Bečov - CZ042.3508.4209.0211.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Bečov

  Číslo obce PRVKUK 0211
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0211
  Kód obce 567043
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0211.01 Bečov 00123 1236
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Bečov leží na úpatí Českého středohoří. Zástavba je tvořena rodinnými a obytnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 250 – 300 m n. m. Obcí protéká Bečovský potok, který náleží do povodí Ohře. Území obce náleží CHKO České středohoří a menší část obce se nachází v ochranném pásmu zdrojů přírodních minerálních vod Břvany – stupeň II. V obci jsou malé pracovní příležitosti.

   Obec má potenciál pro výstavbu rodinných domů a s tím souvisejícím nárůstem počtu obyvatel v dlouhodobém výhledu až na 1900  trvale bydlících obyvatel.  S ohledem na tyto předpoklady je třeba dimenzovat i vodohospodářskou infrastrukturu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 2 035 2 062 1 713 1 423 1 413 1 407
   přechodně bydlící 21 24 0 0 0 0
   celkem 2 056 2 086 1 713 1 423 1 413 1 407
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   2 011 2 043 2 098 1 353 1 365 1 378
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Bečov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Bečov OP-SK-MO.002 vodovodem OP-SK-MO.002.5. Zdrojem vody je VDJ Bečov – 2 x 250 m3 (296,00 / 299,00 m n. m.), do kterého přitéká voda z Vodárenské soustavy Přísečnice z řadu DN 500. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby MO002014 - Bečov, u ovčína je navrhována rekonstrukce vodovodního přivaděče TLT DN200 v délce 628m. Případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.MO 002/3 CS.MO 002/3 Bečov - stará PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.MO 002/4 CS.MO 002/4 Bečov - nová PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 002/2 VDJ.MO 002/2 Bečov 500 2x250 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 954 1 980 2 026 1 423 1 413 1 407
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Bečov má jednotnou kanalizační síť K-MO.001-J.C ukončenou ČOV. Potrubí je z trub různých typů materiálu v profilech DN 200 až DN 800 v celkové délce cca 6,5 km. 

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100% obyvatel.

   Vlastníkem ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

   Kanalizace je zakončena v ČOV Bečov. Kapacita je 989 m3/den. ČOV navržena na 3192 EO, BSK5  174 kg/den.  Čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická s dlouhodobou aktivací a stabilizací kalu.
   Mechanickou část tvoří hrotové a jemné ručně stírané česle a lapák písku. Biologická část čistírny se skládá z dvojice aeračních nádrží a dosazovacích nádrží. Vyčištěná voda odtéká do recipientu - bezejmenný pravobřežní přítok Srpiny.
   Přebytečný kal je likvidován na ČOV Most.


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť dostatečná, je připravená o rozšíření uličních stok v místech nové zástavby dle územního plánu.  Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.MO 001/1/K Bečov u Mostu PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Bečov u Mostu ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Bečov u Mostu ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory