Braňany - CZ042.3508.4209.0213.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Braňany

  Číslo obce PRVKUK 0213
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0213
  Kód obce 567060
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0213.01 Braňany 00900 9008
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Braňany leží na úpatí Českého středohoří v hnědouhelné pánvi. Zástavba je tvořena rodinnými a obytnými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 200 – 310 m n. m. Obcí protéká bezejmenný potok, který náleží do povodí Ohře. Svým územím obec zasahuje do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů Bílina - stupeň II.B. V obci jsou malé pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 1 158 1 221 1 192 1 161 1 119 1 089
   přechodně bydlící 0 0 80 93 93 93
   celkem 1 158 1 221 1 272 1 254 1 212 1 182
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 148 1 210 1 317 1 247 1 205 1 175
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Braňany je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Braňany OP-SK-MO.006 vodovodem OP-SK-MO.006.2. Zdrojem vody je VDJ Braňany – 2 x 250 m3 (317,00 / 322,00 m n. m.), do kterého přitéká voda z Vodárenské soustavy Přísečnice z řadu DN 500. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.MO 006/2 CS.MO 006/2 Kaňkov PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 006/1 VDJ.MO 006/1 Braňany 500 2x250 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 146 1 209 1 315 1 045 1 008 1 182
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Braňany má převážně jednotnou kanalizační síť K-MO.003-S.C zakončenou ČOV. Potrubí je z trub různých typů materiálu v profilech DN 200 až DN 1000 v celkové délce 3,6 km.  Ve třetině obce ( západní část ) je kanalizace oddílná splašková z trub PVC  DN 250 v celkové délce 1,7 km. Splašková kanalizace je ukončená v ČS Braňany-na sportovišti, odkud jsou odpadní vody přečerpávány do jednotné kanalizační sítě.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 90% trvale bydlících obyvatel, ostatní mají septiky s přepadem do vodoteče.
   Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice. Majitelem části kanalizační sítě je obec Braňany.

   Kanalizace je zakončena v ČOV Braňany. Kapacita je 270 m3/den. ČOV navržena na 1500 EO, BSK5  90 kg/den. 

   Čistírna odpadních vod je mechanicko biologická s aerobní stabilizací a gravitačním odvodněním kalu. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Braňanského  potoka.    3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť dostatečná, je připravená o rozšíření uličních stok v místech nové zástavby dle územního plánu.  Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.MO 003/1/K Braňany PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Braňany u Mostu - na sportovišti PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Braňany ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Braňany čp.84 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Most MmM/068115/2020/OSÚ/KZ Stabilizace jižních závěrných svahů lomu Bílina u Braňan
  16. 7. 2020