Bělušice - CZ042.3508.4209.0212.02 - stav 2009

 1. Obec

  Bělušice

  Číslo obce PRVKUK 0212
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0212
  Kód obce 567051
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0212.02 Bedřichův Světec 00203 2038
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bedřichů Světec leží na úpatí Českého středohoří v CHKO České Středohoří. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 300 – 340 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel a 4 rekreačních objektů. Území obce náleží do povodí Ohře. Předpokládá se velmi mírný pokles počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 36 35 33 32 - - -
   přechodně bydlící 13 13 13 13 - - -
   celkem 49 48 46 45 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   28 28 28 28 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Bedřichů Světec je zásobována ze skupinového vodovodu Bečov OP-SK-MO.002 vodovodem OP-SK-MO.002.6. Zdrojem vody je VDJ Bedřichů Světec – 2 x 100 m3 (363,80 / 367,00 m n. m.), do kterého je voda čerpána z VDJ Bečov. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna uvažovat s rekonstrukcí řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.MO 002/3 VDJ.MO 002/3 Bedřichův Světec 2x100m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Bedřichův Světec nemá kanalizaci. Odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách vyvážených na pole a od 50 % v bezodtokových jímkách vyvážených na ČOV Most.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Po roce 2016 budou stávající bezodtoké jímky rekonstruovány s vyvážením na ČOV Most.

   V obci Bedřichův Světec je navržena tlaková kanalizace DN 50 a 32 v celkové délce 793 m, 15 domovních čerpacích stanic a ČOV pro 50 EO s vyústěním do levostranného přítoku Zaječického potoka.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 650,0 1 650,0

  Mapa