Bečov - CZ042.3508.4209.0211.03 - stav 2004

 1. Obec

  Bečov

  Číslo obce PRVKUK 0211
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0211
  Kód obce 567043
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0211.03 Zaječice 00125 1252
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Zaječice leží na úpatí Českého středohoří. Zástavba je tvořena rodinnými a obytnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 230 – 240 m n. m. Jedná se o obec do 25 trvale bydlících obyvatel a 3 rekreačních objektů. Obcí protéká Zaječický potok. Obec náleží do povodí Ohře. Svým územím obec zasahuje do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů Zaječice I. a II. stupně. Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů II. stupně se nacházejí také na katastrálním území Stránce a Židovice u Bečova. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 22 22 22 22 - - -
   přechodně bydlící 10 11 14 17 - - -
   celkem 32 33 36 39 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   22 22 22 22 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Zaječice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Bečov OP-SK-MO.002 vodovodem OP-SK-MO.002.4. Zdrojem vody je VDJ Sedlec I 1 x 150 m3 (270,00 / 275,00 m n. m.), do kterého přitéká voda z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna uvažovat s rekonstrukcí řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Zaječice nemá kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou předčištěny v septicích s odtokem do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   U nové výstavby bude nutné do roku 2015 zajistit čištění odpadních vod v domovních ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 275,0 275,0

  Mapa