Bečov - CZ042.3508.4209.0211.02 - stav 2004

 1. Obec

  Bečov

  Číslo obce PRVKUK 0211
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0211
  Kód obce 567043
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0211.02 Milá 00124 1244
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Milá leží na úpatí Českého středohoří v CHKO České středohoří. Zástavba je tvořena rodinnými a rekreačními domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 320 – 370 m n. m. Jedná se o obec do 25 trvale bydlících obyvatel a 28 rekreačních objektů. Území obce náleží do povodí Ohře, do CHKO České středohoří a menší část obce se nachází v ochranném pásmu zdrojů přírodních minerálních vod Břvany – stupeň II. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci jsou malé pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 22 21 20 20 - - -
   přechodně bydlící 76 80 88 96 - - -
   celkem 98 101 108 116 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   22 21 20 20 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Milá je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Bečov OP-SK-MO.002 vodovodem OP-SK-MO.002.14. Zdrojem vody je VDJ Bělušice – 1 x 500 m3 (376,40 / 381,75 m n. m.), do kterého se čerpá voda z Vodárenské soustavy Přísečnice z VDJ Bečov. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Milá nemá kanalizaci. Odpadní vody od 85 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do povrchových vod a ostatní v bezodtokových jímkách vyvážených na pole.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2015 doplnit septiky o další stupeň čištění, bezodtokové jímky vyvážet na ČOV Most.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 552,0 552,0

  Mapa