Velemín - CZ042.3506.4208.0207.03 - stav 2004

 1. Obec

  Velemín

  Číslo obce PRVKUK 0207
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0207
  Kód obce 565849
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0207.03 Bílý Újezd 00469 4693
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Velemín – Bílý Újezd včetně pomístní části Zbožná leží severozápadním směrem od Lovosic. Je zde do 130 trvale žijících obyvatel, s 15 objekty pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Bílý Újezd se rozkládá v nadmořské výšce 305 - 345 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, územím obce protéká Luční potok. Svým územím Bílý Újezd plně zasahuje do CHKO České středohoří a ochranného pásma vodního zdroje. Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 127 125 122 120 - - -
   přechodně bydlící 45 47 52 57 - - -
   celkem 172 172 174 177 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   114 114 114 114 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Velemín – Bílý Újezd je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Velemín (SK-LT.020.2), který zajišťuje vodu pro Velemín, Bílý Újezd, Březno, Oparno a Chotiměř. Obec Bílý Újezd patří do tlakového pásma vodojemu Bílý Újezd 50 m3 (353,76/350,85), do kterého je voda jímána ze zářezů zdroje Bílý Újezd zářez. Do Bílého Újezdu je voda vedena řadem LT 80, přetoky z VDJ Bílý Újezd jsou vedeny propojovacím potrubím do vodojemu Velemín.
   Rozvodná síť zásobuje 90 % obyvatel.
   Vodovod je majetkem obce a provozují ho KS Velemín s.r.o.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Bílého Újezdu se nebude v budoucnosti měnit.
   Navrhujeme rozšíření vodojemu o 20 m3.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.LT 020/3 VDJ.LT 020/3 30 m3 + 20 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.LT 020/2 VDJ.LT 020/2 60 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 020/2 ZD.LT 020/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 020/2 ZD.LT 020/2 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   119 119 114 114 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Velemín – Bílém Újezdě je oddílná splašková kanalizační síť (K-LT.035.2-S.C). Je nově vybudovaná a je na ní napojeno 94 % trvale žijících obyvatel. Kanalizační síť je vybudována z PVC trub DN 300. Splaškové vody jsou odvedeny kmenovou stokou z PVC trub DN 300 do kanalizační sítě obce Velemín a odtud dále na ČOV Velemín. Kanalizace patří do majetku obce Velemín a provozují ji KS Velemín s.r.o. Ostatní splaškové vody jsou akumulovány v septicích (3%), jejichž odtoky jsou vsakovány do terénu a v bezodtokových jímkách (3%), které jsou vyváženy na zemědělsky využívané pozemky.
   V celém Bílém Újezdu je stará dešťová kanalizace. Je tvořena dvěma stokami z betonových trub DN 300 - 600. I tato kanalizace patří do majetku obce Velemín a provozují ji KS Velemín s.r.o.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místní části obce Velemín – Bílém Újezdě je stávající stav odvádění odpadních vod splaškovou kanalizační sítí vyhovující.
   Stávající septik navrhujeme zrušit a napojit na kanalizaci a dále navrhujeme rekonstrukci akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Velemín nebo na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 035/1 ČSOV VELEMÍN PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 92,0 92,0

  Mapa