Velemín - CZ042.3506.4208.0207.11 - stav 2004

 1. Obec

  Velemín

  Číslo obce PRVKUK 0207
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0207
  Kód obce 565849
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0207.11 Režný Újezd 00750 7501
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Velemín - Režný Újezd leží západně od Lovosic. Trvale zde žije do 20 obyvatel, nachází se zde 7 objektů pro rodinnou rekreaci. Zástavba je venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 280 - 300 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, v obci je občasná vodoteč, Vchyňský potok protéká ve vzdálenosti 1 km. Svým územím Režný Újezd plně zasahuje do CHKO České středohoří a do ochranného pásma vodního zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 13 16 23 30 - - -
   přechodně bydlící 21 21 22 24 - - -
   celkem 34 37 45 54 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   13 16 23 30 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Velemín - Režný Újezd je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky, skupinový vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.9). Konkrétně jeho provozní částí Vchynice, která zajišťuje vodu pro obce Vchynice, Radostice, Bílinka a Režný Újezd. Místní část obce Velemín - Režný Újezd je pod tlakem vodojemu Režný Újezd 15 m3 (320,00/318,15. Do obce je veden řad LT 80. Obec je zásobena přes čerpací stanici ze zdroje Bílinka, který je dle vyhlášky 376/2000 Sb. nekvalitní v parametrech dusičnanů a objemové aktivity alfa.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, na vodovod je napojeno 100 % obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k nutnosti nahradit zdroje Bílinka S1 a Režný Újezd navrhujeme zásobovat Vchynici, Radostice, Bílinku a Režný Újezd z ÚV Vlastislav z vodojemu Sulejovice 2 x 650 m3 (216,97/210,53), který slouží pro obec Sulejovice a cca z 1/2 pro Lovosice.
   U vodojemu Sulejovice navrhujeme zřízení nová čerpací stanice pro Vchynici (Q 2 l/s, H 40 m), za které bude voda dopravována navrhovaným výtlačným řadem DN 80 z HDPE délky 1,000 km do vodojemu Vchynice 150 m3 (231,60/235,30).
   Na trase z Vchynice do Bílinky navrhujeme zřízení čerpací stanice Bílinka II. (Q 0,5l/s, H 120 m), ze které bude voda čerpána do stávajícího vodojemu Bílinka 30 m3 (283,23/280,69) přes navrhovanou redukční šachtu a přímo do stávajícího vodojemu Režný Újezd 15 m3 (320,00/318,15). Vodojem Režný Újezd bude sloužit jako vodojem za spotřebištěm.
   Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou významné zdroje ÚV Vlastislav nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa. V ÚV Vlastislav bude doplněna odradonovací stanice.
   Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 6 000 m3/kmxrok.
   Z tohoto důvodu a vzhledem k použitým materiálů navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LT 015/12 CS.LT 015/12 PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Režný Újezd a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Režný Újezd b PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bílinka S1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Velemín - Režném Újezdě není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích, jejichž přepady zasakují do terénu (25 %) a odtékají do dešťové kanalizace (25 %) a v bezodtokových jímkách (50 %), odkud jsou vyváženy na zemědělsky využívané pozemky.
   V roce 1975 byla částečně vybudována dešťová kanalizace. Je z betonových trub DN 300 - 500. Je zanesená, ale zůstává funkční. Mimo přepadu z požární nádrže jsou na ní napojeny také přepady ze septiků od jednotlivých objektů. Zaústěna je pod obcí do silničního příkopu. Jinak jsou dešťové vody odváděny systémem příkopů, struh a propustků do recipientu, nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku výstavbou mikročistíren, intenzifikací septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Velemín nebo na ČOV Litoměřice. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  23,0 930,0 953,0

  Mapa