Bělušice - CZ042.3508.4209.0212.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Bělušice

  Číslo obce PRVKUK 0212
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0212
  Kód obce 567051
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0212.01 Bělušice 00204 2046
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bělušice leží na úpatí Českého středohoří v chráněné krajinné oblasti České středohoří. Zástavba je tvořena rodinnými a obytnými domy podél komunikací. V obci Je ÚNP o neznámém počtu chovanců. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 320  - 340 m n. m. Území obce náleží do povodí Ohře a CHKO České středohoří. Předpokládá se velmi mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci jsou dobré pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 89 89 99 105 122 135
   přechodně bydlící 45 45 27 31 31 31
   celkem 134 134 126 136 153 166
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   89 89 90 126 143 156
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Bělušice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Bečov OP-SK-MO.002 vodovodem OP-SK-MO.002.7. Zdrojem vody je VDJ Bělušice – 2 x 250 m3 (376,40 / 381,75 m n. m.), do kterého se čerpá voda z VDJ Bečov. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Bělušice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 002/4 VDJ.MO 002/4 Bělušice 500 2x250 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   89 89 90 136 153 166
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Bělušice má jednotnou kanalizační síť K-MO.002-J.C ukončenou ČOV. Potrubí je z kameninových trub v profilech DN 200 až DN 500 v celkové délce cca 2,1 km. 

    Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100% obyvatel.

   Vlastníkem kanalizace a ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

   Kanalizace je zakončena v ČOV Bělušice. Kapacita je 258 m3/den. ČOV navržena na 1100 EO, BSK5  66 kg/den. 

   Čistírna odpadních vod je mechanicko biologická s aerobní stabilizací kalu a gravitačním odvodněním kalu na kalových polích. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do bezejmenného levostranného přítoku Zaječického potoka.

   Na ČOV Bělušice jsou přiváděny výtlačným řadem také odpadní vody z obce Kozly (ORP Louny).  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizace i ČOV jsou bez větších provozních problémů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.MO 002/1/K Bělušice u Mostu PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Bělušice u Mostu ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  7 792,0 0,0 7 792,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory