Hřensko - CZ042.3502.4202.0020.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Hřensko

  Číslo obce PRVKUK 0020
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0020
  Kód obce 562513
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0020.01 Hřensko 04895 48950
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hřensko leží na sever od Děčína na hranici se SRN, v nadmořských výškách 124,00 – 130,00 m n.m. Jedná se o obec do 210 trvale žijících obyvatel s 48 rekreačními objekty a řadou hotelů a restaurací, zástavba je rozptýlená podél místních komunikací a toků, bydlení individuální i v nájemních domech. Obec Hřensko je specifickou obcí, která se rozkládá po obou březích Kamenice. Není zde povolena žádná nová výstavba. Pro obec je nejvýznamnější jednodenní turistika. Občané pracují převážně v obci – turistické služby. Obcí protéká řeka Labe, Kamenice, Suchá Bělá, jeden místní potok a je zde rybník „U Cikána“. Území náleží do povodí řeky Labe a do CHKO Labské pískovce, Národního parku České Švýcarsko, CHOPAV Severočeská křída a částečně do ochranné pásmo vodního zdroje. Nepředpokládá se rozvoj obce, může být nárůst v počtu turistů zdržujících se na území obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 202 203 288 277 267 260
   přechodně bydlící 144 144 0 0 0 0
   celkem 346 347 288 277 267 260
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   196 197 199 169 211 247
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Hřensko je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Děčín – Hřensko (SK-DC.001.12) přes ÚV Hřensko.

   Na území se nacházejí dva zdroje vody:

   • Zdroj Nad celnicí - z jímacího zářezu vysoko ve svahu je voda svedena do jímky a dále do VDJ Nad celnicí 20 m3 (170,28 m n. m.). 
   • zdroj „Nad celnicí“ se nyní využívá pouze jako rezerva.
   • Zdroj Nad Klepáčem – voda z jímacího objektu (štola) natéká do VDJ Nad Klepáčem 65 m3 (186,41 m n.m.).

   Voda je do obec z VDJ přiváděna zásobovacím řadem DN 150 do obce – horní tlakové pásmo a přes spotřebiště i do VDJ Nad celnicí. Řad dolního tlakového pásma je propojen s ostatní vodovodní sítí obce, ale pomocí šoupat je možné pásma oddělit. Z vodovodní sítě je zásobována většina obyvatel.

   Vodovodní řady byly zrekonstruovány v roce 2000 a o rok později uvedeny do trvalého provozu.

   Majitelem vodovodu je obec Hřensko a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovodní systém obce se do roku 2030 nebude měnit.

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby DC018024 - "Hřensko, Nad Klepáčem - náhrada zdroje" je navržena výstavba nového vodovodního řadu HDPE DN50 v délce 120 m do VDJ Hřensko Nad Klepáčem a vybudování nové čerpací stanice. Dále se uvažuje rekonstrukce vodovodního řadu HDPE DN100 v délce 260 m. Realizace se do roku 2030 nepředpokládá.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Úpravna vody Stav UV Hřensko UV Hřensko PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 031/2 Hřensko - Nad celnicí 20 20 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Hřensko - Nad Klepáčem PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hřensko vrty a studánky PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hřensko vrty a studánky PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hřensko vrty a studánky PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hřensko vrty a studánky PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hřensko vrty a studánky PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 031/1 Hřensko Nad Klepáčem PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 031/2 Hřensko Nad celnicí PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hřensko vrty a studánky PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hřensko vrty a studánky PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hřensko vrty a studánky PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hřensko vrty a studánky PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hřensko vrty a studánky PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hřensko vrty a studánky PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hřensko vrty a studánky PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hřensko vrty a studánky PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hřensko vrty a studánky PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   160 161 163 220 213 206
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Hřensku byla vybudovaná v roce 2000 nová oddílná kanalizace (K-DC.040-S.C) s mechanicko – biologickou ČOV a 10 ks čerpacích stanic odpadních vod včetně gravitačních kanalizačních stok DN 300 a kanalizačních výtlaků DN 50, 75, 100.
   Tato kanalizace pokrývá téměř celou obec, kromě okolí hotelu Klepáč, který má vlastní ČOV (150 EO). Další vlastní ČOV má hotel U emigranta (stará).
   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 79% obyvatel, 10% obyvatel má domovní mikročistírny zaústěné do vodoteče a 11% obyvatel má bezodtokové jímky vyvážené na ČOV Děčín.
   Nová ČOV na pravé břehu Labe byla navržena pro 900 EO, sestává z hrubého předčištění, z aktivace, dmychárny (2 ks dmychadel), dosazovací nádrže a z kalového hospodářství (uskladňovací nádrž kalu, rotační zhušťovač kalu). Měření průtoků odpadních vod je zajištěno na odtoku do Labe Parshallovým žlabem s ultrazvukovým čidlem.
   Hrubé předčištění ČOV tvoří rotační síto (separátor) a vertikální lapák písku. Shrabky z rotačního síta jsou zachycovány do popelnice a pravidelně odváženy. Písek z lapáku písku je mamutkou přečerpáván do kruhové nádoby, odtud je ručně vyklízen. Biologickou část tvoří dvě aktivační a jedna vertikální dosazovací nádrž. V sezóně se předpokládá provoz obou aktivačních nádrží, mimo sezónu provoz jen jedné aktivační nádrže. Aktivace je provzdušňována dmychadly, aerace je jemnobublinná. Aktivační směs se oddělí od vyčištěné vody v dosazovací nádrži. Vratný kal je recirkulován čerpadlem přes jímku vratného kalu. Přebytečný kal je zahuštěn na rotačním zahušťovači a uskladněn v jímce přebytečného kalu. Zahuštěný kal je odvážen k odvodnění na ČOV Děčín – Boletice.
   kapacita ČOV:
   průměrný denní průtok: 184 m3/den = 2,13 l/s
   maximální průtok: 7 l/s
   přiváděné znečištění dle BSK5: 54 kg/den

   Množství: max. 20 000 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   120
   150
   25
   50
   25
   50
   10
   30
   -
   -
   -
   -

   Splašková kanalizace včetně ČOV je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Dešťové vody jsou z větší části odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu. V majetku obce je pouze dešťová kanalizace v délce 100m se zaústěním do řeky Kamenice, jedná se o starou kanalizaci, která je ve velmi špatném stavu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizace z roku 2000 je navržena téměř na celou zástavbu a v dobrém stavu. Výhledově se předpokládá napojení převážné části objektů v obci.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.DC 040/1/K ČOV Hřensko PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.DC 040/4 ČS Hřensko 4 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.DC 040/2 ČS Hřensko 2 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.DC 040/9 ČS Hřensko 9 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.DC 040/1 ČS Hřensko 1 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.DC 040/6 ČS Hřensko 6 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.DC 040/7 ČS Hřensko 7 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.DC 040/5 ČS Hřensko 5 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.DC 040/10 ČS Hřensko 10 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.DC 040/8 ČS Hřensko 8 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.DC 040/3 ČS Hřensko 3 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Hřensko ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústecký kraj 344/ZPZ/2015/KUUK Labe, břehové opevnění, ř.km 728,12 - 728,25 Hřensko - rekonstrukce břehového opevnění
  27. 4. 2015
  Ústecký kraj 3025/ZPZ/2018/C-02 Modernizace ochranného stání Hřensko
  10. 12. 2018