Velemín - CZ042.3506.4208.0207.06 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Velemín

  Číslo obce PRVKUK 0207
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0207
  Kód obce 565849
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0207.06 Dobkovičky 05333 53333
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Velemín - Dobkovičky leží severozápadně od Lovosic. Zástavba je venkovského charakteru. Dobkovičky se rozkládají v nadmořské výšce 283 - 320 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, obcí protéká Dobkovický potok a občasná vodoteč. Svým územím Dobkovičky zasahují plně do CHKO České středohoří, částečně do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. Je zde kamenolom, jehož provoz je však v současné době zastaven.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 100 97 107 96 92 90
   přechodně bydlící 18 18 0 0 0 0
   celkem 118 115 107 96 92 90
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   100 97 93 96 92 90
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Velemín - Dobkovičky je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Dobkovičky (M-LT.041), který patří do tlakového pásma vodojemu Dobkovičky 50 m3 (342,89/ 339,77). Do VDJ je voda jímána ze zářezu, do obce je vedena řadem LT 80. Rozvodná síť je vybudována na celém území obce. 
   Vodovod patří do majetku obce Velemín a provozují ho KS Velemín s.r.o.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Z důvodu nedostatku pitné vody v místní části Dobkovičky byl v roce 2019 vybudován průzkumný vrt pro posílení zdroje vody. Po provedení čerpacích zkoušek a rozborů vody bude v následujícím roce zdroj připojen k místnímu vodovodu. 
   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 041/1 VDJ-DOBKOVIČKY 50 50 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 041/2 ZD.LT 041/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 041/1 ZD.LT 041/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 041/4 ZD.LT 041/4 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 041/3 ZD.LT 041/3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 92 90
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Velemín - Dobkovičkách není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou akumulovány převážně v bezodtokových jímkách (80 %), odkud jsou vyváženy na ČOV Velemín do vzdálenosti 4 km a v septicích (20 %), jejichž přepady zasakují do terénu.
   V Dobkovičkách je jedna stoka staré dešťová kanalizace. Je pravděpodobně z betonových trub DN 500 mm. Nejsou na ní téměř žádné šachty, její technický stav a přesnou trasu se nepodařilo zjistit. Zaústěna je do příkopu pod obcí. Zbylé dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do recipientu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Pro zajištění odkanalizování místní části obce Velemín - Dobkovičky se v současnosti buduje gravitační splašková kanalizace se zakončením na biologické, kontejnerové ČOV pro 100 EO. Kanalizační systém bude tvořen páteřní stokou DN 250 v délce 1608,4 m a odbočnými řady DN 150 v délce 272 m. Stoky budou vedeny v místních komunikacích a podél nich.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Dobkovičky PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 12 506,0 12 506,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Lovosice MULO 566/2013 D-15 PPO Oparenský mlýn (A TOM ČR)
  7. 1. 2013
  Teplice MgMT/112480/2017/St A-129 MŘ +PŘ MVN Žim
  22. 11. 2017
  Lovosice MULO 25646/2013 A-16 MVN Milešov
  2. 8. 2013
  Lovosice MULO 19085/2014 P-4 vrt 4611_3C Milešov
  2. 6. 2014