Havraň - CZ042.3508.4209.0214.03 - stav 2004

 1. Obec

  Havraň

  Číslo obce PRVKUK 0214
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0214
  Kód obce 567141
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0214.03 Saběnice 03804 38041
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Saběnice leží v hnědouhelné pánvi. Zástavba je souvislá tvořená rodinnými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 245 – 265 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká bezejmenný potok, který náleží do povodí Ohře. Předpokládá se velmi mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 38 38 39 40 - - -
   přechodně bydlící 2 2 2 2 - - -
   celkem 40 40 41 42 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   38 38 39 40 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Saběnice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Most OF-SK-MO.019 vodovodem OF-SK-MO.019.4. Zdrojem vody je VDJ Havraň IV – 2 x 187 m3 (300,00 / 304,00 m n. m.), do kterého přitéká voda z VDJ Hněvín IV a VDJ Hněvín V. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Saběnice nemá kanalizační systém, odpadní vody jsou od 90 % trvale bydlících obyvatel předčištěny v septicích s odtokem do povrchových vod. Ostatní mají bezodtokové jímky vyvážené na pole.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV a bezodtoké jímky rekonstruovány s vyvážením na ČOV Most.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Saběnice PRVK/2020
  ČOV Stav ČOV Saběnice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 975,0 975,0

  Mapa