Vlastislav - CZ042.3506.4208.0209.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Vlastislav

  Číslo obce PRVKUK 0209
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0209
  Kód obce 565873
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0209.01 Vlastislav 18348 183482
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vlastislav leží v západní části okresu, jihozápadně od Lovosic. Zástavba je rozlehlá, venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 283 - 310 m n. m. Významným podnikem je Agrosonep Skalka, spol. s r.o. (rostlinná a živočišná výroba). Území náleží do povodí řeky Labe. Obcí protéká potok Modla. Svým územím Vlastislav plně zasahuje do CHKO České středohoří a částečně do ochranného pásma vodního zdroje. Výrazný rozvoj obce se nepředpokládá.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 146 146 172 170 170 170
   přechodně bydlící 60 60 6 6 6 6
   celkem 206 206 178 176 176 176
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   133 133 134 171 171 171
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vlastislav je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky, skupinový vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.20), konkrétně jeho provozní částí Vlastislav, která zajišťuje vodu pro obce Vlastislav, Sutom, Mrklesy, Lipá, Medvědice. Obec Vlastislav je zásobena z vodojemu Vlastislav 100 m3 (335,04/331,34), do kterého je voda přiváděna přímo z úpravny vody řadem z LT 80 a dále do obce řadem LT 100.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Vlastislav se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 015/12 ZD.LT 015/12 PRVK\2021
  Úpravna vody Stav UV Vlastislav UV Vlastislav PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Vlastislav VDJ Vlastislav PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Vlastislav Mo1 ZD Vlastislav Mo1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Vlastislav Mo2 ZD Vlastislav Mo2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Vlastislav Mo5 ZD Vlastislav Mo5 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Vlastislav Mo4 ZD Vlastislav Mo4 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Vlastislav kaple ZD Vlastislav kaple PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Vlastislav Mo3 ZD Vlastislav Mo3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 147 159 159 159
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Vlastislav byla vybudována splašková kanalizační síť společně s místní částí obce Třebenice – Sutom. Oddílná kanalizace v délce 2,168 km byla vybudována z plastových kanalizačních trub profilů DN 300, součástí systému je čerpací stanice ČS (Q 0,5 l/s, H 10 m) pro 5 obytných objektů umístěných na druhém břehu říčky Modly s výtlakem z HDPE DN 50 v délce 0,330 km.

   Pro čištění splaškových vod byla vybudována čistírna odpadních vod. Jedná se o mechanicko - biologickou ČOV umístěnou v k. ú. Vlastislav na pozemku p. č. 367. Splaškové odpadní vody jsou čerpány ze vstupní čerpací stanice na mechanické předčištění, které tvoří automatické šroubové stírané česle. Z nich odpadní vody gravitačně natékají do biologické linky, která má předřazenou denitrifikaci s míchadlem a nitrifikační nádrž s provzdušňovacími jemnobublinnými elementy a s vestavěnou nerezovou dosazovací nádrží. Přebytečný kal je čerpán mamutkou do provzdušňované uskladňovací nádrže. Aerobně stabilizovaný a zahuštěný kal je odvážen fekálním vozem k dalšímu zpracování na jinou čistírnu s kalovou koncovkou. Vzduch do biologické linky je zajištěn pomocí 3 ks dmychadel Kubíček. Z dosazovací nádrže jsou vyčištěné odpadní vody odváděny přes odtokový žlab s nornou stěnou a odtokovým potrubím do toku Modla. Na odtokovém potrubí ještě v areálu ČOV je osazena šachta s Parshallovým měrným žlabem a ultrazvukovou sondou pro měření množství a kvality vypouštěných odpadních vod. 

   Projektovaná kapacita ČOV (dle BSK5): 500 EO

   Množství odpadních vod:

   Průměrný denní tok: 1,00 l/s - 3,56 m3/hod - 85,55 m3/den

   Maximální okamžitý průtok: 1,64 l/s

   BSK5: 30 kg/den - 10,95 t/rok

   CHSK: 60 kg/en - 21,9 t/rok

   NL: 27,5 kg/den - 10 t/rok

   Téměř v celé obci je dešťová kanalizace. Budována byla postupně, její nejmladší část pochází z konce sedmdesátých let. Stoky jsou z betonových trub DN 300 - 500 mm. Větší část kanalizace je ve špatném stavu, částečně zanesená, poškozené šachty. Přes její špatný stav zůstává funkční a nepodmáčí žádné objekty. Vody z ní jsou vypouštěny na třech místech do Modly. Kanalizace a ČOV je v majetku obce Vlastislav a provozovatelem jsou SČVK a.s.

   Dešťová kanalizace je v majetku a provozu obce. Zbylé dešťové vody jsou odváděny soustavou příkopů, struh a propustků do vodotečí a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2030 není plánováno žádné investiční opatření.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV Vlastislav PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV Vlastislav u č.p. 67 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Vlastislav ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory