Velemín - CZ042.3506.4208.0207.07 - stav 2004

 1. Obec

  Velemín

  Číslo obce PRVKUK 0207
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0207
  Kód obce 565849
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0207.07 Hrušovka 00470 4707
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Velemín - Hrušovka leží severozápadně od Lovosic. Trvale zde žije do 30 obyvatel, nachází se zde 4 objekty pro rodinnou rekreaci. Zástavba je venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 330 - 353 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, jižním okrajem zástavby protéká místní bezejmenná vodoteč, Dobkovický potok protéká ve vzdálenosti 1,5 km. Svým územím Hrušovka plně zasahuje do CHKO České středohoří a do ochranného pásma vodního zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 26 26 28 30 - - -
   přechodně bydlící 12 12 12 12 - - -
   celkem 38 38 40 42 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   26 26 28 30 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Velemín - Hrušovka je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Hrušovka (M-LT.042). Voda je jímána ze přirozené puklinové vývěry na severozápadním okraji Hrušovky.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce. Z trvale i přechodně bydlících obyvatel je z vodovodu zásobeno 100% obyvatel.
   Vodovod patří do majetku obce Velemín a provozují ho KS Velemín s.r.o.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Hrušovky se nebude v budoucnosti měnit.
   Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 6 000 m3/kmxrok.
   Z tohoto důvodů a vzhledem k použitým materiálů navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 042/1 ZD.LT 042/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 042/1 ZD.LT 042/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Velemín - Hrušovce není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou akumulovány převážně v bezodtokových jímkách (70 %), odkud jsou vyváženy na ČOV Velemín do vzdálenosti 2 km a v septicích, jejichž přepady ústí do vodoteče (15 %) nebo se vsakují do terénu (15 %).
   Obcí prochází jedna stoka dešťové kanalizace. Byla postavena v roce 1965. Je z betonových trub DN 300 mm. Jsou do ní zaústěny přepady ze septiků. Její technický stav je poměrně dobrý. Dešťové vody jsou z ní vypouštěny do místní vodoteče, která dále protéká Chotiměří.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku intenzifikací septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Velemín nebo na ČOV Litoměřice. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  357,0 828,0 1 185,0

  Mapa