Vchynice - CZ042.3506.4208.0208.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Vchynice

  Číslo obce PRVKUK 0208
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0208
  Kód obce 565865
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0208.02 Radostice 18143 181439
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Vchynice - Radostice leží západně od Lovosic. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 265 – 288 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, Vchyňský potok je vzdálený 1,5 km. Svým územím Radostice plně zasahují do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 35 36 34 33 31 31
   přechodně bydlící 21 21 0 0 0 0
   celkem 56 57 34 33 31 31
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   31 32 35 22 23 25
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Vchynice - Radostice je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.7), konkrétně jeho provozní částí Vchynice, která zajišťuje vodu pro obce Vchynice, Radostice, Režný Újezd, Bílinka a částečně přes Vchynice i Lovosice. Vzhledem k nutnosti nahradit zdroje Bílinka S1 a Režný Újezd jsou v současnosti obce Vchynici, Radostice, Bílinku a Režný Újezd zásobeny z ÚV Vlastislav z vodojemu Sulejovice 2 x 650 m3 (216,97/210,53), který slouží pro obec Sulejovice a cca z 1/2 pro Lovosice. U vodojemu Sulejovice byla zřízena nová čerpací stanice pro Vchynici (Q 2 l/s, H 40 m), za které je voda dopravována navrhovaným výtlačným řadem DN 80 z HDPE délky 1,000 km do vodojemu Vchynice 150 m3 (231,60/235,30). Z vodojemu Vchynice se čerpá řadem HDPE 50 do Radostic.

   Na vodovod je napojeno 89% obyvatel.

   Majitelem vodovodu je obec Vchynice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do roku 2030 se nebude systém zásobování vodou v obci měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 28 27 28
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Vchynice - Radosticích se nachází splašková kanalizace s gravitačním připojením 373 EO, které je realizováno čerpací stanicí s kapacitou 1,5 l/s a výtlakem zaústěným do kanalizačního systému Lovosic, který je převeden na ČOV Litoměřice. Kanalizační síť má délku 0,927 km a je od DN 250 z korugovaného PVC.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2030 nejsou navrhována žádná investiční opatření.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory