Vrbičany - CZ042.3506.4208.0210.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Vrbičany

  Číslo obce PRVKUK 0210
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0210
  Kód obce 565903
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0210.01 Vrbičany 18599 185990
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vrbičany leží v otevřené krajině, jižně od Lovosic. Zástavba je venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 202 - 220 m n.m. Významným velkoodběratelem vody je místní SOU zemědělské, v obci se nachází podnik Sempra, Vrbičany s.r.o. Území náleží do povodí řeky Labe. Územím obce procházejí meliorační kanály, závlahové trubní řady, potok Modla protéká ve vzdálenosti 3,0 km.  Z územního plánu obce vyplývá nárůst počtu v dlouhodobém výhledu na 350- 400 obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 294 294 333 320 320 320
   přechodně bydlící 9 9 0 0 0 0
   celkem 303 303 333 320 320 320
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   282 282 282 306 306 306
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vrbičany je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky, skupinový vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.27), konkrétně jeho provozní částí Čížkovice, která zajišťuje vodu pro obce Čížkovice, Želechovice, Siřejovice, Vrbičany, Úpohlavy, Sedlec, Slatina, Černiv, Chotěšov. Tato část je pod tlakem vodojemu Čížkovice nový 2x100 m3 (245,35/243,28). Voda je vedena přes Čížkovice a Želechovice, kde se vodovod větví do dvou směrů. Do obce Vrbičany je pak voda vedena přes Siřejovice řadem z PVC 150 a přes ATS Vrbičany do rozvodné sítě obce.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Vrbičan se nebude v budoucnosti měnit, vodovod je dostačující i pro další napojení obyvatel.

   Z územního plánu obce vyplývá nárůst počtu v dlouhodobém výhledu na 350- 400 obyvatel. Na tento počet obyvatel je třeba dimenzovat objekty vodohospodářské infrastruktury.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ATS Vrbičany ATS Vrbičany PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   200 200 200 288 288 288
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Vrbičany je oddílná splašková kanalizace (K-LT.036-S.C), která byla původně vybudována v letech 1992-1994 a následně dostavěna. Na kanalizaci je napojeno  cca 90% obyvatel. Splašková kanalizace zakončená ČOV je kombinovaná - gravitační DN 300, 1x ČSOV Vrbičany a výtlačné potrubí DN80. Kanalizace i ČOV je v majetku Obce Vrbičany a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Od obyvatel, kteří nejsou připojeni na kanalizaci jsou splaškové vody zaústěny do bezodtokových jímek, odkud jsou vyváženy na ČOV Litoměřice.

   Čištění odpadních vod zajišťuje mechanicko-biologická čistírna odpadních vod typu EC.D.

   Q = 26 000 m3/r

   BSK5 = 25 (40) mg/l

   NL = 25 (40) mg/l

   CHSK= 90 (130) mg/l

   Projektované parametry:

   300 EO

   Q = 0,58 l/s = 18 228 m3/rok

   Přítok:

   BSK5 = 600 mg/l

   Odtok:

   BSK5 = 18 mg/l

   V obci je dešťová kanalizace z betonových trub převážně DN 400 mm. Byla budována pravděpodobně v sedmdesátých letech. Je mírně zanesená, ale zůstává funkční. Vyústěna je na dvou místech do melioračního odpadu poblíž čerpací stanice splašků a před ČOV. 


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Je navržena rekonstrukce a intenzifikace stávající čistírny odpadních vod na kapacitu 500EO s Qmax= 4,1 l/s se změnou technologie čištění a vybudování nového odtoku z čistírny v délce 0,3 km. ČOV je navržena na principu nízkozatěžované aktivace s biologickým odstraňováním dusíku a chemickým srážením sloučenin fosforu. Na ČOV bude možno likvidovat i odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV Vrbičany u Lovosic PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV Vrbičany PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Vrbičany u Lovosic ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory