Hřensko - CZ042.3502.4202.0020.01 - stav 2004

 1. Obec

  Hřensko

  Číslo obce PRVKUK 0020
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0020
  Kód obce 562513
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0020.01 Hřensko 04895 48950
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hřensko leží na sever od Děčína na hranici se SRN, v nadmořských výškách 124,00 – 130,00 m n.m. Jedná se o obec do 210 trvale žijících obyvatel s 48 rekreačními objekty a řadou hotelů a restaurací, zástavba je rozptýlená podél místních komunikací a toků, bydlení individuální i v nájemních domech. Obec Hřensko je specifickou obcí, která se rozkládá po obou březích Kamenice. Není zde povolena žádná nová výstavba. Pro obec je nejvýznamnější jednodenní turistika. Občané pracují převážně v obci – turistické služby. Obcí protéká řeka Labe, Kamenice, Suchá Bělá, jeden místní potok a je zde rybník „U Cikána“. Území náleží do povodí řeky Labe a do CHKO Labské pískovce, Národního parku České Švýcarsko, CHOPAV Severočeská křída a částečně do ochranné pásmo vodního zdroje. Nepředpokládá se rozvoj obce, může být nárůst v počtu turistů zdržujících se na území obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 202 203 205 208 - - -
   přechodně bydlící 144 144 144 144 - - -
   celkem 346 347 349 352 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   196 197 199 202 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Hřensko je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Hřensko (M-DC.031) ze dvou vodních zdrojů. Zdroj Nad celnicí - z jímacího zářezu vysoko ve svahu je voda svedena do jímky a dále do VDJ Nad celnicí 20 m3 (170,28 m n. m.). Menší zdroj „Nad celnicí“ se nyní využívá pouze jako rezerva. Celá obec je zásobena v současné době z vodního zdroje Nad Klepáčem. Zdroj Nad Klepáčem – voda z jímacího objektu (štola) natéká do VDJ Nad Klepáčem 65 m3 (186,41 m n.m.). Z VDJ je voda přiváděna zásobovacím řadem DN 150 do obce – horní tlakové pásmo a přes spotřebiště i do VDJ Nad celnicí. Řad dolního tlakového pásma je propojen s ostatní vodovodní sítí obce, ale pomocí šoupat je možné pásma oddělit. Z vodovodní sítě je zásobováno 97% obyvatel.
   Vodovodní řady byly zrekonstruovány v roce 2000 a o rok později uvedeny do trvalého provozu.
   Majitelem vodovodu je obec Hřensko a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Posílení zdroje Nad Klepáčem z ÚV Hřensko do VDJ Nad Klepáčem pomocí vybudování redukční šachty u vodovodního přivaděče DN 400 z ÚV Hřensko.
   V blízkosti VDJ Nad Klepáčem se navrhuje po roce 2015 další vodojem 100 m3 pro posílení potřebné akumulace vody.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
  Úpravna vody Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 031/2 20 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hřensko K1A2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hřensko V4A PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hřensko K8 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hřensko Nad Klepáčem ZD.DC 031/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hřensko Nad celnicí ZD.DC 031/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hřensko K1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hřensko 1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hřensko K8A PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hřensko V6 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hřensko K1a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hřensko V3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hřensko V4 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   160 161 163 179 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Hřensku byla vybudovaná v roce 2000 nová oddílná kanalizace (K-DC.040-S.C) s mechanicko – biologickou ČOV a 10 ks čerpacích stanic odpadních vod včetně gravitačních kanalizačních stok DN 300 a kanalizačních výtlaků DN 50, 75, 100.
   Tato kanalizace pokrývá téměř celou obec, kromě okolí hotelu Klepáč, který má vlastní ČOV (150 EO). Další vlastní ČOV má hotel U emigranta (stará).
   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 79% obyvatel, 10% obyvatel má domovní mikročistírny zaústěné do vodoteče a 11% obyvatel má bezodtokové jímky vyvážené na ČOV Hřensko.
   Nová ČOV na pravé břehu Labe byla navržena pro 900 EO, sestává z hrubého předčištění (rotační síto, lapák písku – mamutka), z aktivace (2 AN, jemnobublinná aerace ASEKO), dmychárny (2 ks dmychadel), dosazovací nádrže a z kalového hospodářství (uskladňovací nádrž kalu, rotační zhušťovač kalu). Měření průtoků odpadních vod je zajištěno na odtoku do Labe Parshallovým žlabem s ultrazvukovým čidlem.
   Hrubé předčištění ČOV tvoří rotační síto (separátor) a vertikální lapák písku. Shrabky z rotačního síta budou zachycovány do popelnice a pravidelně odváženy. Písek z lapáku písku bude mamutkou přečerpáván do kruhové nádoby, odtud bude ručně vyklízen. Biologickou část tvoří dvě aktivační a jedna vertikální dosazovací nádrž. V sezóně se předpokládá provoz obou aktivačních nádrží, mimo sezónu provoz jen jedné aktivační nádrže. Aktivace je provzdušňována dmychadly, aerace je jemnobublinná. Aktivační směs se oddělí od vyčištěné vody v dosazovací nádrži. Vratný kal je recirkulován čerpadlem přes jímku vratného kalu. Přebytečný kal je zahuštěn na rotačním zahušťovači a uskladněn v jímce přebytečného kalu. Zahuštěný kal je odvážen k odvodnění na ČOV Děčín – Boletice.
   kapacita ČOV:
   průměrný denní průtok: 184 m3/den = 2,13 l/s
   maximální průtok: 7 l/s
   přiváděné znečištění dle BSK5: 54 kg/den

   Vodohospodářské rozhodnutí ze 17.12.2002:
   Množství: max. 67 344 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   120
   150
   25
   50
   25
   50
   10
   30
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí je do 12/2010.
   Splašková kanalizace včetně ČOV je v majetku obce Hřensko a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Dešťové vody jsou z větší části odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu. V majetku obce je pouze dešťová kanalizace v délce 100m se zaústěním do řeky Kamenice, jedná se o starou kanalizaci, která je ve velmi špatném stavu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizace z roku 2000 je navržena téměř na celou zástavbu a v dobrém stavu. Výhledově se předpokládá napojení převážné části objektů v obci.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.DC 040/1/K Hřensko PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.DC 040/4 Hřensko 4 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.DC 040/2 Hřensko 2 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.DC 040/9 Hřensko 9 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.DC 040/1 Hřensko 1 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.DC 040/6 Hřensko 6 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.DC 040/7 Hřensko 7 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.DC 040/5 Hřensko 5 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.DC 040/10 Hřensko 10 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.DC 040/8 Hřensko 8 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.DC 040/3 Hřensko 3 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Hřensko ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 385,0 85,0 1 470,0

  Mapa