Velemín - CZ042.3506.4208.0207.01 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Velemín

  Číslo obce PRVKUK 0207
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0207
  Kód obce 565849
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0207.01 Velemín 40910 409103
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Velemím leží severozápadním směrem od Lovosic. Zástavba je soustředěná, venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 282 - 312 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe. Obcí protéká Milešovský potok a Luční potok. Svým územím Velemím plně zasahuje do CHKO České středohoří a ochranného pásma vodního zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce. V obci se nachází motorest, významným podnikem je společnost OGB,  s.r.o., zabývající se sklářskou výrobou.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 511 496 573 610 587 572
   přechodně bydlící 10 11 0 0 0 0
   celkem 521 507 573 610 587 572
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   459 459 459 549 553 560
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Velemín (SK-LT.020.1), který zajišťuje vodu pro Velemín, Bílý Újezd, Březno, Oparno a Chotiměř. Obec Velemín patří do tlakového pásma vodojemu Velemín 2x250 m3 (334,00/331,65), jenž je zásoben z ÚV Velemín čerpající vodu z vrtu ÚV Velemín a VDJ Bílý Újezd 50 m3 (353,76/350,85), do kterého je voda jímána ze zářezů zdroje Bílý Újezd zářez.
   Rozvodná síť zásobuje většinu obyvatel obce, ostatní odebírají pitnou vodu z domovních a obecních studní, jejíž kvalita nevyhovuje z hlediska bakteriologického znečištění. Vodovod je majetkem obce Velemín a provozují ho KS Velemín s.r.o.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Velemín se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LT 020/1 VELEMÍN 024/14Z/2022
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 020/1 VDJ-VELEMÍN 500 500 m3 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 020/1 Velemín 024/14Z/2022
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   496 482 460 592 570 572
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Velemín je vybudován systém převážně splaškové (K-LT.035.1-S.C) a částečně jednotné kanalizace. Je na ní napojeno 97 % trvale žijících obyvatel. K splaškové síti je připojena stoka z ulice od obchodu, která slouží k odvádění vod dešťových i splaškových (jednotná). V místech napojení jednotné kanalizace jsou vystavěny dešťové odlučovače, zaústěné do potoka. Splaškové vody od objektů na levém břehu Lučního potoka jsou na ČOV přečerpávány. ČS s výtlačným řadem DN 80, délky 34 m slouží pro cca 8 rodinných domků. Gravitační kanalizace je dlouhá celkem 4,804 km. Stoky jsou z PVC trub DN 300 – DN 400. Jejich spády jsou většinou mírnější, u některých úseků je třeba provádět častější čištění. S jejich budováním bylo započato v roce 1990, současně se stavěla i ČOV. Obě stavby byly dokončeny v roce 1995. Celá síť splaškové kanalizace je v dobrém technickém stavu. Stoky patří do majetku obce Velemín a provozují je KS Velemín s.r.o.
   Na kanalizační síť jsou připojeny kmenové stoky přivádějící splaškové vody z Milešova a z Bílého Újezda.
   Zbývající splaškové vody od trvale žijících obyvatel (3 %) jsou akumulovány v septicích, jejichž odtoky jsou vsakovány do terénu.

   Vlastníkem ČOV je obec Velemín a provozovatelem KS Velemín s.r.o.

   Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s kapacitou Qkap. = 436 m3/den a BSK5 = 96 kg/den pracuje na principu nízko zatěžované aktivace s úplnou stabilizací kalu, bez primární sedimentace.Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny přes měrný objekt do Milešovského potoka. V obci je většinou starší dešťová kanalizace. Po vybudování splaškové kanalizace slouží jen k odvádění dešťových vod. Je převážně z betonových trub DN 300 - 700 mm, mírnějších spádů, mírně zanesená. Pro odvádění dešťových vod její technický stav vyhovuje. Dešťové vody z této kanalizace jsou vypouštěny na 7 místech do Milešovského potoka. Stoka dešťové kanalizace vedená z bývalého ZD do Milešovského potoka je majetkem obce Velemín. Ostatní stoky jsou v majetku obce Velemín o provozují je KS Velemín s.r.o.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Napojení odpadních vod od trvale žijících obyvatel (3 %), které jsou akumulovány v septicích na kanalizaci a ČOV.
   Stávající technologie čištění a kapacitní parametry čistírny jsou vyhovující i po celé sledované období do roku 2030.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LT 035/1/K ČOV VELEMÍN 024/14Z/2022
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Lovosice MULO 566/2013 D-15 PPO Oparenský mlýn (A TOM ČR)
  7. 1. 2013
  Teplice MgMT/112480/2017/St A-129 MŘ +PŘ MVN Žim
  22. 11. 2017
  Lovosice MULO 25646/2013 A-16 MVN Milešov
  2. 8. 2013
  Lovosice MULO 19085/2014 P-4 vrt 4611_3C Milešov
  2. 6. 2014