Velemín - CZ042.3506.4208.0207.11 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Velemín

  Číslo obce PRVKUK 0207
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0207
  Kód obce 565849
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0207.11 Režný Újezd 00750 7501
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Velemín - Režný Újezd leží západně od Lovosic. Zástavba je venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 280 - 300 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, v obci je občasná vodoteč, Vchyňský potok protéká ve vzdálenosti 1 km. Svým územím Režný Újezd plně zasahuje do CHKO České středohoří a do ochranného pásma vodního zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 13 16 14 53 51 50
   přechodně bydlící 21 21 0 0 0 0
   celkem 34 37 14 53 51 50
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   13 16 23 37 38 40
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Velemín - Režný Újezd je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Lovosice (OZ-SK-LT.015.9). Konkrétně z jeho provozní části Vchynice, která zajišťuje vodu pro obce Vchynice, Radostice, Bílinka a Režný Újezd. Místní část obce Velemín - Režný Újezd je pod tlakem vodojemu Režný Újezd 15 m3 (320,00/318,15. Vzhledem k nutnosti nahradit zdroje Bílinka S1 a Režný Újezd jsou v současnosti obce Vchynici, Radostice, Bílinku a Režný Újezd zásobeny z ÚV Vlastislav z vodojemu Sulejovice 2 x 650 m3 (216,97/210,53), který slouží pro obec Sulejovice a cca z 1/2 pro Lovosice. U vodojemu Sulejovice byla zřízena nová čerpací stanice pro Vchynici (Q 2 l/s, H 40 m), za které je voda dopravována navrhovaným výtlačným řadem DN 80 z HDPE délky 1,000 km do vodojemu Vchynice 150 m3 (231,60/235,30). Na trase z Vchynice do Bílinky byla zřízena čerpací stanice Bílinka II. (Q 0,5l/s, H 120 m), ze které je voda čerpána do stávajícího vodojemu Bílinka 30 m3 (283,23/280,69) přes navrhovanou redukční šachtu a přímo do stávajícího vodojemu Režný Újezd 15 m3 (320,00/318,15).

   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce.

   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na stáří potrubí a na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Velemín- Režný Újezd předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LT 015/12 BÍLINKA PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Režný Újezd VDJ Režný Újezd PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Režný Újezd ZD Režný Újezd a- odstaven PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Režný Újezd ZD Režný Újezd b- odstaven PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 015/13 Bílinka PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Velemín - Režném Újezdě není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích, jejichž přepady zasakují do terénu (25 %) a odtékají do dešťové kanalizace (25 %) a v bezodtokových jímkách (50 %).
   V roce 1975 byla částečně vybudována dešťová kanalizace. Je z betonových trub DN 300 - 500. Je zanesená, ale zůstává funkční. Mimo přepadu z požární nádrže jsou na ní napojeny také přepady ze septiků od jednotlivých objektů. Zaústěna je pod obcí do silničního příkopu. Jinak jsou dešťové vody odváděny systémem příkopů, struh a propustků do recipientu, nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku výstavbou mikročistíren, intenzifikací septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Litoměřice. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  3 129,0 324,0 3 453,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Lovosice MULO 566/2013 D-15 PPO Oparenský mlýn (A TOM ČR)
  7. 1. 2013
  Teplice MgMT/112480/2017/St A-129 MŘ +PŘ MVN Žim
  22. 11. 2017
  Lovosice MULO 25646/2013 A-16 MVN Milešov
  2. 8. 2013
  Lovosice MULO 19085/2014 P-4 vrt 4611_3C Milešov
  2. 6. 2014