Vchynice - CZ042.3506.4208.0208.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Vchynice

  Číslo obce PRVKUK 0208
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0208
  Kód obce 565865
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0208.01 Vchynice 18144 181447
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vchynice leží západně od Lovosic. Zástavba je rozlehlá, venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 186 – 240 m n.m. Významným podnikem je závod se zemědělskou výrobou Komaspol Území naleží do povodí řeky Labe. Územím obce protéká Vchynický potok. Svým územím Vchynice plně zasahují do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 277 277 316 303 291 284
   přechodně bydlící 6 6 0 0 0 0
   celkem 283 283 316 303 291 284
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   277 277 277 284 284 284
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vchynice je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.6), konkrétně jeho provozní částí Vchynice, která zajišťuje vodu pro obce Vchynice, Radostice, Režný Újezd, Bílinka a částečně přes Vchynice i Lovosice. Vzhledem k nutnosti nahradit zdroje Bílinka S1 a Režný Újezd jsou v současnosti obce Vchynici, Radostice, Bílinku a Režný Újezd zásobeny z ÚV Vlastislav z vodojemu Sulejovice 2 x 650 m3 (216,97/210,53), který slouží pro obec Sulejovice a cca z 1/2 pro Lovosice. U vodojemu Sulejovice byla zřízena nová čerpací stanice pro Vchynici (Q 2 l/s, H 40 m), za které je voda dopravována navrhovaným výtlačným řadem DN 80 z HDPE délky 1,000 km do vodojemu Vchynice 150 m3 (231,60/235,30). Obec Vchynice je zásobena z vodojemu Vchynice 150 m3 na který navazuje řad z DN 100 do obce a dále LT100 do Lovosic.

   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce.

   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na stáří potrubí a na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Vchynice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh CS VCHYNICE PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.LT 015/5 Vchynice - pod hřištěm PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 015/2 Vchynice 150 150 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 015/1 Sulejovice 1300 1300 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 301 290 282
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je kanalizační síť o celkové délce 4,736 km. V obci Vchynice jsou stoky DN 250 z korugovaného PVC délky 1,776 km, DN 300 z korugovaného PVC délky 0,720 km, DN 400 z korugovaného PVC délky 0,185 km, DN 500 z korugovaného PVC délky 0,137 km. Součástí systému je ČS (Q 6,4 l/s, H 9,3 m) s výtlakem DN 80 z HDPE délky 0,127 km a DN 100 z HDPE délky 0,985 km.

   V centrální části obce je dešťová kanalizace vybudovaná převážně v průběhu sedmdesátých let, odvodňující asi 33 % plochy obce. Je z betonových, kameninových a PVC trub profilů 200 - 600 mm. Její spád se pohybuje okolo 6 %. Je poměrně v dobrém stavu, nezanesená, plně funkční. Mimo dešťových vpustí je na kanalizaci napojen přepad z vodojemu. Kanalizací je pravděpodobně podchycen i vývěr podzemní vody (v kmenové stoce byl zjištěn stálý průtok čisté vody). Dešťové vody jsou vypouštěny na dvou místech do Vchynického potoka - přítoku Modly. Majitelem kanalizace je obec Vchynice. Zbylé dešťové vody (67 %) jsou odváděny soustavou povrchových žlabů, struh a propustků do vodoteče a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Nejsou plánovány žádné investiční opatření do roku 2030.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČSOV Vchynice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  11 334,0 0,0 11 334,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory