Braňany - CZ042.3508.4209.0213.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Braňany

  Číslo obce PRVKUK 0213
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0213
  Kód obce 567060
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0213.02 Kaňkov 00901 9016
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kaňkov leží na úpatí Českého středohoří. Svým územím zasahuje do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů Bílina - stupeň II.B. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 330 - 340 m n. m. Obec náleží do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 11 11 12 22 21 21
   přechodně bydlící 0 0 9 9 9 9
   celkem 11 11 21 31 30 30
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   11 11 13 31 30 30
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kaňkov je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Braňany OP-SK-MO.002 vodovodem OP-SK-MO.006.3. Zdrojem vody je VDJ Braňany – 2 x 250 m3 (317,00 / 322,00 m n. m.), ze kterého se čerpá do obce. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Kaňkov nemá kanalizační systém, odpadní vody jsou akumulovány od 100 % trvale bydlících obyvatel v bezodtokových jímkách vyvážených na ČOV Most.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů.


  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Most MmM/068115/2020/OSÚ/KZ Stabilizace jižních závěrných svahů lomu Bílina u Braňan
  16. 7. 2020