Havraň - CZ042.3508.4209.0214.01 - stav 2004

 1. Obec

  Havraň

  Číslo obce PRVKUK 0214
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0214
  Kód obce 567141
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0214.01 Havraň 03802 38024
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Havraň leží v hnědouhelné pánvi. Zástavba je souvislá tvořená rodinnými a obytnými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 235 – 305 m n. m. Jedná se o obec do 400 trvale bydlících obyvatel a 50 rekreačních objektů. Obcí protéká potok Srpina a bezejmenný potok, které náleží do povodí Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci jsou pracovní příležitosti.
   Samostatnou část obce tvoří průmyslová zóna „Joseph”.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 380 392 413 434 - - -
   přechodně bydlící 100 100 100 100 - - -
   celkem 480 492 513 534 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   359 371 391 412 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Havraň je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Most OF-SK-MO.019 vodovodem OF-SK-MO.019.3. Zdrojem vody je VDJ Havraň IV – 2 x 187 m3 (300,00 / 304,00 m n. m.), do kterého přitéká voda z VDJ Hněvín IV a VDJ Hněvín V. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna uvažovat s rekonstrukcí řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.MO 019/1 CS.MO 019/1 Havraň PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.MO 019/2 CS.MO 019/2 Havraň ATS PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.MO 019/2 CS.MO 019/2 Havraň U kostela PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.MO 019/2 VDJ.MO 019/2 Havraň 2x187m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.MO 020/1 VDJ.MO 020/1 Joseph - pitná 200m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.MO 021/2 VDJ.MO 021/2 Joseph - užitková 1x500m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   213 220 232 434 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Havraň má jednotnou kanalizaci K-MO.004-J.C, odpadní vody jsou od 56 % trvale bydlících obyvatel likvidovány na ČOV Havraň, od 22 % trvale bydlících obyvatel jsou předčištěny v septicích s odtokem do vodoteče a od 22 % v septicích se vsakováním.
   Vlastníkem ČOV a kanalizace je obec Havraň a provozovatelem ČOV a kanalizace jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 22.10.2003 pod č.j.: SÚ 4552/2003-231/J-2270-Tk
   Limity:

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   N anorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   -
   -
   35
   -
   40
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí je do 31.12.2012.

   Čistírna odpadních vod typu VHS II/k je mechanicko-biologická. Pracuje na principu nízko zatěžované aktivace s částečnou nebo úplnou stabilizací kalu. Stupeň stabilizace je závislý na zatěžování aktivační části a provozních podmínkách.
   Sdružený objekt předčištění
   Je zhotoven z ocelové roury DN 1600, skládá se z lapače písku, česlí, havarijního obtoku a 2 ks nátokového potrubí do biologického reaktoru (jeden ks nátokového potrubí zaslepen a připevněn pro případné napojení do druhé nádrže ČOV II/k).
   Biologický reaktor-nádrž
   Skládá se z části aktivační a dosazovací. Nádrž je usazena na železobetonové desce k níž je kotvena přivařením na kotevní desky. Navíc je nádrž do výšky 1 m obetonována betonovým věncem.
   Nádrž je vybavena aeračním zařízením typu Kessener. Navíc je v dosazovacím prostoru osazena norná stěna před odtokovým žlabem, která slouží k zadržování plovoucích nečistot.
   Zahušťovací nádrž, čerpací šachta, kalojemy
   Zahušťovací nádrž je zhotovena ze železobetonových skruží DN 2200 o celkovém objemu 15 m3.
   ČS je zhotovena ze železobetonových skruží DN 2200 obdobně jako zahušťovací nádrž. Čerpací šachta slouží k umístění čerpadla a armatur pro čerpání vody do kalojemů nebo do SOP. Je osazena čerpadlem 80 GFHÚ.
   Zahušťovací nádrž je dále propojena dvojím ocelovým potrubím DN 100 s čerpací šachtou. Jedno potrubí odčerpává vodu ze zahušťovací nádrže ve výšce 2 m od dna.
   Druhé potrubí DN 100 se nachází 30 cm od dna a slouží k čerpání zahuštěného kalu do 3 ks kalojemů o celkovém objemu 3x15 m3 tj. 45 m3.
   Způsob likvidace kalu – odvoz na ČOV Most. Roční produkce stabilizovaného kalu je 121 m3 (0,5445 t sušiny/rok).
   Měření průtoků je provedeno pomocí Parshallova žlabu. Prozatím pomocí plovákové měrky. Je však provedena přípojka elektro a do budoucna se počítá s digitálním přenosem měření do obslužné buňky.
   Odtok do recipientu
   Je zhotoven z potrubí PVC DN 300 do vodoteče Srpina. Je obetonován a slouží i k odebírání vzorků vyčištěné vody z ČOV.

   Projektované parametry:
   Počet EO=540
   Q    =1,73    l/s
   Qroční    = 54 750m3
   Qdenní    =150    m3
   BSK5přítok=32    kg/den

   Výkonové parametry:
               přítok            odtok
   Počet EO    =234
   Qroční            =38 941m3/r    
   Q        =1,235    l/s
   BSK5prům.    =62    mg/l    4mg/l
   BSK5        =2,41    t/rok    0,16t/rok
   CHSK prům.    =150    mg/l    40mg/l
   CHSK        =5,84    t/rok    1,56t/rok
   NL prům.    =73    mg/l    9,1mg/l
   NL        =2,84    t/rok    0,35t/rok

   Průmyslová zóna Joseph má splaškovou kanalizaci K-MO.005-S.C ukončenou ČOV Havraň-Joseph.
   Vlastníkem ČOV je Magistrát města Most a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 28.2.2003 pod č.j.: SÚ 862/2003-231-Tk
   Limity:

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   N anorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   100
   150
   18
   35
   30
   45
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí je do 31.12.2011.

   Jedná se o ČOV pro průmyslovou zónu Joseph, na které jsou čištěny pouze splaškové odpadní vody z firmy Nemak Europe s.r.o.
   Jedná se o kompaktní ČOV s biokontaktory typu KDCB 150 (3x KDCB 50) s max. výhledovou kapacitou 160 m3/d od firmy AQUATECH, spol. s r.o. Srbsko. V současné době je realizována pouze 1 jednotka s kapacitou pro 330 EO. V březnu 2003 byla uvedena do zkušebního provozu 1 biologická jednotka KDCB 50 s max. kapacitou 53 m3/d s možností dalšího rozšíření. Integrovaná jednotka se skládá z mechanického předčištění – usazovací nádrž, biozóny s biokontaktorem a vertikální dosazovací nádrže. Technologická linka je doplněna o podzemní čerpací stanici s česlovým košem a kalové hospodářství. Odtok vyčištěných vod je do recipientu Srpina.

   Čerpací stanice
   V současném řešení natékají splaškové a technologické vody do společné vstupní podzemní čerpací stanice v areálu ČOV osazené 2 ks ponorných kalových čerpadel pro Q = 4,8 l/s a česlicovým košem na přítokovém potrubí.

   ČOV KDCB 150
   V době uvedení do zkušebního provozu bude realizována pouze 1 jednotka v plastové nádrži rozdělené na usazovací nádrž, korečkový naběrací prostor, biozonu s biokontaktorem (1jednotka), dosazovací nádrž.
   ČOV využívá nový princip přetlakového sycení biofilmu vnitřního prostoru rotujícího biokontaktoru kyslíkem. Řešení biokontaktoru rovněž umožňuje postupnou vnitřní recirkulaci aktivovaného kalu v biozóně ve směru opačném na směr proudění vody.

   Uskladňovací nádrž kalu
   Slouží k zahuštění a uskladnění kalu čerpaného z usazovací nádrže. Kal je přečerpáván do první provzdušňované nádrže. Kal je zahušťován odpouštěním kalové vody do vstupní čerpací stanice. Zahuštěný kal je přečerpáván k uskladnění do druhé nádrže. Kal bude odvážen feka vozy k dalšímu zpracování na centrální ČOV Most.

   Projektované parametry:
   Počet EO=990 (současnost biologie 330 EO)
   Q    =1,7    l/s
   Qroční    = 54 750m3/rok
   Qdenní    =150    m3/den
   BSK5přítok=54    kg/den

   Výkonové parametry:
               přítok            odtok
   Qroční            =7579    m3/r    
   Q        =0,24    l/s
   BSK5prům.    =45,1    mg/l    7,1mg/l
   BSK5        =0,34    t/rok    0,05t/rok
   CHSK prům.    =96    mg/l    26mg/l
   CHSK        =0,73    t/rok    0,20t/rok
   NL prům.    =45    mg/l    7,8mg/l
   NL        =0,34    t/rok    0,06t/rok

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2015 přepojitstávající septiky na kanalizaci ukončenou ČOV. V souvislosti s rozšiřováním a dostavbami firmy Nemak Europe s.r.o. bude dle vytížení biologického stupně dobudována biologická část ČOV Havraň – Joseph.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Vpustní objekt Stav PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Havraň - Joseph 1 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Havraň Joseph 2 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Havraň PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa