Velemín - CZ042.3506.4208.0207.05 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Velemín

  Číslo obce PRVKUK 0207
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0207
  Kód obce 565849
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0207.05 Březno 17768 177687
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Velemín - Březno leží severozápadně od Lovosic a navazuje na jižní část Velemína. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Březno se rozkládá v nadmořské výšce 313 – 328 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, ve vzdálenosti od obce 0,2 km protéká bezejmenný potok. Svým územím Březno plně zasahuje do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 94 90 103 115 110 108
   přechodně bydlící 12 12 0 0 0 0
   celkem 106 102 103 115 110 108
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   50 53 59 61 74 87
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Velemín - Březno je zásobována ze skupinového vodovodu Velemín (SK-LT.020.3) z vodojemu Velemín 2x250 m3 (335,00/331,70) řadem PVC DN 80 a DN 100, voda je přivedena přes AT stanici na rozvodnou síť PVC DN 32 a DN 63 je napojeno 80% obyvatel. Skupinový vodovod zásobuje Velemín, Bílý Újezd, Chotiměř, Březno a Oparno. Vodovod je v majetku Obce Velemín, ve správě KS Velemín s.r.o..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Března se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Velemín - Březně není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v septicích (50 %), jejichž přepady jsou zaústěny do vodoteče do terénu a v bezodtokových jímkách (50 %), odkud se vyvážejí na ČOV Velemín do vzdálenosti 2 km nebo na ČOV Litoměřice.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientů a nebo jsou vsakovány do terénu. V obci je starší dešťová kanalizace z betonových trub. Chybí na ní šachty, její technický stav se nepodařilo zjistit.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku intenzifikací septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Velemín a na ČOV Litoměřice. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice. V současnosti je zvažována varianta vybudování kanalizační sítě s propojením na kanalizaci a ČOV Velemín. Výstavba se do roku 2030 nepředpokládá.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 756,0 756,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Lovosice MULO 566/2013 D-15 PPO Oparenský mlýn (A TOM ČR)
  7. 1. 2013
  Teplice MgMT/112480/2017/St A-129 MŘ +PŘ MVN Žim
  22. 11. 2017
  Lovosice MULO 25646/2013 A-16 MVN Milešov
  2. 8. 2013
  Lovosice MULO 19085/2014 P-4 vrt 4611_3C Milešov
  2. 6. 2014