Vchynice - CZ042.3506.4208.0208.02 - stav 2004

 1. Obec

  Vchynice

  Číslo obce PRVKUK 0208
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0208
  Kód obce 565865
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0208.02 Radostice 18143 181439
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Vchynice - Radostice leží západně od Lovosic. Trvale zde žije do 40 obyvatel a je zde 5 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 265 – 288 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, Vchyňský potok je vzdálený 1,5 km. Svým územím Radostice plně zasahují do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 35 36 39 43 - - -
   přechodně bydlící 21 21 21 21 - - -
   celkem 56 57 60 64 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   31 32 35 38 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Vchynice - Radostice je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.7), konkrétně jeho provozní částí Vchynice, která zajišťuje vodu pro obce Vchynice, Radostice, Režný Újezd, Bílinka a částečně přes Vchynice i Lovosice. Ze společného zdroje je voda čerpána do tří, pro každou obec samostatných vodojemů. Obec Vchynice je zásobena z vodojemu Vchynice 150 m3 (231,60/235,30). Z vodojemu Vchynice se čerpá řadem HDPE 50 do Radostic. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj Bílinka S1 nekvalitní v parametrech dusičnanů a objemové aktivity alfa.
   Na vodovod je napojeno 89% obyvatel.
   Majitelem vodovodu je obec Vchynice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k nutnosti nahradit zdroje Bílinka S1 a Režný Újezd navrhujeme zásobovat Vchynici, Radostice, Bílinku a Režný Újezd z ÚV Vlastislav z vodojemu Sulejovice 2 x 650 m3 (216,97/210,53), který slouží pro obec Sulejovice a cca z 1/2 pro Lovosice.
   U vodojemu Sulejovice navrhujeme zřízení nová čerpací stanice pro Vchynici (Q 2l/s, H 40 m), za které bude voda dopravována navrhovaným výtlačným řadem do vodojemu Vchynice 150 m3 (231,60/235,30).
   Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou významné zdroje ÚV Vlastislav nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa. V ÚV Vlastislav bude doplněna odradonovací stanice.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 43 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Vchynice - Radosticích není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí ze 70 % na zemědělsky využívané pozemky a cca 30 % splaškových vod se odváží na ČOV Litoměřice.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V rámci PHARE CBC 2001 byla v 09/2003 zahájena akce „Kanalizace mikroregionu Litoměřice“, která bude ukončena dle smlouvy 08/2005.
   Akce řeší odkanalizování místní části Vchynice a Radovesice gravitačně s připojením 373 EO, realizaci čerpací stanice s kapacitou 1,5 l/s a výtlak zaústěný do kanalizačního systému Lovosic, který je převeden na ČOV Litoměřice.
   Nově realizovaní kanalizační síť bude mít celkovou délku 4,736 km.
   V obci Vchynice budou stoky DN 250 z korugovaného PVC délky 1,776 km, DN 300 z korugovaného PVC délky 0,720 km, DN 400 z korugovaného PVC délky 0,185 km, DN 500 z korugovaného PVC délky 0,137 km. Součástí systému bude ČS (Q 6,4 l/s, H 9,3 m) s výtlakem DN 80 z HDPE délky 0,127 km a DN 100 z HDPE délky 0,985 km
   V místní části Radostice budou stoky DN 250 z korugovaného PVC délky 0,806 km.
   Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků a bezodtokových jímek.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa