Velemín - CZ042.3506.4208.0207.02 - stav 2004

 1. Obec

  Velemín

  Číslo obce PRVKUK 0207
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0207
  Kód obce 565849
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0207.02 Bílinka 00748 7480
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Velemín – Bílinka leží severozápadním směrem od Lovosic. Trvale zde žije do 70 obyvatel, 2 objekty jsou využívány pro rodinnou rekreaci. Zástavba je venkovského charakteru. Bílinka se rozkládá v nadmořské výšce 248 - 290 m n. m, náleží do povodí řeky Labe. Vchynický potok protéká ve vzdálenosti 1 km od obce. Svým územím plně zasahuje do CHKO České středohoří a celé do vnějšího ochranného pásma vodního zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 65 61 55 50 - - -
   přechodně bydlící 6 6 6 6 - - -
   celkem 71 67 61 56 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   65 61 55 50 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Velemín – Bílinka je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky, skupinový vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.8), konkrétně jeho provozní částí Vchynice, která zajišťuje vodu pro obce Vchynice, Radostice, Bílinka a Režný Újezd. Místní část obce Velemín – Bílinka je pod tlakem vodojemu Bílinka 30 m3 (283,23/280,69), jehož zdroj Bílinka S1 je dle vyhlášky 376/2000 Sb. nekvalitní v parametrech dusičnanů a objemové aktivity alfa. Kromě Bílinky jsou z tohoto vodojemu částečně zásobeny také obce Vchynice, Radostice a Režný Újezd. Na rozvodnou síť je napojeno 100% obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k nutnosti nahradit zdroje Bílinka S1 a Režný Újezd navrhujeme zásobovat Vchynici, Radostice, Bílinku a Režný Újezd z ÚV Vlastislav z vodojemu Sulejovice 2 x 650 m3 (216,97/210,53), který slouží pro obec Sulejovice a cca z 1/2 pro Lovosice.
   U vodojemu Sulejovice navrhujeme zřízení nová čerpací stanice pro Vchynici (Q 2 l/s, H 40 m), za které bude voda dopravována navrhovaným výtlačným řadem DN 80 z HDPE délky 1,000 km do vodojemu Vchynice 150 m3 (231,60/235,30).
   Na trase z Vchynice do Bílinky navrhujeme zřízení čerpací stanice Bílinka II. (Q 0,5l/s, H 120 m), ze které bude voda čerpána do stávajícího vodojemu Bílinka 30 m3 (283,23/280,69) přes navrhovanou redukční šachtu a přímo do stávajícího vodojemu Režný Újezd 15 m3 (320,00/318,15). Vodojem Bílinka bude sloužit jako vodojem za spotřebištěm.
   Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou významné zdroje ÚV Vlastislav nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa. V ÚV Vlastislav bude doplněna odradonovací stanice.
   Výhledově navrhujeme rekonstrukci litinových rozvodných řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Regulační stanice Návrh PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Velemín – Bílinka není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (50 %), odkud jsou vyváženy na zemědělsky využívané pozemky a v septicích, jejichž přepady jsou zasakovány do terénu (30 %) a odváděny do stávajících stok dešťové kanalizace (20 %).
   V Bílince jsou pouze dvě krátké stoky dešťové kanalizace. Jsou z betonových trub převážně profilu 500 mm. Delší stoka je zanešená. Do stok jsou napojeny též přepady od septiků. Dešťové vody jsou vypouštěny do silničního příkopu. Kanalizace patří do majetku obce. Jinak jsou dešťové vody odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků a jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku intenzifikací septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Velemín nebo na ČOV Litoměřice. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 325,0 1 325,0

  Mapa