Velemín - CZ042.3506.4208.0207.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Velemín

  Číslo obce PRVKUK 0207
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0207
  Kód obce 565849
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0207.02 Bílinka 00748 7480
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Velemín – Bílinka leží severozápadním směrem od Lovosic. Zástavba je venkovského charakteru. Bílinka se rozkládá v nadmořské výšce 248 - 290 m n. m, náleží do povodí řeky Labe. Vchynický potok protéká ve vzdálenosti 1 km od obce. Svým územím plně zasahuje do CHKO České středohoří a celé do vnějšího ochranného pásma vodního zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 65 61 78 67 64 63
   přechodně bydlící 6 6 0 0 0 0
   celkem 71 67 78 67 64 63
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   65 61 55 61 61 61
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Velemín – Bílinka je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky, skupinový vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.8), konkrétně jeho provozní částí Vchynice, která zajišťuje vodu pro obce Vchynice, Radostice, Bílinka a Režný Újezd. Místní část obce Velemín – Bílinka je pod tlakem vodojemu Bílinka 30 m3 (283,23/280,69). Vzhledem k nutnosti nahradit zdroje Bílinka S1 a Režný Újezd jsou v současnosti obce Vchynici, Radostice, Bílinku a Režný Újezd zásobeny z ÚV Vlastislav z vodojemu Sulejovice 2 x 650 m3 (216,97/210,53), který slouží pro obec Sulejovice a cca z 1/2 pro Lovosice.

   U vodojemu Sulejovice byla zřízena nová čerpací stanice pro Vchynici (Q 2 l/s, H 40 m), za které je voda dopravována navrhovaným výtlačným řadem DN 80 z HDPE délky 1,000 km do vodojemu Vchynice 150 m3 (231,60/235,30).
   Na trase z Vchynice do Bílinky byla zřízena čerpací stanice Bílinka II. (Q 0,5l/s, H 120 m), ze které je voda čerpána do stávajícího vodojemu Bílinka 30 m3 (283,23/280,69) přes navrhovanou redukční šachtu a přímo do stávajícího vodojemu Režný Újezd 15 m3 (320,00/318,15). Vodojem Bílinka slouží jako vodojem za spotřebištěm.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Výhledově navrhujeme rekonstrukci litinových rozvodných řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Regulační stanice Návrh PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 015/7 Bílinka PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Velemín – Bílinka není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (100%).
   V Bílince jsou pouze dvě krátké stoky dešťové kanalizace. Jsou z betonových trub převážně profilu 500 mm. Delší stoka je zanešená. Do stok jsou napojeny též přepady od septiků. Dešťové vody jsou vypouštěny do silničního příkopu. Kanalizace patří do majetku obce. Jinak jsou dešťové vody odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků a jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku intenzifikací septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Litoměřice. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2 086,0 432,0 2 518,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Lovosice MULO 566/2013 D-15 PPO Oparenský mlýn (A TOM ČR)
  7. 1. 2013
  Teplice MgMT/112480/2017/St A-129 MŘ +PŘ MVN Žim
  22. 11. 2017
  Lovosice MULO 25646/2013 A-16 MVN Milešov
  2. 8. 2013
  Lovosice MULO 19085/2014 P-4 vrt 4611_3C Milešov
  2. 6. 2014