Horní Habartice - CZ042.3502.4202.0019.01 - stav 2004

  1. Obec

    Horní Habartice

    Číslo obce PRVKUK 0019
    Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0019
    Kód obce 545929
    Číslo ORP (ČSÚ)
    Název ORP
    728 (4202)
    Děčín

    Členění obce

    Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
    CZ042.3502.4202.0019.01 Horní Habartice 04291 42919
  2. Charakteristika obce

    1. Základní informace o obci

      Obec Horní Habartice se nachází východně od Děčína, v nadmořské výšce 220,00 – 260,00 m n. m. Jedná se o obec do 390 trvale žijících obyvatel s 18 rekreačními objekty. Zástavba rozptýlená podél místní komunikace a potoka, bydlení individuální. Obcí protéká potok Bystrá a tři místní potoky a je zde požární nádrž. Území obce náleží do povodí řeky Labe. Obec se nachází v CHKO České středohoří. Do r. 2015 se předpokládá mírný nárůst obyvatel.

    2. Demografický vývoj

      Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
      2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
      trvale bydlící 381 392 411 430 - - -
      přechodně bydlící 36 36 36 36 - - -
      celkem 417 428 447 466 - - -
  3. Vodovody

    1. Počet obyvatel připojených na vodovod

      Počet připojených obyvatel
      2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
      361 372 390 409 - - -
    2. Vodovody – popis stávajícího stavu

      Horní Habartice jsou zásobovány z místního vodovodu H. Habartice (M-DC.030). Obec je zásobována ze dvou pramenišť. Voda z prameniště U Krahulíka (pramenní jímka + dva jímací zářezy) dodává vodu do VDJ U Krahulíka 25 m3 (259,62/257,36 m n.m.) a dále potrubím DN 80 gravitačně do obce. Do vodojemu je možné dodávat vodu i propojovacím řadem z rozvodné sítě Dolních Habartic.
      Voda z prameniště U Jindry (jedna pramenní jímka se dvěma zářezy a sběrnou jímkou) je svedena do VDJ U Jindry 25 m3 (263,32/261,14) a dále potrubím DN 80 do obce.
      V současné době je zásobeno pitnou vodou 95% obyvatel, ostatní obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní. Kvalita i kapacita dodávané vody je vyhovující.
      Vlastníkem vodovodu je obec Horní Habartice a provozovatelem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

    3. Vodovody – popis návrhového stavu

      Vodovodní potrubí v obci je z velké části (40%) staré (azbestocement, ocel, litina) a je třeba ho postupně rekonstruovat pro špatný technický stav - inkrustace. Dále bude vodovodní síť rozšířena potrubím DN 100 dl. 0,1 km.

    4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

      Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
      Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
      Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

    Mapa

    Bodové objekty

    Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
    Vodní zdroj Stav ZD.DC 030/1 ZD.DC 030/1 PRVK/2020
    Vodní zdroj Stav ZD.DC 030/2 ZD.DC 030/2 PRVK/2020
    Vodní zdroj Stav ZD.DC 074/1 ZD.DC 074/1 PRVK/2020
    Vodojem Stav VDJ.DC 030/1 VDJ.DC 030/1 25 m3 PRVK/2020
    Vodojem Stav VDJ.DC 030/2 VDJ.DC 030/2 25 m3 PRVK/2020
    Vodní zdroj Stav Dobrná Brložec 1c ZD.DC 021/1 PRVK/2020
    Vodní zdroj Stav Dobrná Brložec 1a ZD.DC 021/1 PRVK/2020
    Vodní zdroj Stav Dobrná Brložec 1b ZD.DC 021/1 PRVK/2020
  4. Kanalizace a ČOV

    1. Počet obyvatel připojených na ČOV

      Počet připojených obyvatel
      2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
      0 0 0 0 - - -
    2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

      V Horních Habarticích není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Česká Kamenice (14 km) – napojeno 10% obyvatel, do jedné domovní mikročistírny – 4% obyvatel, do septiků s přepadem do vodoteče – 56% obyvatel, do septiků s přepadem do dešťové kanalizace – 9% obyvatel a do septiků s přepadem do vsakování – 21% obyvatel.
      V obci je vybudována dešťová kanalizace DN 300 – 500 v prostoru před Obecním úřadem v délce 500 m se zaústěním do Bystré, odvádí cca 10% dešťových vod.
      Ostatní dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do povrchových vod nebo vsakovány do terénu (90%). Dešťová kanalizace v majetku a správě obce Horní Habartice.

    3. Kanalizace – popis návrhového stavu

      V obci se navrhuje i nadále individuální likvidování odpadních vod. Pomocí domovních mikročistíren, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.
      Centrální odkanalizování s vybudováním kanalizačního sběrače v dl. cca 6,0 km s napojením na kanalizaci v Benešově nad Ploučnicí pro odkanalizováním obcí Dolní Habartice (560 obyvatel), Horní Habartice (370 obyvatel), Markvartice (650 obyvatel) a Veselého (280 obyvatel), se v současné době pro vysoké finanční náklady nedoporučuje.

    Mapa

    Bodové objekty

    Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
    ČOV Návrh PRVK/2020
  5. Ekonomická část

    Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

    Typ investice
    Vodovody Kanalizace Celkem
    0,0 5 607,0 5 607,0

    Mapa