Horní Habartice - CZ042.3502.4202.0019.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Horní Habartice

  Číslo obce PRVKUK 0019
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0019
  Kód obce 545929
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0019.01 Horní Habartice 04291 42919
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Horní Habartice se nachází východně od Děčína, v nadmořské výšce 220,00 – 260,00 m n. m. Jedná se o obec do 390 trvale žijících obyvatel s 18 rekreačními objekty. Zástavba rozptýlená podél místní komunikace a potoka, bydlení individuální. Obcí protéká potok Bystrá a tři místní potoky a je zde požární nádrž. Území obce náleží do povodí řeky Labe. Obec se nachází v CHKO České středohoří. Do r. 2015 2030 se předpokládá mírný nárůst obyvatel, 10 RD realizace do 10 let.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 381 392 401 396 411 422
   přechodně bydlící 36 36 30 35 35 35
   celkem 417 428 431 431 446 457
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   361 372 390 388 402 413
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Horní Habartice jsou zásobovány z místního vodovodu H. Habartice (SK-DC.006.2). Obec je zásobována ze dvou pramenišť. Voda z prameniště U Krahulíka (pramenní jímka + dva jímací zářezy) dodává vodu do VDJ U Krahulíka 25 m3 (259,62/257,36 m n.m.) a dále potrubím DN 80 gravitačně do obce. Do vodojemu je možné dodávat vodu i propojovacím řadem z hydroglóbu Markvartice. V obci je umístěna požární nádrž.

   Voda z prameniště U Jindry (jedna pramenní jímka se dvěma zářezy a sběrnou jímkou) je svedena do VDJ U Jindry 25 m3 (263,32/261,14) a dále potrubím DN 80 do obce. 

   V současné době je zásobena pitnou vodou většina obyvatel, ostatní obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní. Kvalita i kapacita dodávané vody je vyhovující, některé studny v létě vysychají.
   Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Horní Habartice. 

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na stáří a na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Horní Habartice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   Dále se navrhuje rozšíření vodovodní sítě  DN 100 dl. 0,1 km.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 030/1 ZD.DC 030/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 030/2 ZD.DC 030/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD-ZEVOS ZD-ZEVOS PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 030/1 VDJ-U JINDRY 25 25 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 030/2 VDJ-U KRAHULÍKA 25 25 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Horních Habarticích není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Česká Kamenice (14 km) – napojeno 10% obyvatel, do jedné domovní mikročistírny – 4% obyvatel, do septiků s přepadem do vodoteče – 56% obyvatel, do septiků s přepadem do dešťové kanalizace – 9% obyvatel a do septiků s přepadem do vsakování – 21% obyvatel.
   V obci je vybudována dešťová kanalizace DN 300 – 500 v prostoru před Obecním úřadem v délce 697 m DN 300 se zaústěním do Bystré, odvádí cca 10% dešťových vod.
   Ostatní dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do povrchových vod nebo vsakovány do terénu (90%). Dešťová kanalizace v majetku a správě obce Horní Habartice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se navrhuje i nadále individuální likvidování odpadních vod. Pomocí domovních mikročistíren, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.
   Centrální odkanalizování s vybudováním kanalizačního sběrače v dl. cca 6,0 km s napojením na kanalizaci v Benešově nad Ploučnicí pro odkanalizováním obcí Dolní Habartice (560 obyvatel), Horní Habartice (370 obyvatel), Markvartice (650 obyvatel) a Veselého (280 obyvatel), se v současné době pro vysoké finanční náklady nedoporučuje.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  22 260,0 0,0 22 260,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory