Bělušice - CZ042.3508.4209.0212.01 - stav 2004

 1. Obec

  Bělušice

  Číslo obce PRVKUK 0212
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0212
  Kód obce 567051
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0212.01 Bělušice 00204 2046
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bělušice leží na úpatí Českého středohoří v chráněné krajinné oblasti České středohoří. Zástavba je tvořena rodinnými a obytnými domy podél komunikací. V obci Je ÚNP o neznámém počtu chovanců. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 320   340 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel a 8 rekreačních objektů. Území obce náleží do povodí Ohře a CHKO České středohoří. Předpokládá se velmi mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci jsou dobré pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 89 89 90 91 - - -
   přechodně bydlící 45 45 45 45 - - -
   celkem 134 134 135 136 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   89 89 90 91 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Bělušice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Bečov OP-SK-MO.002 vodovodem OP-SK-MO.002.7. Zdrojem vody je VDJ Bělušice – 2 x 250 m3 (376,40 / 381,75 m n. m.), do kterého se čerpá voda z VDJ Bečov. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna uvažovat s rekonstrukcí řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.MO 002/4 VDJ.MO 002/4 Bělušice 2x250m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   89 89 90 91 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Bělušice má jednotnou kanalizační síť K-MO.002-J.C ukončenou ČOV Bělušice typu VHS - velikost III, která pracuje na principu nízkozatěžované aktivace. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou likvidovány na ČOV Bělušice.

   Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 27.7.1982 pod č.j.: 235/82/Ing.Ci/J-1076/c.j.279
   Limity:
   Q = 157 788 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   N anorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   100
   -
   40
   -
   40
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí je do 31.12.2004.

   ČOV Bělušice je typu VHS III/k. ČOV pracuje na principu nízko zatěžované aktivace. Odpadní voda přitéká do aktivačního prostoru středem nádrže, která je provzdušňována provzdušňovacím zařízením typu Kessener. Kessener slouží jednak k provzdušňování odpadní vody v aktivační nádrži, ale také s pomocí dělících stěn a jimi vytvořené komunikační štěrbiny k určení směru pohybu odpadní vody. V této části nádrže dochází pomocí aktivovaného kalu k odbourávání jejího znečištění. Odpadní voda pokračuje přes komunikační štěrbinu a otvory v dělící stěně do dosazovacího prostoru, kde se oddělí aktivovaný kal a vyčištěná voda odtéká přes přepadové hrany do Zaječického potoka. Sedimentovaný kal z dosazovacího prostoru je přisáván pohybem vody zpět do aktivačního prostoru, čímž se udržuje potřebná koncentrace aktivovaného kalu. Při vyšší koncentraci aktivovaného kalu se přebytečný kal odčerpává do kalojemu.
   Způsob likvidace kalu – odvoz na ČOV Most. Roční produkce stabilizovaného kalu je 1183 m3 (5,3235 t sušiny/rok).

   ČOV typu VHS - velikost III
   Jsou to tři ocelové nádrže o vnitřních rozměrech 4.55 x 7.80 m, o hloubce 4.12 m, rozdělené dělícími stěnami na prostor aktivační a dosazovací. Pohyb vody zajišťuje provzdušňovací soustrojí typ Kessener. Čistá voda odtéká přepadovým a sběrným žlabem do kanalizace. Podle potřeby kyslíku je možno stanovit ponor provzdušňovacího soustrojí tím, že bude pomocí vřetena na žlabu zvýšena nebo snížena hladina vody v nádrži. Maximální ponor provzdušňovacího soustrojí je 16 cm, optimální 5 cm /dle výpočtu/. Maximální zatížení jedné nádrže je 600 EO. Na biologických reaktorech byly osazeny norné stěny v dosazovací nádrži u odtokového žlabu a zhotoveno odsávací potrubí, které odsává z dosazovacího prostoru plovoucí nečistoty na základě rozdílu hladin mezi biologickým reaktorem a kalovou jímkou. Dále byl proveden nový systém odsávání přebyt. kalu z aktivace, z prostoru komunikační štěrbiny pomocí ocelového potrubí DN 100 do kalové jímky.

   Projektované parametry:
   Počet EO=1800
   Q    =5,0    l/s
   Qroční    = 157 788m3/rok
   BSK5přítok=108    kg/den
   NL odtok=6,3    t/rok
   BSK5    odtok    =6,9    t/rok

   Výkonové parametry:
               přítok            odtok
   Počet EO    =1432
   Qroční            =78 859m3/r    
   Qdenní        =220,32m3/d
   Q        =2,55    l/s
   BSK5prům.    =185    mg/l    3,2mg/l
   BSK5max.    =338    mg/l    5mg/l
   BSK5        =14,59    t/rok    0,25t/rok
   CHSK prům.    =431    mg/l    25mg/l
   CHSK max.    =878    mg/l    37mg/l
   CHSK        =33,99    t/rok    1,97t/rok
   NL prům.    =141    mg/l    5,4mg/l
   NL max.    =225    mg/l    20mg/l
   NL         =11,12    t/rok    0,43t/rok
   N-NH4+ prům.    =27,6    mg/l    1mg/l
   N-NH4+ max.    =38,8    mg/l    1mg/l
   Pc prům.    =6    mg/l    3,3mg/l
   Pc max.    =6,9    mg/l    4,6mg/l

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizace i ČOV jsou bez větších provozních problémů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Bělušice u Mostu PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Bělušice u Mostu ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa