Vrbičany - CZ042.3506.4208.0210.01 - stav 2004

 1. Obec

  Vrbičany

  Číslo obce PRVKUK 0210
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0210
  Kód obce 565903
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0210.01 Vrbičany 18599 185990
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vrbičany leží v otevřené krajině, jižně od Lovosic. Jedná se o obec do 300 trvale bydlících obyvatel, nacházejí se zde 3 objekty pro rodinnou rekreaci. Zástavba je venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 202 - 220 m n.m. Významným velkoodběratelem vody je místní SOU zemědělské, v obci se nachází podnik Sempra, Vrbičany s.r.o. Území náleží do povodí řeky Labe. Územím obce procházejí meliorační kanály, závlahové trubní řady, potok Modla protéká ve vzdálenosti 3,0 km. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 294 294 294 294 - - -
   přechodně bydlící 9 9 9 9 - - -
   celkem 303 303 303 303 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   282 282 282 282 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vrbičany je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky, skupinový vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.27), konkrétně jeho provozní částí Čížkovice, která zajišťuje vodu pro obce Čížkovice, Želechovice, Siřejovice, Vrbičany, Úpohlavy, Sedlec, Slatina, Černiv, Chotěšov. Tato část je pod tlakem vodojemu Čížkovice nový 2x100 m3 (245,35/243,28). Voda je vedena přes Čížkovice a Želechovice, kde se vodovod větví do dvou směrů. Do obce Vrbičany je pak voda vedena přes Siřejovice řadem z PVC 150.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce. Zásobeno je 96 % obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Vrbičan se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   200 200 200 265 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Vrbičany je oddílná splašková kanalizace (K-LT.036-S.C), která byla vybudována v letech 1992-1994, odvádějící 68 % splaškových vod na ČOV Vrbičany. Gravitační stoky jsou z PVC trub DN 300. Z jednoho povodí jsou splaškové vody přiváděny do čerpací stanice a odtud čerpány výtlačným řadem z PVC trub DN 100 do povodí, odkud jsou odváděny na ČOV. Kanalizace je v majetku Obce Vrbičany a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Od obyvatel, kteří nejsou připojeni na kanalizaci (32 %) jsou splaškové vody zaústěny do bezodtokových jímek, odkud jsou vyváženy na místní ČOV.

   Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Vrbičany do recipientu, kterým je meliorační strouha, v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím OÚ v Litoměřicích, referát životního prostředí – vodní hospodářství dne 9.7.1997, pod čj. 231.2/3313/97/ŽP
   Q = 18 000 m3/r
   BSK5 = 25 (20) mg/l
   NL = 30 (25) mg/l

   Projektované parametry:
   300 EO
   Q = 0,58 l/s = 18 228 m3/rok

   Přítok:
   BSK5 = 360 mg/l

   Odtok:
   BSK5 = 18 mg/l
       
   Skutečné parametry:
   50 EO
   Q = 0,48 l/s = 15 273 m3/r

   Přítok:
   CHSK = 190 mg/l
   BSK5 = 72 mg/l
   NL = 61 mg/l

   Odtok:
   CHSK = 50 mg/l
   BSK5 = 12 mg/l
   NL = 17 mg/l

   Produkce stabilizovaného kalu 39 m3/r – odvoz na ČOV Litoměřice

   Čištění odpadních vod zajišťuje mechanicko-biologická čistírna odpadních vod typu EC.D 300 s kapacitou Q = 50 m3/den a BSK5 = 18 kg/d.
   Odpadní vody jsou mechanicky předčištěny na ručně stíraných česlích se šířkou žlabu 60 cm a světlostí česlic 15 mm. Přes rozdělovací šachtu přitékají odpadní vody do první části sdruženého objektu čistírny - do jímky primární sedimentace, která je opatřena nornými stěnami pro zachycení případných tuků plovoucích látek a sedimentace schopného podílu. V poslední třetině zóny primární sedimentace je vestavěn anaerobní filtr.
   Z filtru natéká voda štěrbinou do jímky, z které je dále korečkovými čerpadly dopravována do aktivační zóny. Aktivační zóna je rozdělena na 4 samostatné sekce. Každá z těchto sekcí je osazena rotujícím biologickým kontaktorem - aerátorem. Z aktivačního stupně natéká voda sběrným potrubím do dosazovací nádrže. Zde je aktivovaný kal separován a pomocí osazeného recirkulačního čerpadla přečerpáván zpět do jímky před aktivací.
   Vyčištěná voda z dosazovacího prostoru odtéká sběrnými žlaby do místní bezejmenné vodoteče.
   Kal z jímky primární sedimentace a z jímky před aktivací (naběračkového prostoru) je přenosným kalovým čerpadlem přečerpáván na kalová pole, kde je vysoušen a ve stadiu kyprého kalu odvážen na skládku nebezpečného odpadu. Jedná se o 2 kalová pole o půdorysných rozměrech 3 x 9 m. Dno kalových polí je tvořeno štěrkovou vrstvou s drenáží na betonové desce.
   Alternativně je kal odčerpáván přímo do fekálního vozu a využit ke hnojení v zemědělství.
   Vlastníkem ČOV je SVS a.s. a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

   V obci je dešťová kanalizace z betonových trub převážně DN 400 mm. Byla budována pravděpodobně v sedmdesátých letech. Je mírně zanesená, ale zůstává funkční. Vyústěna je na dvou místech do melioračního odpadu poblíž čerpací stanice splašků a před ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav likvidace splaškových vod v obci Vrbičany je vyhovující.
   Stávající technologie čištění odpadních vod a kapacitní parametry ČOV jsou vyhovující i po celé sledované období do roku 2015.
   Odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách budou likvidovány na čistírně odpadních vod Vrbičany nebo na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Vrbičany u Lovosic PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Vrbičany PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Vrbičany u Lovosic ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 825,0 825,0

  Mapa