Braňany - CZ042.3508.4209.0213.01 - stav 2004

 1. Obec

  Braňany

  Číslo obce PRVKUK 0213
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0213
  Kód obce 567060
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0213.01 Braňany 00900 9008
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Braňany leží na úpatí Českého středohoří v hnědouhelné pánvi. Zástavba je tvořena rodinnými a obytnými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 200 – 310 m n. m. Jedná se o obec do 1 200 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká bezejmenný potok, který náleží do povodí Ohře. Svým územím obec zasahuje do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů Bílina - stupeň II.B. Předpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci jsou malé pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 1 158 1 221 1 328 1 435 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 1 158 1 221 1 328 1 435 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 148 1 210 1 317 1 423 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Braňany je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Braňany OP-SK-MO.006 vodovodem OP-SK-MO.006.2. Zdrojem vody je VDJ Braňany – 2 x 250 m3 (317,00 / 322,00 m n. m.), do kterého přitéká voda z Vodárenské soustavy Přísečnice z řadu DN 600. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna uvažovat s rekonstrukcí řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.MO 006/2 CS.MO 006/2 Kaňkov PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.MO 006/1 VDJ.MO 006/1 Braňany 2x250m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 146 1 209 1 315 1 435 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Braňany má jednotnou kanalizační síť K-MO.003-S.C zakončenou ČOV Braňany, na kterou přitékají odpadní vody od 99 % trvale bydlících obyvatel, ostatní mají septiky s přepadem do vodoteče.
   Vlastníkem ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 19.4.1993 pod č.j.: 235/93/Tk/J-2112/945/1
   Limity:

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   N anorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   100
   -
   30
   -
   30
   -
   20
   -
   -
   -
   -
   -

   ČOV Braňany je mechanicko-biologická ČOV. Odpadní voda přitéká kmenovou stokou přes štěrbinový lapač písku, dále přes ručně stírané česle a vtéká do Emscherské usazovací nádrže, odkud teče do čerpací stanice a je přečerpávána na biologický filtr. V čerpací stanici se míchá voda z Emscherské nádrže, mechanicky předčištěná, s vyčištěnou vodou z dosazovací nádrže tak, aby nátok na biologický filtr byl stálý a odpovídal navrženým parametrům biofiltru.
   Odpadní voda je dále dočišťována v dosazovací nádrži dortmundského typu a odtud odtéká do jímky čerpací stanice.Tam se část míchá s odpadní vodou z Emscherské nádrže a zbytek vyčištěné vody odtéká přepadem do Braňanského potoka.
   Kaly z dosazovací nádrže se odpouští před Emscherskou nádrž a usadí se s primárním kalem. Vyhnilý kal se z Emscherky odpouští do dvou kalojemů, kde se usadí a odsazená voda se čerpá malým přenosným čerpadlem zpět před Emscherskou nádrž.
   Způsob likvidace kalu – odvoz na ČOV Chanov. Roční produkce stabilizovaného kalu je 498 m3 (2.241 t sušiny/rok).

   Projektovaná kapacita ČOV: 2500 EO
   Projektovaný průtok:         4,63 l/s, 400 m3/d, 146 000 m3/rok
   Projektovaný přítok BSK5:    160,00 mg/l, 90 kg/den, 11,68 t/rok
   Projektovaný odtok BSK5:    30 mg/l, 2,19 t/rok
   Projektovaný odtok NL:    30 mg/l, 2,19 t/rok

   Výkonové parametry:
               přítok            odtok
   Počet EO    =1461
   Qroční            =134 054m3/r    
   Qdenní        =209,1    m3/d
   Q        =4,251    l/s
   BSK5prům.    =157    mg/l    12,5mg/l
   BSK5max.    =207    mg/l    21mg/l
   BSK5        =21,05    t/rok    1,68t/rok
   CHSK prům.    =385    mg/l    59mg/l
   CHSK max.    =479    mg/l    70mg/l
   CHSK        =51,61    t/rok    7,91t/rok
   NL prům.    =150    mg/l    13,1mg/l
   NL max.    =276    mg/l    24mg/l
   NL         =20,11    t/rok    1,76t/rok
   N-NH4+ prům.    =48,5    mg/l    8,8mg/l
   N-NH4+ max.    =64,4    mg/l    18mg/l
   Pc prům.    =11,7    mg/l    3,3mg/l
   Pc max.    =13,6    mg/l    3,3mg/l

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2015 napojit septiky na ČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Braňany u Mostu - na sportovišti PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Braňany čp.84 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa