Třebívlice - CZ042.3506.4208.0205.08 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Třebívlice

  Číslo obce PRVKUK 0205
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0205
  Kód obce 565776
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0205.08 Šepetely 15411 154113
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Třebívlice - Šepetely leží jihozápadním směrem od Lovosic. Rozkládá se v nadmořské výšce 325 - 360 m n. m. V obci je velkokapacitní teletník. Území náleží do povodí řeky Ohře, plně zasahuje do CHKO České středohoří. Potok Žejdlík protéká ve vzdálenosti 1 km, v obci je požární nádrž. Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 37 35 40 38 36 36
   přechodně bydlící 15 15 1 1 1 1
   celkem 52 50 41 39 37 37
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   37 35 32 39 37 37
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Třebívlice- Šepetely je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu Přísečnice, skupinový vodovod Libčeves (OP-SK-LT.016.7), který zajišťuje vodu pro obce Třebívlice, Semeč, Solany, Děčany, Lukořany, Šepetely, Dřemčice a Chrášťany. 

   Od roku 2003 jsou zdroje pro ÚV Třebívlice v rámci I. etapy nahrazeny zásobením vodou z vodojemu Libčeves čerpáním přes bývalý čpavkovod OC DN 80 do VDJ Šepetely, ze kterého je dále zásoben vodojem Třebívlice a další obce v rámci tohoto skupinového vodovodu.

   Od roku 2004 byla dokončena II. etapa napojení vodojemu Třebívlice 2x250 m3 (307,30/304,00) na přívod vody z okresu Louny z vodojemu Libčeves (346,00/342,70), který je zásobován z Přísečnice. Po přivedení vody z Přísečnice bude vodojem Šepetely 2x150 m3 (370,80/367,60) zásobován čerpáním z vodojemu Třebívlice.

   Vodovod v obci je nový, rozvodná síť je vybudována na celém území obce. Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém kanalizační sítě se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav Šepetely PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Třebívlice - Šepetely není vybudován systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (50 %) a v septicích, jejichž přepady odtékají do dešťové kanalizace (50 %).
   V Šepetelech je dešťová kanalizace, která odvodňuje území celé obce. Vybudována byla na začátku sedmdesátých let. Je z betonových trub DN 300 - 800, spád je převážně 8%. Je v dobrém stavu, pouze některé vpusti jsou zaneseny. Do této kanalizace je zaústěn přeliv z rybníka na návsi a je jí podchycena i místní vodoteč. Majitelem uvedené kanalizace je obec Třebívlice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost místní části Třebívlice - Šepetely není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
   Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2035 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Litoměřice. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 324,0 324,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Lovosice MULO 21576/2012 A-14 tůň Staré
  25. 6. 2012