Havraň - CZ042.3508.4209.0214.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Havraň

  Číslo obce PRVKUK 0214
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0214
  Kód obce 567141
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0214.03 Saběnice 03804 38041
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Saběnice leží v hnědouhelné pánvi. Zástavba je souvislá tvořená rodinnými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 245 – 265 m n. m. Obcí protéká bezejmenný potok, který náleží do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 38 38 41 90 98 105
   přechodně bydlící 2 2 39 10 10 10
   celkem 40 40 80 100 108 115
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   38 38 39 95 102 109
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Saběnice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Most OF-SK-MO.019 vodovodem OF-SK-MO.019.4. Zdrojem vody je VDJ Most - Liščí Vrch. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 81 89 115
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Saběnice má vybudovanou splaškovou kanalizaci ukončenou ČOV.  Potrubí je z PVC trub DN 250 v celkové délce 1,2 km.  Součástí kanalizační sítě je ČSOV ( 2,4l/s ) s výtlačným potrubím PE d 50 v délce 0,08 km.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 90% obyvatel, 10% odvádí odpadní vody do bezodtokových jímek.

   Majitelem kanalizace a ČOV je obec Havraň, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

   Kanalizace je zakončena v ČOV Saběnice. Kapacita je 9 m3/den. ČOV navržena na 60 EO.

   Čistírna odpadních vod je mechanicko biologická s denitrifikací doplněná o sdružený objekt hrubého a mechanického předčištění s aerobní stabilizací kalu. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do bezejmenného přítoku Sušanského potoka.    3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť dostatečná, je připravená o rozšíření uličních stok v místech nové zástavby dle územního plánu.  Připojení dalších obyvatel na kanalizační síť je podmíněno zkapacitněním stávající ČOV Saběnice. Předpokládá se realizace do r.2030. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Saběnice PRVK\2021
  ČOV Stav ČOV Saběnice PRVK\2021
  ČOV Rekonstrukce ČOV Saběnice-rekonstrukce PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 3 659,0 3 659,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Most MmM/027340/2018/OSÚ/EF Revitalizace zeleně v centru obce Havraň a úprava drobného vodního toku - obec Havraň - stavební povolení
  14. 3. 2018
  Most MmM/073496/2020/OSÚ/EF Revitalizace zeleně v centru obce Havraň a úprava drobného vodního toku - obec Havraň - prodloužení platnost stavebního povolení
  3. 8. 2020
  Most ---Nezadáno--- ČOV Havraň - Moravěves - zkušební provoz ČOV
  11. 5. 2006