Bečov - CZ042.3508.4209.0211.01 - stav 2004

 1. Obec

  Bečov

  Číslo obce PRVKUK 0211
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0211
  Kód obce 567043
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0211.01 Bečov 00123 1236
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Bečov leží na úpatí Českého středohoří. Zástavba je tvořena rodinnými a obytnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 250 – 300 m n. m. Jedná se o obec do 2500 trvale bydlících obyvatel a 8 rekreačních objektů. Obcí protéká Bečovský potok, který náleží do povodí Ohře. Území obce náleží CHKO České středohoří a menší část obce se nachází v ochranném pásmu zdrojů přírodních minerálních vod Břvany – stupeň II. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci jsou malé pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 2 035 2 062 2 109 2 156 - - -
   přechodně bydlící 21 24 29 34 - - -
   celkem 2 056 2 086 2 138 2 190 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   2 011 2 043 2 098 2 156 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Bečov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Bečov OP-SK-MO.002 vodovodem OP-SK-MO.002.5. Zdrojem vody je VDJ Bečov – 2 x 250 m3 (296,00 / 299,00 m n. m.), do kterého přitéká voda z Vodárenské soustavy Přísečnice z řadu DN 600. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna uvažovat s rekonstrukcí řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.MO 002/3 CS.MO 002/3 Bečov - stará PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.MO 002/4 CS.MO 002/4 Bečov - nová PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.MO 002/2 VDJ.MO 002/2 Bečov 2x250m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 954 1 980 2 026 2 156 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Bečov má jednotnou kanalizační síť K-MO.001-J.C s likvidací odpadních vod od 96 % trvale bydlících obyvatel na ČOV Bečov. Ostatní mají septiky s odtokem do vodoteče.

   Vlastníkem ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 19.4.1993 pod č.j.: 235/93/Tk/I225/945/3
   Limity:
   Q = 360 912 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   N anorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   80
   -
   17
   -
   30
   -
   20
   -
   -
   -
   -
   -

   ČOV je mechanicko-biologická s dlouhodobou aktivací a stabilizací kalu. Odpadní voda přitéká kmenovou stokou k oddělovací a vypínací komoře, suché splašky a dešťové vody až do max. množství 48 l/s jdou dále na ČOV, přebytek přepadá do odlehčení a dále do potoka.
   Odpadní voda prochází přes hrotové a jemné ručně stírané česle a lapák písku. Z lapače pokračuje voda do dvou aeračních nádrží. Na přítokových žlabech jsou ocelová hradítka, kterými lze vyřadit jednu či druhou nádrž z provozu v případě poruchy, případně vyřadit z provozu celou biologickou část ČOV. Veškerá voda pak odtéká potrubím z lapače písku přímo do odtoku. V aeračních nádržích probíhá aktivace s úplnou stabilizací kalu. Z aeračních nádrží odtéká aktivovaná směs do dosazovacích nádrží. V dosazovací nádrži se kal odsazuje a vyčištěná voda odtéká přes hrany odtokových žlabů do společného odtoku, její množství je měřeno Venturiho žlabem s limnigrafem a odtéká do recipientu - bezejmenný pravobřežní přítok Srpiny.
   Přebytečný kal se přečerpává z recirkulační jímky do kalové jímky, kde je možno jej jednak skladovat a přímo odvážet např. k zemědělskému využití fekálním vozem nebo dále přečerpat na kalová pole, kde se kal vysouší a pak v rypném stavu nakládá a vyváží.
   Další způsob likvidace kalu je odvoz na ČOV Most. Roční produkce stabilizovaného kalu je 253 m3 (1,1385 t sušiny/rok).
   Čistírna odpadních vod je navržena na základě nátokových parametrů odvozených z průměrného denního nátoku odpadních vod Q24 = 585,79 m3/d a látkové zatížení odpovídajícímu 3181 EO.

   Projektované parametry:
   Počet EO=3181
   Q    = 360 912 m3/rok
   BSK5přítok=67,2 t/rok
   NL odtok=128,11 t/rok
   BSK5    odtok    =1,9 t/rok
   NL odtok=12,8 t/rok

   Výkonové parametry:
               přítok            odtok
   Počet EO    =1692
   Qroční            =213 913m3/r    
   Qdenní        =585,79m3/d
   Q        =6,78l/s
   BSK5    prům.    =123    mg/l    4,5mg/l
   BSK5max.    =290    mg/l    8,4mg/l
   CHSK prům.    =264    mg/l    24,7mg/l
   CHSK max.    =432    mg/l    34mg/l
   NL prům.    =87    mg/l    3mg/l
   NL max.    =244    mg/l    5,6mg/l
   N-NH4+ prům.    =37    mg/l    4,23mg/l
   N-NH4+ max.    =43,6    mg/l    12,2mg/l
   Pc prům.    =7,5    mg/l    2,2mg/l
   Pc max.    =7,5    mg/l    2,2mg/l

   Odlehčovací komory jsou navrženy s  poměrem ředění splaškových vod – 1 : 4, skutečný poměr ředění je při reálných Qh 1 : 3,5 až 1 : 5.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do budoucna napojit stávající septiky na ČOV Bečov. Na ČOV jsou navrženy úpravy.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Bečov u Mostu PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Bečov u Mostu ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Bečov u Mostu ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  45,0 0,0 45,0

  Mapa