Hrobčice - CZ042.3509.4201.0003.03 - stav 2010

 1. Obec

  Hrobčice

  Číslo obce PRVKUK 0003
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4201.0003
  Kód obce 567566
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  906 (4201)
  Bílina

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4201.0003.03 Chouč 04817 48178
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Chouč leží na úpatí Českého středohoří v CHKO České středohoří a část obce je v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Bílina - stupeň II.B. Zástavba je tvořena rodinnými a obytnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 250 – 270 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel a je zde 10 rekreačních objektů. Obcí protéká Liběšický potok, který náleží do povodí Ohře. Do roku 2015 se předpokládá nárůst trvale bydlících obyvatel cca o 35 %. V obci jsou malé pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 40 43 49 55 - - -
   přechodně bydlící 30 30 30 30 - - -
   celkem 70 73 79 85 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   40 43 49 55 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Chouč je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Hrobčice SK-TP.001 vodovodem SK-TP.001.7. Zdrojem vody je VDJ Mrzlice – 1 x 250 m3 (415,11 / 418,82 m n. m.), který je zásobován vodou z pramenišť Bílina I. a II., Červený Újezd a Mukov. Před obcí Mirošovice je přerušovací komora na kótě 345,00 m n. m. Na vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Chouč není kanalizace. Odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích se vsakováním, zbylých 50 % obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Bílina.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Chouč není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační síť a ČOV. U nové výstavby bude do roku 2015 vždy domovní čistírna odpadních vod. Po roce 2016 budou rekonstruovány stávající bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Bílina a septiky budou intenzifikovány.

   Je navržena výstavba oddílné gravitační kanalizační sítě z plastových trub DN 250 v celkové délce 776 m s výtlakem ze dvou níže položených částí v DN 80 v délce 102 m a výstavba kořenové ČOV pro 70 EO se zaústěním do Liběšického potoka. Hrubé předčištění je řešeno formou ručně stíraných česlí, lapákem písku a štěrbinovou nádrží. Jako další stupeň čištění jsou navrženy horizontální podpovrchově protékané a vertikální kořenové filtry.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Chouč PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 441,0 1 441,0

  Mapa