Velemín - CZ042.3506.4208.0207.06 - stav 2013

 1. Obec

  Velemín

  Číslo obce PRVKUK 0207
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0207
  Kód obce 565849
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0207.06 Dobkovičky 05333 53333
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Velemín - Dobkovičky leží severozápadně od Lovosic. Trvale zde žije do 100 obyvatel, nachází se zde 6 objektů pro rodinnou rekreaci. Zástavba je venkovského charakteru. Dobkovičky se rozkládají v nadmořské výšce 283 - 320 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, obcí protéká Dobkovický potok a občasná vodoteč. Svým územím Dobkovičky zasahují plně do CHKO České středohoří, částečně do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. Je zde kamenolom, jehož provoz je však v současné době zastaven.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 100 97 93 90 - - -
   přechodně bydlící 18 18 18 18 - - -
   celkem 118 115 111 108 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   100 97 93 90 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Velemín - Dobkovičky je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Dobkovičky (M-LT.041), který patří do tlakového pásma vodojemu Dobkovičky 50 m3 (342,89/ 339,77). Do VDJ je voda jímána ze zářezu, do obce je vedena řadem LT 80.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z trvale i přechodně bydlících obyvatel je z vodovodu zásobeno 100% obyvatel.
   Vodovod patří do majetku obce Velemín a provozují ho KS Velemín s.r.o.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Dobkoviček se nebude v budoucnosti měnit.
   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.LT 041/1 VDJ.LT 041/1 50 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 041/1 ZD.LT 041/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 041/1 ZD.LT 041/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 041/1 ZD.LT 041/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 041/1 ZD.LT 041/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Velemín - Dobkovičkách není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou akumulovány převážně v bezodtokových jímkách (80 %), odkud jsou vyváženy na ČOV Velemín do vzdálenosti 4 km a v septicích (20 %), jejichž přepady zasakují do terénu.
   V Dobkovičkách je jedna stoka staré dešťová kanalizace. Je pravděpodobně z betonových trub DN 500 mm. Nejsou na ní téměř žádné šachty, její technický stav a přesnou trasu se nepodařilo zjistit. Zaústěna je do příkopu pod obcí. Zbylé dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do recipientu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku intenzifikací septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Velemín a na ČOV Litoměřice. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice.

   Pro zajištění odkanalizování místní části obce Velemín - Dobkovičky je navržena gravitační splašková kanalizace se zakončením na novostavbě biologické, kontejnerové ČOV pro 100 EO. Kanalizační systém bude tvořen páteřní stokou DN 250 v délce 1608,4 m a odbočnými řády DN 150 v délce 272 m. Stoky budou vedeny v místních komunikacích a podél nich.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 3 350,0 3 350,0

  Mapa