Velemín - CZ042.3506.4208.0207.08 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Velemín

  Číslo obce PRVKUK 0207
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0207
  Kód obce 565849
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0207.08 Kletečná 05335 53350
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Velemín - Kletečná leží severozápadně od Lovosic a severně od Velemína. Trvale zde žije do 30 obyvatel a 5 objektů je využíváno pro rodinnou rekreaci. V Kletečné je zemědělský závod s prasečí farmou pro cca 300 ks. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 458 – 480 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, Dobkovický potok protéká ve vzdálenosti cca 1,5 km. Svým územím Kletečná zasahuje do CHKO České středohoří a do ochranného pásma vodního zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 8 8 9 29 27 27
   přechodně bydlící 33 33 0 0 0 0
   celkem 41 41 9 29 27 27
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Velemín - Kletečná je bez vodovodní sítě. Zásobování pitnou vodou je z obecních studní. Množství vody je ovlivněno množstvím srážek. Kvalita vody je dobrá.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Z důvodu neustálého klesání stavu hladin podzemních vod bylo rozhodnuto o vybudování nového vodovodního řadu a zdroje pitné vody- hlubinného vrtu, vrt bude umístěn nad obcí a to z důvodu ochrany zdroje před znečištěním.  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Velemín - Kletečné není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (33 %) a v septicích (67 %), jejichž přepady se vsakují do terénu.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků a dále vsakují do terénu.

   V roce 2019 byla realizována obcí Velemín prostřednictvím dotačních prostředků ze SFŽP výstavba devíti domovních čistíren odpadních vod se vsakem přečištěných vod do vsaku vybudovaném na pozemku vlastníka dané nemovitosti.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku intenzifikací septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2025 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Velemín a na ČOV Litoměřice. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice.


  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 324,0 324,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Lovosice MULO 566/2013 D-15 PPO Oparenský mlýn (A TOM ČR)
  7. 1. 2013
  Teplice MgMT/112480/2017/St A-129 MŘ +PŘ MVN Žim
  22. 11. 2017
  Lovosice MULO 25646/2013 A-16 MVN Milešov
  2. 8. 2013
  Lovosice MULO 19085/2014 P-4 vrt 4611_3C Milešov
  2. 6. 2014