Velemín - CZ042.3506.4208.0207.10 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Velemín

  Číslo obce PRVKUK 0207
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0207
  Kód obce 565849
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0207.10 Oparno 11141 111414
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Velemín - Oparno leží severozápadně od Lovosic. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Oparno se rozkládá v nadmořské výšce 245 – 290 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, Milešovský potok protéká ve vzdálenosti 0,3 km. Svým územím Oparno zasahuje do CHKO České středohoří a do ochranného pásma vodního zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 64 65 95 96 92 90
   přechodně bydlící 134 149 0 0 0 0
   celkem 198 214 95 96 92 90
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   64 65 67 96 92 90
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Oparno je připojeno na skupinový vodovod Velemín (SK-LT.020.4), z vodojemu Velemín 2x250 m3 (335,00/331,70) řadem PVC 100, na rozvodnou síť PVC DN 50 a DN 63 je napojena většina obyvatel. Skupinový vodovod zásobuje Velemín, Bílý Újezd, Chotiměř, Březno a Oparno. Vodovod je v majetku obce Velemín, ve správě KS Velemín s.r.o.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Oparna se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 76
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Velemín - Oparně není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích (50 %), jejichž přepady jsou vsakovány do terénu a v bezodtokových jímkách (50 %).
   V Oparenském údolí, náležejícím do katastru Oparna, jsou rekreační objekty. Z nich několik větších má domovní ČOV.
   Obcí prochází jedna dešťová stoka z betonových trub převážně profilu 300 mm. Postavena byla v roce 1980, je v dobrém technickém stavu, ale nestačí kapacitně. Slouží k odvádění dešťových vod a současně je do ní podchycena místní vodoteč. Stoka je majetkem obce Velemín. Jinak jsou dešťové vody odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2025 bude vybudována mechanicko-biologická čistírna odpadních vod pro 100 EO a kanalizace s vypouštěním do bezejmenného levostranného přítoku Milešovského potoka. Kanalizace DN 250 délky 1 165 m a DN 150 délky 275 m. Výstavba kanalizace a ČOV bude realizována v letech 2020 až 2025. Stávající vyvážené jímky a septiky budou v rámci výstavby splaškové kanalizace zrušeny.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 14 886,0 14 886,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Lovosice MULO 566/2013 D-15 PPO Oparenský mlýn (A TOM ČR)
  7. 1. 2013
  Teplice MgMT/112480/2017/St A-129 MŘ +PŘ MVN Žim
  22. 11. 2017
  Lovosice MULO 25646/2013 A-16 MVN Milešov
  2. 8. 2013
  Lovosice MULO 19085/2014 P-4 vrt 4611_3C Milešov
  2. 6. 2014