Velemín - CZ042.3506.4208.0207.09 - stav 2004

 1. Obec

  Velemín

  Číslo obce PRVKUK 0207
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0207
  Kód obce 565849
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0207.09 Milešov 09464 94641
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Velemín – Milešov včetně pomístní části Mlýnec a Páleč leží severozápadním směrem od Lovosic. Trvale zde žije do 370 obyvatel, nachází se zde 23 objektů pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 348 - 398 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, protéká zde Milešovský potok a Pálečský potok. Svým územím Milešov plně zasahuje do CHKO České středohoří a do ochranného pásma vodního zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, pouze mírný nárůst počtu obyvatel. Významným velkoodběratelem vody je léčebna pro dlouhodobě nemocné.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 366 362 356 350 - - -
   přechodně bydlící 69 73 81 90 - - -
   celkem 435 435 437 440 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   307 312 321 333 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Velemín - Milešov je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Milešov (M-LT.043), který patří do tlakového pásma vodojemu Milešov 30 m3 (463,64/461,90). Do vodojemu je voda jímána ze zářezů Milešov a vrtu Milešov, do obce je vedena řady PVC 100.
   Rozvodná síť zásobí 84 % obyvatel obce.
   Vodovod je majetkem obce Velemín a provozují ho KS Velemín s.r.o.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Milešova se nebude v budoucnosti měnit.
   Navrhujeme rozšíření vodojemu o 40 m3.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LT 043/1 CS.LT 043/1 PRVK/2020
  Vodojem Návrh VDJ.LT 043/1 30 m3 + 40 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.LT 043/1 30 m3 + 40 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 043/1 ZD.LT 043/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   329 327 345 340 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Velemín – Milešově je oddílná kanalizační síť (K-LT.035.3-S.C). Je nově vybudovaná a je na ní napojeno 90 % trvale žijících obyvatel. Kanalizační síť je z PVC trub DN 300, kmenová stoka odvádějící splaškové vody do kanalizační sítě obce Velemín a odtud dále na ČOV Velemín je z PVC trub DN 300. Kanalizace patří do majetku obce Velemín a provozují ji KS Velemín s.r.o.
   Zbývající splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v septicích, jejichž přepady jsou vsakovány do terénu (5 %) a v bezodtokových jímkách (5 %), odkud jsou vyváženy na zemědělsky využívané pozemky.
   Do majetku Léčebny dlouhodobě nemocných Milešov patří veškerá dešťová a splašková kanalizace v jejím areálu. Splaškové vody z léčebny byly čištěny na vlastní ČOV, nyní je léčebna napojena na ČOV Velemín.
   Stoky dešťové kanalizace jsou různého stáří, nejčastěji pocházejí z počátku osmdesátých let, jsou z betonových trub DN 300 - 600 a jsou v dobrém stavu. Tato kanalizace je zaústěna na několika místech do Milešovského potoka. Kanalizace patří do majetku obce Velemín a provozují ji KS Velemín s.r.o.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místní části obce Velemín – Milešově je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z plastových kanalizačních trub DN 250 v celkové délce 0,990 km.
   Ze čtyř objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV Velemín nebo na ČOV Litoměřice.
   Po ukončení dostavby a uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa