Havraň - CZ042.3508.4209.0214.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Havraň

  Číslo obce PRVKUK 0214
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0214
  Kód obce 567141
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0214.01 Havraň 03802 38024
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Havraň leží v hnědouhelné pánvi. Zástavba je souvislá tvořená rodinnými a obytnými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 235 – 305 m n. m. Obcí protéká potok Srpina a bezejmenný potok, které náleží do povodí Ohře. V obci jsou pracovní příležitosti.
   Samostatnou část obce tvoří průmyslová zóna „Joseph”.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 380 392 408 410 427 440
   přechodně bydlící 100 100 102 100 88 80
   celkem 480 492 510 510 515 520
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   359 371 391 492 496 500
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Havraň je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Most OF-SK-MO.019 vodovodem OF-SK-MO.019.3. Zdrojem vody je VDJ Havraň IV – 2 x 187 m3 (300,00 / 304,00 m n. m.), do kterého přitéká voda z VDJ Most - Liščí Vrch. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.MO 019/1 CS.MO 019/1 Havraň PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.MO 019/2 CS.MO 019/2 Havraň ATS PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.MO 019/2 CS.MO 019/2 Havraň U kostela PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 019/2 VDJ.MO 019/2 Havraň 374 2x187 m3 PRVK\2021
  Vodojem věžový Stav VDJ.MO 020/1 VDJ.MO 020/1 Joseph - pitná 200 200 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 021/2 VDJ.MO 021/2 Joseph - užitková 500 1x500 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   213 220 232 230 240 520
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Havraň má splaškovou kanalizační síť K-MO.004-J.C ukončenou ČOV. Potrubí je z kameninových a PVC trub v profilech DN 250 a DN 300 v celkové délce 3,9 km. Odpadní vody jsou gravitačně odváděny do  ČSOV Havraň. Výtlakem PE d 200 dl. 4,7 km jsou odpadní vody z ČSOV Havraň čerpány do kanalizační sítě města Most - část Velebudice a následně  čištěny na ČOV Most - Chánov. Níže položená západní část obce pod hlavní silnicí je čerpána dílčí čerpací stanicí výtlakem PE d90 dl. 0,14 km do gravitační kanalizační sítě.
   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 56 % trvale bydlících obyvatel, odpadní vody od 22 % trvale bydlících obyvatel jsou předčištěny v septicích s odtokem do vodoteče a od 22 % v septicích se vsakováním.
   Vlastníkem kanalizace je obec Havraň a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

   Průmyslová zóna Joseph má splaškovou kanalizaci K-MO.005-S.C ukončenou ČS Havraň-Joseph 2. Výtlakem PE d 200 dl. 3,5 km jsou odpadní vody z ČS Havraň-Joseph 2 čerpány do kanalizační sítě obce Havraň. Odpadní vody z části průmyslové zóny jsou čerpány ČS Havraň-Joseph 1. Vlastníkem kanalizační sítě v průmyslové zóně Joseph a výtlaku z průmyslové zóny až do ČSOV Velebudice je město Most, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace a.s.  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2030 přepojit stávající septiky na kanalizaci ukončenou ČOV.

   Stávající kanalizační síť dostatečná, je připravená o rozšíření uličních stok v místech nové zástavby dle územního plánu.  Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

   Připojení dalších obyvatel na kanalizační síť je podmíněno zkapacitněním stávající ČSOV Velebudice ( Most ).

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Vpustní objekt Stav PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.MO 005/1 Havraň - Joseph 1 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.MO 005/2 Havraň - Joseph 2 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Havraň PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Most MmM/027340/2018/OSÚ/EF Revitalizace zeleně v centru obce Havraň a úprava drobného vodního toku - obec Havraň - stavební povolení
  14. 3. 2018
  Most MmM/073496/2020/OSÚ/EF Revitalizace zeleně v centru obce Havraň a úprava drobného vodního toku - obec Havraň - prodloužení platnost stavebního povolení
  3. 8. 2020
  Most ---Nezadáno--- ČOV Havraň - Moravěves - zkušební provoz ČOV
  11. 5. 2006