Hřensko - CZ042.3502.4202.0020.02 - stav 2004

 1. Obec

  Hřensko

  Číslo obce PRVKUK 0020
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0020
  Kód obce 562513
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0020.02 Mezná 09380 93807
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Hřensko - Mezná leží východně od Hřenska v nadmořských výškách 245,00 – 295,00 m n.m. Jedná se o obec do 50 trvale žijících obyvatel s 34 rekreačními objekty a několika hotely a penziony, zástavba je soustředěná, bydlení individuální. Po jižním okraji obce protéká řeka Kamenice a jeden místní potok. Území náleží do povodí řeky Labe a leží v Národním parku České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce, CHOPAV Severočeská křída a částečně do ochranného pásma vodního zdroje. Nepředpokládá se rozvoj obce, pouze navýšení v oblasti turistického ruchu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 45 46 48 50 - - -
   přechodně bydlící 102 102 102 102 - - -
   celkem 147 148 150 152 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   45 46 48 50 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Mezná je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Mezná (M-DC.032). Voda z vrtu (5 l/s) je čerpána výtlačným potrubím DN 125 do VDJ Mezná 100 m3 (313,70/310,40 m n.m.) a dále potrubím DN 100 do obce. Stávající vodovod je ze sedmdesátých let a v současné době je vyhovující. Kvalita pitné vody v roce 2002 dle vyhlášky 376/2000Sb. měla překročeny parametry Fe v síti. Z vodovodní sítě je zásobováno 100% obyvatel.
   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Bude nutná pouze výměna ocelového výtlaku DN 125 z vrtu do vodojemu v délce 710 m. Vzhledem překročení parametrů Fe v síti, bude provozovatelem prověřena stávající síť a zvážena možnost dávkování luphosu.
   Rozšíření vodovodní sítě se doporučuje po roce 2015. Územní plán navrhuje doplnění o řady v místech nové zástavby v délce 420 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.DC 001/1C CS.DC 001/1C-mimo provoz PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.DC 001/1E CS.DC 001/1E PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hřensko V7A PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hřensko 2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Mezná PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hřensko V7 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hřensko V5A PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Mezná není vybudovaná kanalizační síť, jednotlivé objekty jsou odkanalizovány lokálně přes bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Děčín – 22 km – 50% obyvatel, 40% obyvatel má septiky s přepadem do vodoteče a 10% obyvatel má septiky se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Vzhledem malého počtu trvale žijících obyvatel a převažujícímu počtu rekreantů se doporučuje likvidování splaškových vod hlavně v domovních mikročistírnách nebo bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Děčín a v septicích s doplněním o dočišťovací stupeň.
   Územní plán předpokládá výstavbu kanalizačního systému: ČOV 350 EO, stoky DN 300 dl. 1,9 km, 4x ČSOV s krátkými výtlačnými řady DN 50 v celkové délce 0,6 km. Toto řešení se z ekonomických důvodů nedoporučuje.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  465,0 3 051,0 3 516,0

  Mapa