Vlastislav - CZ042.3506.4208.0209.01 - stav 2004

 1. Obec

  Vlastislav

  Číslo obce PRVKUK 0209
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0209
  Kód obce 565873
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0209.01 Vlastislav 18348 183482
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vlastislav leží v západní části okresu, jihozápadně od Lovosic. Jedná se o obec do 150 trvale žijících obyvatel, nachází se zde 20 objektů pro rodinnou rekreaci. Zástavba je rozlehlá, venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 283 - 310 m n. m. Významným podnikem je Agrosonep s.r.o. (rostlinná a živočišná výroba). Území náleží do povodí řeky Labe. Obcí protéká potok Modla. Svým územím Vlastislav plně zasahuje do CHKO České středohoří a částečně do ochranného pásma vodního zdroje. Výrazný rozvoj obce se nepředpokládá. Do roku 2005 bude postaven pečovatelský dům s 25 lůžky.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 146 146 147 148 - - -
   přechodně bydlící 60 60 60 60 - - -
   celkem 206 206 207 208 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   133 133 134 135 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vlastislav je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky, skupinový vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.20), konkrétně jeho provozní částí Vlastislav, která zajišťuje vodu pro obce Vlastislav, Sutom, Mrklesy, Lipá, Medvědice. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou významné zdroje ÚV Vlastislav nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa. Obec Vlastislav je zásobena z vodojemu Skalka 100 m3 (335,04/331,34), do kterého je voda přiváděna přímo z úpravny vody řadem z LT 80 a dále do obce řadem LT 100.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, napojeno je 91 % obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Vlastislav se nebude v budoucnosti měnit.
   V ÚV Vlastislav bude doplněna odradonovací stanice.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 015/12 ZD.LT 015/12 PRVK/2020
  Úpravna vody Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Vlastislav Mo1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Vlastislav Mo2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Vlastislav Mo5 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Vlastislav Mo4 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Vlastislav kaple PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Vlastislav Mo3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 147 148 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Vlastislav není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou akumulovány převážně v bezodtokých jímkách (82 %), odkud jsou odváženy na ČOV Velemín do vzdálenosti 5,5 km, v MČOV u rodinných domků (18 %), ze kterých vyčištěné vody odtékají do dešťové kanalizace.
   Téměř v celé obci je dešťová kanalizace. Budována byla postupně, její nejmladší část pochází z konce sedmdesátých let. Stoky jsou z betonových trub DN 300 - 500 mm. Větší část kanalizace je ve špatném stavu, částečně zanesená, poškozené šachty. Přes její špatný stav zůstává funkční a nepodmáčí žádné objekty. Vody z ní jsou vypouštěny na třech místech do Modly. Kanalizace je v majetku obce Vlastislav. Zbylé dešťové vody jsou odváděny soustavou příkopů, struh a propustků do vodotečí a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Vlastislav je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizační sítě společně s místní částí obce Třebenice – Sutom. Oddílná kanalizace v délce 2,168 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilů DN 300, součástí systému bude čerpací stanice ČS (Q 0,5 l/s, H 10 m) pro 5 obytných objektů umístěných na druhém břehu říčky Modly s výtlakem z HDPE DN 50 v délce 0,330 km.
   Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.
   Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací.
   Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.
   Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém je řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.
   Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.
   Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením(ČOV Litoměřice). Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.
   Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do potoka Modly.
   Po uvedení kanalizace a ČOV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících bezodtokových jímek.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Vlastislav PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Vlastislav u č.p. 67 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Sutom PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Vlastislav ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa