Velemín - CZ042.3506.4208.0207.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Velemín

  Číslo obce PRVKUK 0207
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0207
  Kód obce 565849
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0207.03 Bílý Újezd 00469 4693
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Velemín – Bílý Újezd včetně pomístní části Zbožná leží severozápadním směrem od Lovosic. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Bílý Újezd se rozkládá v nadmořské výšce 305 - 345 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, územím obce protéká Luční potok. Svým územím Bílý Újezd plně zasahuje do CHKO České středohoří a ochranného pásma vodního zdroje. Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 127 125 142 158 152 148
   přechodně bydlící 45 47 0 0 0 0
   celkem 172 172 142 158 152 148
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   114 114 114 142 142 142
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Velemín – Bílý Újezd je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Velemín (SK-LT.020.2), který zajišťuje vodu pro Velemín, Bílý Újezd, Březno, Oparno a Chotiměř. Obec Bílý Újezd patří do tlakového pásma vodojemu Bílý Újezd 50 m3 (353,76/350,85), do kterého je voda jímána ze zářezů zdroje Bílý Újezd. Do Bílého Újezdu je voda vedena řadem LT 80, přetoky z VDJ Bílý Újezd jsou vedeny propojovacím potrubím do vodojemu Velemín.
   Vodovod je majetkem obce a provozují ho KS Velemín s.r.o.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Bílého Újezdu se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 020/3 VDJ-BÍLÝ ÚJEZD 50 30 m3 + 20 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 020/3 ZD.LT 020/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 020/1 ZD.LT 020/1 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   119 119 114 148 144 144
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Velemín – Bílém Újezdě je oddílná splašková kanalizační síť (K-LT.035.2-S.C). Je vybudovaná a je na ní napojeno 94 % trvale žijících obyvatel. Kanalizační síť je vybudována z PVC trub DN 300. Splaškové vody jsou odvedeny kmenovou stokou z PVC trub DN 300 do kanalizační sítě obce Velemín a odtud dále na ČOV Velemín. Kanalizace patří do majetku obce Velemín a provozují ji KS Velemín s.r.o. Ostatní splaškové vody jsou akumulovány v septicích (3%), jejichž odtoky jsou vsakovány do terénu a v bezodtokových jímkách (3%).
   V celém Bílém Újezdu je stará dešťová kanalizace. Je tvořena dvěma stokami z betonových trub DN 300 - 600. I tato kanalizace patří do majetku obce Velemín a provozují ji KS Velemín s.r.o.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místní části obce Velemín – Bílém Újezdě je stávající stav odvádění odpadních vod splaškovou kanalizační sítí vyhovující.
   Stávající septik navrhujeme zrušit a napojit na kanalizaci a dále navrhujeme rekonstrukci akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2025 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Velemín nebo na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 035/1 ČSOV VELEMÍN PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Lovosice MULO 566/2013 D-15 PPO Oparenský mlýn (A TOM ČR)
  7. 1. 2013
  Teplice MgMT/112480/2017/St A-129 MŘ +PŘ MVN Žim
  22. 11. 2017
  Lovosice MULO 25646/2013 A-16 MVN Milešov
  2. 8. 2013
  Lovosice MULO 19085/2014 P-4 vrt 4611_3C Milešov
  2. 6. 2014