Hrobčice - CZ042.3509.4201.0003.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Hrobčice

  Číslo obce PRVKUK 0003
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4201.0003
  Kód obce 567566
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  906 (4201)
  Bílina

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4201.0003.03 Chouč 04817 48178
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Chouč leží na úpatí Českého středohoří v CHKO České středohoří a část obce je v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Bílina - stupeň II.B. Zástavba je tvořena rodinnými a obytnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 250 – 270 m n. m. Obcí protéká Liběšický potok, který náleží do povodí Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci jsou malé pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 40 43 47 53 57 61
   přechodně bydlící 30 30 10 10 7 5
   celkem 70 73 57 63 64 66
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   40 43 49 63 64 66
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Chouč je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Hrobčice SK-TP.001 vodovodem SK-TP.001.7. Zdrojem vody je VDJ Mrzlice – 1 x 250 m3 (415,11 / 418,82 m n. m.), který je zásobován vodou z pramenišť Bílina I. a II., Červený Újezd a Mukov. Před obcí Mirošovice je přerušovací komora na kótě 345,00 m n. m. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Chouč není kanalizace. Odpadní vody od 45 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích se vsakováním,  50 % obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Bílina. 5% obyvatel odvádí odpadní vody do domovních mikročistíren s odtokem do povrchových vod.

   Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod.  Jedná se o území s  malým počtem trvale žijících obyvatel. 

   U nové výstavby budou budovány domovní čistírny odpadních vod. Stávající septiky budou intenzifikovány doplněním dalšího čistícího stupně nebo zrušeny a nahrazeny domovními čistírnami odpadních vod. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do povrchových vod nebo do vsaku, kde to nebude možné, budou zřízeny bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Bílina. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 268,0 2 268,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Bílina OŽP/1427/231.2/MaPŘ-011/Pa/2015 Provozně manipulační řád - vodní dílo - odvodnění Radovesické výsypky.
  26. 1. 2015
  Ústecký kraj 3386/ZPZ/17/MŘ-NOD Schválení manipulačního řádu vodohospodářské soustavy náhradního opatření za nádrž Dřínov
  19. 3. 2018