Braňany - CZ042.3508.4209.0213.02 - stav 2004

 1. Obec

  Braňany

  Číslo obce PRVKUK 0213
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0213
  Kód obce 567060
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0213.02 Kaňkov 00901 9016
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kaňkov leží na úpatí Českého středohoří. Svým územím zasahuje do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů Bílina - stupeň II.B. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 330 - 340 m n. m. Jedná se o obec do 20 trvale bydlících obyvatel. Obec náleží do povodí Ohře. Předpokládá se velmi mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 11 11 13 15 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 11 11 13 15 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   11 11 13 15 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kaňkov je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Braňany OP-SK-MO.002 vodovodem OP-SK-MO.006.3. Zdrojem vody je VDJ Braňany – 2 x 250 m3 (317,00 / 322,00 m n. m.), ze kterého se čerpá do obce. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna uvažovat s rekonstrukcí řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Kaňkov nemá kanalizační systém, odpadní vody jsou akumulovány od 100 % trvale bydlících obyvatel v bezodtokových jímkách vyvážených na ČOV Most.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   U nové výstavby bude nutné do roku 2015 zajistit čištění odpadních vod v domovních ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtoké jímky rekonstruovány s vyvážením na ČOV Most.Nadále bezodtokové jímky vyvážet na ČOV Most.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 460,0 460,0

  Mapa