalizace z PE HD 100 DN 80 v celkové délce 27m, PE DN 50 v celkové délce 2077m, PE HD 32 v celkové délce 6750 m, domovní čerpací stanice v počtu 45 ks a čistírnu odpadních vod pro 200 EO. Výstavba kanalizace a ČOV bude realizována v letech 2011 a 2012. Stávající septiky, vyvážené jímky a odtoky nečištěných vod budou v rámci výstavby splaškové kanalizace zrušeny.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Korozluky PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 3 305,0 3 305,0

  Mapa