Bělušice - CZ042.3508.4209.0212.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Bělušice

  Číslo obce PRVKUK 0212
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0212
  Kód obce 567051
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0212.02 Bedřichův Světec 00203 2038
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bedřichův Světec leží na úpatí Českého středohoří v CHKO České Středohoří. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 300 – 340 m n. m. Území obce náleží do povodí Ohře. V extravilánu obce se nachází ochranné pásmo 1. a 2. stupně zdroje Bedřichův Světec studny. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 36 35 40 30 35 39
   přechodně bydlící 13 13 5 5 5 5
   celkem 49 48 45 35 40 44
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   28 28 28 35 40 44
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Bedřichů Světec je zásobována ze skupinového vodovodu Bečov OP-SK-MO.002 vodovodem OP-SK-MO.002.6. Zdrojem vody je VDJ Bedřichů Světec – 2 x 100 m3 (363,80 / 367,00 m n. m.), do kterého je voda čerpána z VDJ Bečov. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna uvažovat s rekonstrukcí řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 002/3 VDJ.MO 002/3 Bedřichův Světec 200 2x100 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Bedřichův Světec nemá kanalizaci. Odpadní vody od 10% trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách vyvážených na ČOV Most, 90% obyvatel odvádí odpadní vody do domovních mikročistíren se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním odpadních vod. Jedná se o území s malým počtem trvale žijících obyvatel. Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů.

   Dle územního plánu je v obci Bedřichův Světec je navržena tlaková kanalizace DN 50 a 32 v celkové délce 793 m, 15 domovních čerpacích stanic a ČOV pro 50 EO s vyústěním do levostranného přítoku Zaječického potoka. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 432,0 432,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory