Úpohlavy - CZ042.3506.4208.0206.01 - stav 2004

 1. Obec

  Úpohlavy

  Číslo obce PRVKUK 0206
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0206
  Kód obce 565806
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0206.01 Úpohlavy 17466 174661
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Úpohlavy leží jižně od Lovosic. Jedná se o malou obec do 240 trvale žijících obyvatel, s 6 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je nízkopodlažní, poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 172 - 184 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, územím obce protéká Modla a meliorační kanály, je zde 1 požární nádrž. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce. Významným podnikem je Zemědělské družstvo vlastníků Slatina.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 233 233 233 233 - - -
   přechodně bydlící 20 20 20 20 - - -
   celkem 253 253 253 253 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   211 213 217 221 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Úpohlavy je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky, skupinový vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.16), konkrétně jeho provozní částí Čížkovice, která zajišťuje vodu pro obce Želechovice, Siřejovice, Vrbičany, Úpohlavy, Slatina, Sedlec, Černiv a Chotěšov. Obec Úpohlavy je pod tlakem vodojemu Čížkovice nový 2x100 m3 (245,35 / 243,28) zásobeného z VDJ Třebenice 2x250 m3 (279,65/ 276,85). Obec je zásobena přes Čížkovice a Želechovice řadem LT 150.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, napojeno je 91%.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Úpohlavy se nebude v budoucnosti měnit.
   Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 6 000 m3/kmxrok.
   Z tohoto důvodu a použitých materiálů navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 233 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudován systém jednotné kanalizace (K-LT.040-J.N). 95% odpadních vod je odváděno do kanalizace zaústěnou jednou výustí do potoka Modla, 5% je odvedeno do septiků s přepadem do kanalizace.
   Majitelem i správcem kanalizační sítě je obec Úpohlavy.
   V obci je částečně vybudována dešťová kanalizace. Dešťová kanalizace ze západní části obce je zaústěna do potoku Modla u mostku. Kanalizace z jižní a severní části obce je zaústěna ve středu obce do částečně zakrytého příkopu (dříve místní vodoteč), který ústí do Modly. Tento příkop je značně znečištěn. Správcem kanalizačních stok je obec Úpohlavy.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dokončení výstavby ČOV, do té doby bude jednotná kanalizace zaústěna jednou výustí gravitačně do potoka Modla a z druhé stoky se bude čerpat. Po vybudování čistírny odpadních vod bude čerpací stanice přestrojena pro čerpání veškerých odpadních vod na čistírnu a bude její součástí.
   Čištění odpadních vod bude zajišťovat mechanicko-biologická čistírna odpadních vod typu CFR 37 SD s kapacitou Q = 37,5 m3/den a BSK5 = 15 kg/den využívající osvědčené technologie nízkozatížené aktivace, rozdělenou na sekce denitrifikace a nitrifikace, s částečnou aerobní stabilizací kalu.
   Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod firmy BMTO Liberec osvědčeného typu monoblok. Tato čistírna se skládá z mechanického a biologického stupně a kalového hospodářství.
   Surové odpadní vody se předčišťují na mechanickém předčištění. K zachycení hrubých nečistot jsou na čistírně osazeny zdvojené jemné strojně stírané česle, doplněné na obtoku ručně stíranými česlemi. Odpadní vody jsou dále přivedeny do vertikálního lapáku písku LP 800. Zachycený písek je odtahován mamutkou do kontejneru, voda odtéká zpět do lapáku písku.
   Mechanicky předčištěné odpadní vody natékají do aktivačního prostoru – nádrže denitrifikace a nitrifikace. V denitrifikaci je aktivační směs promíchávána míchadlem. Z denitrifikace odpadní voda ve směsi s vratným kalem natéká do nitrifikační nádrže. Provzdušňování aktivační směsi zajišťuje jemnobublinný aerační systém. Dodávku vzduchu zajišťují dmychadla DITL.
   Směs odpadní vody a aktivovaného kalu se odvádí do vertikální dosazovací nádrže, které slouží k separaci kalu.
   Část kalu (vratný kal) se vrací z dosazovací nádrže zpět do denitrifikace a přebytek se přečerpává do kalového sila, které slouží k zahuštění a skladování kalu a kde probíhá aerobní stabilizace kalu. Zahuštěný stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na jinou čistírnu (ČOV Litoměřice). Kalová voda je svedena zpět do čistírny.
   Vyčištěné odpadní vody jsou přes měrný objekt s Parshallovým žlabem vypouštěny do potoka Modly.
   Vyčištěná odpadní voda odtéká do místní vodoteče a následně do potoka Modly.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa