Havraň - CZ042.3508.4209.0214.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Havraň

  Číslo obce PRVKUK 0214
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0214
  Kód obce 567141
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0214.02 Moravěves 03803 38032
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Moravěves leží v hnědouhelné pánvi. Zástavba je souvislá tvořená rodinnými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 270 – 280 m n. m. Obcí protéká Počeradský potok, který náleží do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 76 77 82 79 76 74
   přechodně bydlící 0 0 20 23 23 23
   celkem 76 77 102 102 99 97
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   76 77 79 102 99 97
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Moravěves je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Most OF-SK-MO.019 vodovodem OF-SK-MO.019.8. Zdrojem vody je VDJ Most - Liščí Vrch, do kterého přitéká voda z Vodárenské soustavy severní Čechy - Fláje. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 63 62 85
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Moravěves má vybudovanou splaškovou kanalizaci ukončenou ČOV v celkové délce cca 1,1 km.  

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 80% obyvatel, 10 % odvádí odpadní vody do septiků s odtokem do povrchových vod a od 10 % jsou odpadní vody akumulovány v bezodtokových jímkách.

   Majitelem a provozovatelem kanalizace a ČOV je obec Havraň.

   Kanalizace je zakončena v ČOV Moravěves. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Počeradského potoka.    3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2030 přepojit stávající septiky na kanalizaci ukončenou ČOV.

   Stávající kanalizační síť dostatečná, je připravená o rozšíření uličních stok v místech nové zástavby dle územního plánu.  Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV Moravěves PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Most MmM/027340/2018/OSÚ/EF Revitalizace zeleně v centru obce Havraň a úprava drobného vodního toku - obec Havraň - stavební povolení
  14. 3. 2018
  Most MmM/073496/2020/OSÚ/EF Revitalizace zeleně v centru obce Havraň a úprava drobného vodního toku - obec Havraň - prodloužení platnost stavebního povolení
  3. 8. 2020
  Most ---Nezadáno--- ČOV Havraň - Moravěves - zkušební provoz ČOV
  11. 5. 2006