Velemín - CZ042.3506.4208.0207.09 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Velemín

  Číslo obce PRVKUK 0207
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0207
  Kód obce 565849
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0207.09 Milešov 09464 94641
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Velemín – Milešov včetně pomístní části Mlýnec a Páleč leží severozápadním směrem od Lovosic. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 348 - 398 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, protéká zde Milešovský potok a Pálečský potok. Svým územím Milešov plně zasahuje do CHKO České středohoří a do ochranného pásma vodního zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, pouze mírný nárůst počtu obyvatel. Významným velkoodběratelem vody je léčebna pro dlouhodobě nemocné.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 366 362 369 355 342 333
   přechodně bydlící 69 73 0 0 0 0
   celkem 435 435 369 355 342 333
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   307 312 321 298 307 316
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Velemín - Milešov je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Milešov (M-LT.043), který patří do tlakového pásma vodojemu Milešov 30 m3 (463,64/461,90). Do vodojemu je voda jímána ze zářezů Milešov a vrtu Milešov, do obce je vedena řady PVC 100.
   Vodovod je majetkem obce Velemín a provozují ho KS Velemín s.r.o.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Milešova se nebude v budoucnosti měnit.
   Navrhujeme rozšíření vodojemu o 40 m3.

   Tato investice se do roku 2030 nepředpokládá.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LT 043/1 MILEŠOV PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ-MILEŠOV VDJ-MILEŠOV 70 30 m3 + 40 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 043/1 ZD.LT 043/1 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   329 327 345 319 308 333
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Velemín – Milešově je oddílná kanalizační síť (K-LT.035.3-S.C). Je nově vybudovaná a je na ní napojeno 90 % trvale žijících obyvatel. Kanalizační síť je z PVC trub DN 300, kmenová stoka odvádějící splaškové vody do kanalizační sítě obce Velemín a odtud dále na ČOV Velemín je z PVC trub DN 300. Kanalizace patří do majetku obce Velemín a provozují ji KS Velemín s.r.o.
   Zbývající splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v septicích, jejichž přepady jsou vsakovány do terénu (5 %) a v bezodtokových jímkách (5 %).
   Do majetku Léčebny dlouhodobě nemocných Milešov patří veškerá dešťová a splašková kanalizace v jejím areálu. Splaškové vody z léčebny byly čištěny na vlastní ČOV, nyní je léčebna napojena na ČOV Velemín.
   Stoky dešťové kanalizace jsou různého stáří, nejčastěji pocházejí z počátku osmdesátých let, jsou z betonových trub DN 300 - 600 a jsou v dobrém stavu. Tato kanalizace je zaústěna na několika místech do Milešovského potoka. Kanalizace patří do majetku obce Velemín a provozují ji KS Velemín s.r.o.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místní části obce Velemín – Milešově byla v roce 2019 zahájena dostavbou kanalizační sítě z plastových kanalizačních trub DN 250 v celkové délce 0,990 km.
   Ze čtyř objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV Velemín nebo na ČOV Litoměřice.
   Po ukončení dostavby a uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 7 944,0 7 944,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Lovosice MULO 566/2013 D-15 PPO Oparenský mlýn (A TOM ČR)
  7. 1. 2013
  Teplice MgMT/112480/2017/St A-129 MŘ +PŘ MVN Žim
  22. 11. 2017
  Lovosice MULO 25646/2013 A-16 MVN Milešov
  2. 8. 2013
  Lovosice MULO 19085/2014 P-4 vrt 4611_3C Milešov
  2. 6. 2014