Vchynice - CZ042.3506.4208.0208.01 - stav 2004

 1. Obec

  Vchynice

  Číslo obce PRVKUK 0208
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0208
  Kód obce 565865
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0208.01 Vchynice 18144 181447
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vchynice leží západně od Lovosic. Jedná se o obec do 280 trvale bydlících obyvatel, nachází se zde 3 objektů pro rodinnou rekreaci. Zástavba je rozlehlá, venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 186 – 240 m n.m. Významným podnikem je závod se zemědělskou výrobou Komaspol Území naleží do povodí řeky Labe. Územím obce protéká Vchynický potok. Svým územím Vchynice plně zasahují do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 277 277 277 277 - - -
   přechodně bydlící 6 6 6 6 - - -
   celkem 283 283 283 283 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   277 277 277 277 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vchynice je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.6), konkrétně jeho provozní částí Vchynice, která zajišťuje vodu pro obce Vchynice, Radostice, Režný Újezd, Bílinka a částečně přes Vchynice i Lovosice. Ze společného zdroje je voda čerpána do tří, pro každou obec samostatných vodojemů. Obec Vchynice je zásobena z vodojemu Vchynice 150 m3 (231,60/235,30), na který navazuje řad z DN 100 do obce a dále LT100 do Lovosic. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj Bílinka S1 nekvalitní v parametrech dusičnanů a objemové aktivity alfa.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, napojeno je 100% obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k nutnosti nahradit zdroje Bílinka S1 a Režný Újezd navrhujeme zásobovat Vchynici, Radostice, Bílinku a Režný Újezd z ÚV Vlastislav z vodojemu Sulejovice 2 x 650 m3 (216,97/210,53), který slouží pro obec Sulejovice a cca z 1/2 pro Lovosice.
   U vodojemu Sulejovice navrhujeme zřízení nová čerpací stanice pro Vchynici (Q 2l/s, H 40 m), za které bude voda dopravována navrhovaným výtlačným řadem do vodojemu Vchynice 150 m3 (231,60/235,30).
   Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou významné zdroje ÚV Vlastislav nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa. V ÚV Vlastislav bude doplněna odradonovací stanice.
   Je nutné provést výměnu azbestocementových řadů.
   Z důvodu stáří potrubí a použitého materiálu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.LT 015/2 150 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.LT 015/1 1300 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 277 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Vchynice není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud jsou vyváženy na zemědělsky využívané pozemky (25%) a na ČOV Litoměřice (25 %), a v septicích (48 %), jejichž přepady ústí do dešťové kanalizace. V obci je jedna domovní MČOV, jejíž odtok je vyústěn do povrchových vod. Čistí splaškové vody od 2% obyvatel.
   V centrální části obce je dešťová kanalizace vybudovaná převážně v průběhu sedmdesátých let, odvodňující asi 33 % plochy obce. Je z betonových, kameninových a PVC trub profilů 200 - 600 mm. Její spád se pohybuje okolo 6 %. Je poměrně v dobrém stavu, nezanesená, plně funkční. Mimo dešťových vpustí jsou na kanalizaci napojeny přes septiky jednotlivé objekty a přepad z vodojemu. Kanalizací je pravděpodobně podchycen i vývěr podzemní vody (v kmenové stoce byl zjištěn stálý průtok čisté vody). Dešťové vody jsou vypouštěny na dvou místech do Vchynického potoka - přítoku Modly. Majitelem kanalizace je obec Vchynice. Zbylé dešťové vody (67 %) jsou odváděny soustavou povrchových žlabů, struh a propustků do vodoteče a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V rámci PHARE CBC 2001 byla v 09/2003 zahájena akce „Kanalizace mikroregionu Litoměřice“, která bude ukončena dle smlouvy 08/2005.
   Akce řeší odkanalizování místní části Vchynice a Radovesice gravitačně s připojením 373 EO, realizaci čerpací stanice s kapacitou 1,5 l/s a výtlak zaústěný do kanalizačního systému Lovosic, který je převeden na ČOV Litoměřice.
   Nově realizovaní kanalizační síť bude mít celkovou délku 4,736 km.
   V obci Vchynice budou stoky DN 250 z korugovaného PVC délky 1,776 km, DN 300 z korugovaného PVC délky 0,720 km, DN 400 z korugovaného PVC délky 0,185 km, DN 500 z korugovaného PVC délky 0,137 km. Součástí systému bude ČS (Q 6,4 l/s, H 9,3 m) s výtlakem DN 80 z HDPE délky 0,127 km a DN 100 z HDPE délky 0,985 km
   V místní části Radostice budou stoky DN 250 z korugovaného PVC délky 0,806 km.
   Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků a bezodtokových jímek.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Vchynice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  872,0 0,0 872,0

  Mapa