Velemín - CZ042.3506.4208.0207.04 - stav 2004

 1. Obec

  Velemín

  Číslo obce PRVKUK 0207
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0207
  Kód obce 565849
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0207.04 Boreč 00749 7498
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Velemín - Boreč leží západně od Lovosic Je zde okolo 30 trvale žijících obyvatel, s 6 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Boreč se rozkládá v nadmořské výšce 320 – 340 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, územím obce protéká Vchynický potok. Svým územím zasahuje do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 22 21 20 20 - - -
   přechodně bydlící 18 18 18 18 - - -
   celkem 40 39 38 38 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   22 21 20 20 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Velemín - Boreč je zásobován z místního vodovodu Boreč (M-LT.021). Na vodovod je připojeno 100% obyvatel. Je třeba sledovat kvalitu vody ve zdroji a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce 376/2000 Sb. bude nutné navrhnout odpovídající úpravu. Vlastníkem vodovodní sítě je Obec Velemín, provozovatelem KS Velemín s.r.o.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Boreče se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 021/1 ZD.LT 021/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Velemín - Boreč není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v septicích (50 %), jejichž přepady se vsakuje do terénu a v bezodtokových jímkách (50 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních recipientů, nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost místní části Velemín - Boreč není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních mikročistíren, intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Velemín a na ČOV Litoměřice. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 570,0 1 570,0

  Mapa